Ἡ Φύσις μᾶς δείχνει τὸν δρόμο!!!

Εἴμαστε τμήματα τῆς Φύσεως, κομμάτια της, κύτταρά της.
Σὰν κάθε της ἄλλο κύτταρο…
Κι ὅπως ὅλα τὰ κύτταρα, ἔτσι κι ἐμεῖς, ὀφείλουμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ  ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κύτταρα, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθῇ ἡ ἁρμονία τῆς ζωῆς.

Σὲ ἕνα σῶμα, γιὰ νὰ παραμείνῃ ὑγιές, πρέπει κάθε του κύτταρο νὰ ἐργάζεται συστηματικὰ γιὰ νὰ συντηρηθῇ τὸ σῶμα.
Ὅταν τὰ κύτταρα ἀλληλοκαταστρέφονται, τότε εἶναι φυσικὸ πὼς ὁ θάνατός τους εἶναι κοντά.

Εἴμαστε τμήματα τῆς Φύσεως.
Κομμάτια της, κύτταρά της…
Ἡ Φύσις εἶναι ζωντανὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακόψῃ τὶς λειτουργίες της ἐπεὶ δὴ ἕνα τμῆμα της νοσεῖ.
Εἶναι δεδομένον λοιπὸν πὼς θὰ ἀποκόψη τὸ ἀσθενὲς αὐτὸ κομμάτι της καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ λειτουργῇ κανονικά.

Ἡ ἀνθρωπότης, γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἀν τὶ νὰ λειτουργῇ σὰν ἕνα σῶμα, ἀλληλοσπαράσσεται.
Τὸ σῶμα ἀνθρωπότης δείχνει νὰ πεθαίνῃ, διότι τὰ κύτταρα ποὺ τὸ ἀποτελοῦν πολεμοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, μεγαλώνοντας τὰ καρκινώματα.
Κατ’ ἐπέκτασιν μόνον ὅσοι συνειδητοποιήσουν τὴν Ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς τῶν Φυσικῶν Νόμων στὴν ζωή μας, θὰ μπορέσουν νὰ «βγοῦν» ἀπὸ αὐτὸ τὸ σῶμα, τὸ ἀσθενές, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ νέον, τὸ ὑγιές.

Εἴμαστε τμήματα τῆς Φύσεως…
Ὅσο ταχύτερα ἐνσωματωσοῦμε, ξανά, τοὺς Νόμους της στὴν ζωή μας, τόσο ταχύτερα θὰ ἀναστρέψουμε τὴν πορεία μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply