Φυλακὲς ποὺ ὑπάρχουν μόνον στὰ …μυαλά μας!!!

Φυλακὲς πραγματικὲς καὶ φανταστικές, εἶναι αὐτὲς ποὺ μᾶς ἀκινητοποιοῦν.
Φυλακὲς ποὺ μάθαμε νὰ διαβιοῦμε μαζύ τους καί, τώρα, ποὺ καλούμεθα νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ μέλλον μας…
…τί θά κάνουμε δίχως τους;

Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς φυλακές μας ὅμως τελικῶς εἶναι δικά μας δημιουργήματα, τὰ ὁποία, ἐὰν κι ὅποτε τὸ ἀποφασίσουμε, θὰ παύσουν ἁπλῶς νὰ ὑπάρχουν, διότι θὰ καταῤῥεύσουν παταγωδῶς. Ὅσο ὅμως ἐμεῖς τὶς ἀντιλαμβανόμεθα ὡς ἀληθεῖς, τόσο μεγαλύτεροι ἀγῶνες θὰ ἀπαιτῶνται, πρὸ κειμένου νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ τὸν -ἐθελούσιό μας- ἐγκλωβισμό.

Ἔχουμε πολλὰ μυθεύματα υἱοθετήση ὡς άλήθειες, Κάθε μας μύθευμα καὶ μία ἐξάρτησις. Κάθε μας ἐξάρτησις καὶ μία ἁλυσίδα στὰ δεσμά μας.
Ἀν τὶ νὰ κυττάξουμε τοὺς ἑαυτούς μας κατάματα, νὰ μᾶς ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τοὺς βαθμοὺς συμβιβασμοῦ μας, ἐμεῖς κυττᾶμε γύρω μας καὶ μεταθέτουμε στοὺς ἄλλους τὴν εὐθύνη τῆς δικῆς μας …στραβομάρας, ἐνᾦ παραλλήλως ἀναζητοῦμε λύσεις στὰ ἀδιέξοδά μας κάπου ἀλλοῦ, ὁπουδήποτε καὶ μακρυά μας. Τὸ αὐτονόητον δὲν τὸ διακρίνουμε…. Κι ὅσο δὲν τὸ διακρίνουμε τόσο θὰ ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς τραβήξουν στὸ φῶς.
Ἀδυνατοῦμε βλέπετε νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἀπὸ τὸ σκότος ὁ καθεὶς βγαίνει μόνος του.

Μὴ δυνάμενοι λοιπόν, τὶς περισσότερες φορές, νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ τὶς δυνατότητές μας καὶ τὴν συνυπευθυνότητά μας, ἀποκτοῦμε νέες ἐμμονὲς καὶ νέους φόβους, ἐνᾦ παραλλήλως ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὴν οὐσία τῶν γνώσεων ποὺ θὰ μᾶς προσέδιδαν ὑψηλοὺς βαθμοὺς αὐτοεκτιμήσεως. Οἱ ὑψηλοὶ βαθμοὶ αὐτοεκτιμήσεως ὅμως καθιστοῦν τὸ ἄτομον Ἄνθρωπο καὶ οἱ Ἄνθρωποι, ἐκ τῶν πραγμάτων, εἶναι πολεμιστὲς ποὺ διαρκῶς ἀγωνίζονται γιὰ νὰ διατηρήσουν καὶ νὰ ἐπεκτείνουν καὶ οὐδέποτε νὰ …ὐποκλέψουν βαθμοὺς ἐλευθερίας τους.
Ἑστιάζουμε τελικῶς, σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ σταθερά, στὰ ἐπὶ μέρους στάδια, στὶς ἐπὶ μέρους πληροφορίες, στὶς πρισματικὲς ὀπτικές, ἀρνούμενοι νὰ παύσουμε νὰ υἱοθετοῦμε ῥόλους καὶ νὰ μιμούμεθα. Κι ἔτσι ἁπλῶς διαιωνίζουμε πλάνες, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ἀπέχουμε ἐλάχιστα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ …ἁρπάξουμε τὴν Μοίρα μας ἀπὸ τὰ μαλλιά, γιὰ νὰ τῆς ἀλλάξουμε διαδρομές.

Φιλονόη

εἰκόνα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply