Τὰ ὅριά μας ἐμεῖς τὰ θέτουμε…

Αὐτὸ εἶναι μία ἀρχὴ ποὺ πάντα, γιὰ ὁ,τιδήποτε, ὀφείλουμε νὰ τὴν κρατᾶμε διαρκῶς σὲ ἰσχύ, μόνοι μας.
Ἐμεῖς τὴν περιφρουροῦμε. Ὄχι οἱ ἄλλοι.

Δὲν θὰ ἐλθη ποτὲ κάποιος νὰ μᾶς προστατεύσῃ.
Ποτὲ κάποιος δὲν θὰ μᾶς προσφέρη κάτι ἔτσι, γιατὶ τοῦ …περίσσεψε*!!!
Ἐὰν συνειδητοποιήσουμε αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, τότε τὰ δεδομένα τῆς ζωῆς μας αὐτομάτως θὰ ἀλλάξουν καὶ θὰ γίνουμε πιὸ ἀνεξάρτητοι, ἔχοντας μεγάλο αὐτοσεβασμό, ἀλλὰ παραλλήλως, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ αὐτοσεβασμὸς ἀντανακλᾶται στὰ πάντα καὶ στοὺς πάντες, ὁ σεβασμὸς ποὺ θὰ μᾶς περιβάλλη θὰ εἶναι αὐτονόητος.
Ὁ αὐτοσεβασμὸς ἕλκει τὸν σεβασμό, ὡς μαγνήτης.

Τελικῶς, κάθε φορὰ ποὺ ἐμεῖς γνωρίζουμε καὶ τὰ δικά μας ὅρια, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ἐπιτυγχάνουμε ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἐπικοινωνίας καὶ βαθύτερες σχέσεις.
Ὅταν θὰ καταφέρουμε νὰ αἰσθανθοῦμε πραγματικὰ αὐτάρκεις κι αὐτοδύναμοι, τότε εἶναι ποὺ κάθε προσφορά, ὅταν θὰ ἔρχεται κάτι, μικρὸ ἤ μεγάλο, θὰ εἶναι δῶρο καὶ ὄχι ἔκφρασις ἀνάγκης ἤ ὑποχρεώσεως!
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ἡ ζωὴ γίνεται ἀπόλαυσις, διότι τὸ «πρέπει» ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ «Ζῶ»!!!.

Φιλονόη

*Ἡ προσφορὰ τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά τους, συνήθως καὶ θεωρητικῶς, εἶναι ἄνευ κινήτρων. Εξαιροῦμε λοιπὸν αὐτὲς τὶς σχέσεις, ἐὰν ἀκόμη δυσκολευόμεθα νὰ …ξεκαθαρίσουμε κάποιες λεπτομέρειες.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply