Ἡ «ἄλλη πλευρά»…

Εἶναι, ὅπως φαίνεται, αὐτὴ ποὺ προσπαθεῖ νὰ μὴν προχωρήσουμε, διατηρώντας τὶς ἁλυσίδες μας ἰσχυρὲς καὶ στὴν  θέσιν τους.
Εἶναι, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, αὐτὴ ποὺ πολεμᾶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικό.
Εἶναι αὐτὴ ποὺ κερδοσκοπεῖ εἴς βάρος τῶν πολλῶν, διαβιώντας μέσα ἀπὸ τὴν διατήρησιν τῶν πολλῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων σὲ κατάστασιν καταστολῆς.
Κι αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε, ὡς Ἄνθρωποι, εἶναι αὐτὴ ἡ πλευρά.
Μία πλευρὰ ποὺ διαρκῶς ἀποκτᾶ περισσοτέρους ὁπαδούς, λόγῳ τῆς αὐξανομένης πιέσεως καὶ λόγῳ τῆς ἀνεχείας. Ὅσο αὐξάνεται ἡ ἀνέχεια, τόσο περισσότεροι θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν ἐπιλέγουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν ἐντὸς τῶν βελτίστων συνθηκῶν.
Μά ποιά εἶναι τέλος πάντων ἡ «ἄλλη πλευρά»;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἄλλη πλευρά!
Ὅσα ἔως σήμερα πιστεύαμε ΔΕΝ ὑπάρχουν!
Καὶ δὲν ὑπάρχουν, διότι πολὺ ἁπλᾶ, ἐμεῖς τὰ δημιουργήσαμε. Εἶναι ἀποτέλεσμα δικῶν μας πράξεων ἤ δικῆς μας ἀδιαφορίας ἤ δικῆς μας ἀρνήσεως.
Καὶ αὐτὴ ἡ πλευρά, μὰ καὶ ἡ ἄλλη, ὅσο καὶ ἡ …παρ΄ ἄλλη, εἴμαστε ἐμεῖς!
Ὁ δικός μας ἑαυτός, ἡ δική μας χαλάρωσις, ἡ δική μας ἀδιαφορία μᾶς μετατρέπει σὲ τμήματα αὐτῆς ἤ τῆς ἄλλης πλευρᾶς.
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε ποιὰν ἔκφρασίν μας θὰ ἐξωτερικεύσουμε.
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἴμαστε καλοὶ ἤ κακοί.
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε τὸ ἐὰν θὰ παραμένουμε ἐραστὲς τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἀληθείας ἤ ὄχι.

Σκεφθεῖτε το…
Ἐὰν ἰσχύῃ ἡ τοποθέτησίς μου, τότε ὁ πόλεμος, ὁ πραγματικὸς πόλεμος, μόλις ἀρχίζει!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἡ «ἄλλη πλευρά»…

Leave a Reply