Δικαίου δρόμος

Ἕνα σοβαρὸ κοινωνικό μας φαινόμενον, διαρκῶς αὐξανόμενον πλέον, εἶναι ἡ πολλαπλὴ διαίρεσις τῆς κοινωνίας μας, σὲ ἀμέτρητα, παράλογα καὶ ἄνευ συνδέσεως τμήματα. Μία αὐξανομένη διαρκῶς διαίρεσις ποὺ ἀν τὶ νὰ μᾶς βοηθᾷ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ συσσωρευμένα προβλήματα, μᾶς δυσκολεύει ἐπιδεινώνοντάς τα.
Ἀλλά εἶναι τόσο κακό αὐτό;

Δὲν εἶναι οὔτε κακὸ οὔτε καλό, ἐφ΄ ὅσον εἶναι ἀκόμη μία πλευρὰ ἐκφράσεως τῶν ἀποδομήσεων ποὺ συμβαίνουν παντοῦ.
Ὅταν κάτι γκρεμίζεται δὲν μεριμνᾶ γιὰ τὸ πῶς θὰ διασωθοῦν τμήματά του, παρὰ μόνον γιὰ τὸ πῶς θὰ τελευτήση τὸ …ἔργον τῆς ἀποδομήσεως. Κι αὐτὸ ποὺ γκρεμίζεται εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ εἴχαμε γιὰ τὴν ἔννοια Ἑλλὰς κι ὄχι ἡ ἔννοια Ἑλλάς.
Αὐτὴ ἡ ἔννοια ὄχι μόνον δὲν γκρεμίζεται ἀλλὰ ἀπαιτεῖται πλέον, γιὰ ὅλους μας, νὰ τὴν κατανοήσουμε καὶ νὰ τὸ ξαναστήσουμε ὅπως τοῦ πρέπει.

Στὸ στάδιον ποὺ σήμερα ἔχουμε φθάσει ἀντικρύζουμε περίλυποι τὰ ὅσα χάσαμε καὶ φοβισμένοι τὰ ὅσα ἔρχονται, δίχως νὰ ἀντέχουμε, γιὰ τὴν ὤρα, νὰ συνειδητοποιήσουμε  πὼς ἐὰν δὲν παραμείνουμε ἀποφασισμένοι κι ἑστιασμένοι στὸ νέο δημιούργημα ποὺ ὀφείλουμε νὰ στήσουμε, θὰ συνταχθοῦμε μὲ τὴν πλευρὰ τῶν χαμένων.
Καὶ οἱ χαμένοι, οἱ πραγματικὰ χαμένοι, δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ φαίνονται νὰ χάνουν σήμερα τὰ ὅποια περιουσιακά τους στοιχεῖα, μαζὺ μὲ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ κατεπάτησαν, καταπατοῦν καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ καταπατοῦν τὸ δίκαιον. Ἕνα δίκαιον ποὺ μὲ πρόσχημα μίαν τυφλωμένη δικαιοσύνη μᾶς κουνᾶ σήμερα περιπαικτικὰ τὸ δάκτυλο, πασχίζοντας, ἀκόμη καὶ τὴν ὑστάτη στιγμή, νὰ μᾶς …«πείσῃ» γιὰ τὴν ἀνύπαρκτον παντοδυναμία του.

Ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ Δίκαιον, μὲ μίαν ἀπολύτως καθαρὴ καὶ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἀνθρώπου δομή, εἶναι τὸ κυριότερον πρόβλημά μας σὰν κοινωνίες. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ καταπατημένον καὶ διαστρεβλωμένον Δίκαιον εἶναι ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήση, ἐξ ἀνάγκης ἀρχικῶς, ἀλλὰ πολὺ συνειδητῶς στὴν συνέχεια, νὰ ἀναστρέψουμε κάθε τὶ ποὺ σήμερα φαίνεται νὰ ἐπικρατῇ.

Δικαίου Δρόμος Παγκόσμιος κι ὄχι τοπικός.
Δικαίου Δρόμος ἐξ ἀνάγκης κι ὄχι λόγῳ συγκυριῶν.
Δικαίου Δρόμος, γιὰ ἀρχή, ὁ δρόμος μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply