Ἄν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι, τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ …πραγματοποιήσουμε!

Ἂν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε.

Ἡ σκέψις μας εἶναι ἐκείνη ποὺ δημιουργεῖ τὰ πάντα.
Ὅ,τι ὑπάρχῃ γύρω μας δημιουργήθηκε πρῶτα σὲ νοητικὸ ἐπίπεδο καὶ μετὰ πέρασε ἀπὸ τὸν ἀόρατο κόσμο τῆς σκέψεως στὸν ὀρατό, ὑλικὸ κόσμο.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε ὁ,τιδήποτε θὰ πρέπη αὐτὸ ποὺ συνειδητὰ θέλουμε καὶ αὐτὸ ποὺ ὑποσυνείδητα πιστεύουμε σὲ σχέση μὲ αὐτό, νὰ εἶναι σὲ ἁρμονία.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὅμως χρησιμοποιοῦν τὴν φαντασία τους γιὰ νὰ σκοτώνουν τὰ ὄνειρά τους.
Ἀπὸ τὴν μία ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ φωνὴ μέσα τους τὴν ἀκυρώνει, ἐκφράζοντας πολλὲς ἀντιῤῥήσεις.
Οἱ ἐπιθυμίες μας μοιάζουν κατὰ κάποιον τρόπο μὲ τὸ γκάζι τοῦ αὐτοκινήτου ποὺ κάνει τὸ ὄχημα νὰ  κινεῖται. Οἱ ἀντιῤῥήσεις τοῦ ὑποσυνειδήτου νοῦ εἶναι σὰν τὸ φρένο. Ὅταν πατάμε γκάζι καὶ φρένο μαζὺ τὸ ὄχημα ἀκινητοποιεῖται.

Γιὰ νὰ προχωρήσουμε ἀληθινὰ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πάρουμε τὸ πόδι μας ἀπὸ τὸ φρένο καὶ νὰ πιστέψουμε, νὰ πιστέψουμε στὸν ἑαυτό μας, νὰ πιστέψουμε στὶς δυνατότητές μας, χρησιμοποιῶντας ὅλα τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἔχουν δοθῆ!
Καὶ τότε σὲ κάθε μίλι τῆς διαδρομῆς ἡ πίστις θὰ αὐξάνεται, ἡ δύναμις θὰ κορυφώνεται καὶ οἱ ἀπεριόριστες δυνατότητες θὰ ἐμφανίζονται!

Τὰ πάντα εἶναι δυνατὰ γι’ αὐτόν ποὺ πιστεύει.
Τὰ πάντα εἶναι δυνατὰ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ μὲ θάῤῥος καὶ ἀποφασιστικότητα παίρνει τὸν δρόμο γιὰ τὸ προσκύνημα τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὀνείρων του..

Γιῶτα Σούσουλα

εἰκόνα 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Ἄν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε σὲ κάτι, τότε μποροῦμε καὶ νὰ τὸ …πραγματοποιήσουμε!

Leave a Reply