Ξεκινοῦν ἀπὸ ἐδῶ, ὅπως πάντα, ὅλα…

Εἶναι πολλὰ τὰ περιφερειακὰ συμβάντα, γιὰ νὰ ἰσχυρισθοῦμε, ἀπολύτως ἐγωκεντρικά, πὼς ξεκινοῦν τὰ πάντα ἀπὸ ἐδῶ. Ἰδίως δὲ τὸ «ὅπως πάντα» ἀκούγεται κάπως συνωμοσιολογικὰ ἀκραῖο.
Μὰ…
Ὅσο κι ἐὰν ἀκούγονται ἀκραία αὐτά…
Ὅσο κι ἐὰν φαντάζουν παράλογα καὶ συνωμοσιολογικά…
Ὅσο κι ἐὰν οἱ λογικοὶ τὰ ἐκλαμβάνουν ὡς …ἀκραία…
στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι.

Ὅλα τὰ πολιτικοκοινωνικὰ γεγονότα, συντροφιὰ μὲ τὴν νομοθεσία ποὺ τὰ παγιώνει, συμβαίνουν ἐδῶ.
Σαφῶς κι ἄλλες χῶρες πέφτουν θύματα τῆς παρανοϊκότητος τῆς νέας τάξεως, ἀλλὰ τὰ ἀπολύτως ἀκραία, ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ στὶς ἐλευθερίες μας (καὶ ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητος παραλλήλως), μαζὺ μὲ τὰ νομομαγειρέματα καί, κυρίως, μὲ τὴν ἀπόλυτο ἀσυλία τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων συμβαίνουν ἐδῶ.
Σαφῶς κι ἄλλες χῶρες, «τριτοκοσμικές» ὅπως τὶς ἀποκαλοῦν, ὑπὸ ἀκραία φτώχεια καὶ ἀνομία πνίγονται καὶ ἀφανίζονται οἱ πολῖτες τους, ἀλλὰ ἐκεῖ δὲν εἶχαν οὔτε παρελθόν παγκοσμίων πολιτισμῶν, οὔτε παγκόσμια πρότυπα Ἐλευθέρων ἀνθρώπων, οὔτε «συνταγή» ἐπανεκινήσεως τῶν πάντων. 

Σαφῶς καὶ ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη πωλοῦν «δημοκρατία» (μὲ ὅλους τοὺς σχετικοὺς προσδιορισμούς)…
Ἀλλὰ εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ τὴν ἐγέννησε καὶ μπορεῖ νὰ τὴν ἐπαναπροσδιορίσῃ, ὄχι στὰ ἑβραιοσιωνιστικὰ πρότυπα, ἀλλὰ στὰ ἀνώτατα πρότυπα τῆς Ἀριστείας (κι ὄχι, δὲν τὴν ἀποκαλοῦν ἀριστοδημοκρατία…).
Σαφῶς καὶ «φάγαμε» ὅλοι μας στὸν πλανήτη τὸ παραμυθάκι τῆς ἐλπίδος.
Ἀλλὰ ἐδῶ εἴχαμε καὶ τὶς ἐλπιδοφόρες παραπληροφορήσεις γιὰ  ἐξευρωπαϊσμοὺς καὶ ἐπανεκκινήσεις, μὰ καὶ διαβεβαιώσεις ἐφαρμογῆς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι ποὺ ὅμως ἦταν μόνον γιὰ νὰ μᾶς καθυστερήσῃ.
Σαφῶς κι ἄλλες χῶρες, διαρκῶς αὐξανόμενες σὲ ἀριθμό, πάσχουν ἀπὸ πολέμους καὶ γενοκτονίες…
Ἀλλὰ ἐδῶ, εἰδικῶς ἐδῶ, ἔχουμε καταγράψει, αἰῶνες τώρα στὸν γενετικό μας κώδικα, πὼς πρῶτα γεννιέται τὸ Χρέος καὶ μετὰ τὸ δικαίωμα…
Σαφῶς καὶ κάθε λαὸς ἀγωνίζεται σήμερα, ξεπερνώντας τὰ ἀνθρωπίνως δυνατά του ὅρια, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ…
…ἀλλὰ ἐδῶ γνωρίζουμε πὼς αὐτὸ γίνεται καὶ δὲν εἶναι φροῦδες ἐλπίδες.

Τὰ ἀνεγνωρισμένα «ἀνθρώπινα δικαιώματα», οἱ ἐλπίδες διαφυγῆς ἀπὸ τὴν Μοίρα ποὺ ἄλλοι ὁρίζουν, ἡ Ἐλευθέρα ἐπιλογή, ἡ Αὐτοδιάθεσις, ἡ Ἰσονομία, τὸ Δίκαιον εἶναι παγκόσμια ἀγαθά. Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε βιώσει, κάποτε, τὸ τὶ ἀκριβῶς ἦσαν καὶ γνωρίζουμε, ὅσο κι ἐὰν δὲν μποροῦμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ ἐπαναφέρουμε στὴν μνήμη μας ἐπακριβῶς, τὸ πῶς ἀκριβῶς εἶναι οἱ κοινωνίες, ὅταν ἰσχύουν κι ἐφαρμόζονται. Διότι ἔχουμε ἐκπέσει, ἀναφορικῶς μὲ αὐτὸ ποὺ ὀφείλαμε νὰ εἴμαστε. Μία πολυετὴς ἐκπαίδευσίς μας, στὸ νὰ ἀγνοοῦμε συνειδητῶς τὶς ἀλήθειες, μαζὺ μὲ τὴν ἄγνοια γιὰ τὴν ἱστορία μᾶς εἶχε γονατίσει ἠθικά, πνευματικά, πολιτισμικὰ γιὰ αἰῶνες. Μὰ τώρα, λίγο λίγο, κάποιοι (ἀλλὰ ἀρκετοὶ σὲ ἀριθμό) σηκώθηκαν. Καὶ σηκώθηκαν γιατὶ γνωρίζουν. Κι ἐφ΄ ὅσον γνωρίζουν θὰ κάνουν ὅλα ὅσα ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ μάθουν καὶ ὅλοι οἱ ὐπόλοιποι μά, κυρίως, νὰ θέσουν τὶς βάσεις γιὰ νὰ ξεκινήσουν ἐκεῖνες οἱ διαδικασίες, ποὺ  θὰ ἐκτρέψουν τοὺς δολίους σχεδιασμοὺς  τῶν κρατούντων.

Κάθε μας …τυχαία ἐπιλογὴ θὰ βρῆ τὴν πραγματική της ἐξήγησιν, μὰ καὶ κάθε λάθος μας θὰ μείνη πίσω μας γιὰ πάντα..

Ἀποφασίζουμε ἤδη νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ περιττὰ βάρη, κρατώντας μέσα μας καὶ δίπλα μας μόνον τὰ πολύτιμα.
Μὰ τὰ πολύτιμα, ἐκείνην ἀκριβῶς τὴν ὁριακὴ στιγμή, θὰ ἀλλάξουν γιὰ πάντα τὴν ταὐτότητά μας, μά, κυρίως τὸν σκοπό μας.

Κι αὐτό, ποὺ θὰ συμβῆ, δὲν θὰ εἶναι γιὰ λίγο, ἀλλὰ γιὰ ὅσο ἀπαιτεῖται.

Ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζουν καὶ πάλι ὅλα.
Ὅπως πάντα…
Διότι μόνον ἐμεῖς ἀντέχουμε καὶ  διότι μόνον ἐμεῖς θὰ θυμηθοῦμε τὰ πάντα στὸ τέλος.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply