Ζητῶντας «σωτῆρες» παραιτούμεθα ἀπὸ τὴν Ἐλευθερία

Τὸ ἴδιο τὸ πολιτικο-κομματικὸ σύστημα, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἕνα καθαρὰ τοκολάγνο νομικὸ πλαίσιο, εἶναι ἕνα μηχάνευμα ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς του στόχος του ἦταν ἡ παραπλάνησις καὶ ἡ, μερικὴ ἀρχικῶς, ἀλλὰ ἐν συνεχείᾳ πλήρης, ἀτομικὴ ἀποποίησις τοῦ Χρέους καὶ τῆς Εὐθύνης ὑπερασπίσως τῶν βαθμῶν τῆς Ἐλευθερίας μας. Συνέχεια

Λάθη δὲν διορθώνονται μὲ λάθη

Ὅσο ἐμεῖς κυττᾶμε νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη τοῦ κόσμου μας, ἐνᾦ ἀδυνατοῦμε νὰ ἐξέλθουμε τῆς καθημερινότητός μας γιὰ νὰ παρατηρήσουμε ἐξ ἀποστάσεως καὶ δίχως συναισθηματικὲς ἐξαρτήσεις, αὐτὸν τὸν κόσμο, δυστυχῶς μας, ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια λάθη. Κι αὐτὸ διότι εἴμαστε κύτταρα αὐτοῦ τοῦ λάθος κόσμου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐμποτισμένοι μὲ τὶς λάθος ἀντιλήψεις, μὲ τὶς λάθος ὀπτικὲς καί, φυσικά, μὲ τὶς λάθος ἐκτιμήσεις. Θέλουμε δὲν θέλουμε εἴμαστε μέρος τοῦ λάθους. Συνέχεια

Ἱστορικὲς ἀναγκαιότητες…

…εἶναι πλέον τὸ νὰ ξέρουμε ὄχι μόνον τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός μας ἐχθρός, ἀλλὰ καὶ τὸ γιατὶ τὸν πολεμοῦμε. Συνέχεια

Δίδοντας μίαν εὐκαιρία στὶς …εὐκαιρίες!!!

Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του ὁ Ἄνθρωπος εἶχε ἕνα προσόν: ἀγνοοῦσε τὸ αὔριο.
Μὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἄγνοια εἶναι καὶ τὸ πλεονέκτημά μας, διότι ἀφ΄ ἑνὸς μποροῦμε νὰ δημιουργοῦμε ἔργα σημαντικά, ὡς Ἀνθρωπότης, ἐφ΄ ὅσον δὲν γνωρίζουμε τὸ τέλος, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως αὐτὴ ἡ ἄγνοια δίδει τροφὴ στὴν ἀνάγκη τῆς ἐξερευνήσεως, τῆς ἀνακαλύψεως καὶ τῆς ἐφευρετικότητος.
Καὶ ἡ ἐξερεύνησις εἶναι  τὸ «ἅλας τῆς ζωῆς» μας. Συνέχεια

Ξεφεύγουμε ἀπὸ τὸ παρελθόν μας μόνον ἑστιάζοντας στὸ μέλλον μας

Ὅλοι μας καθημερινῶς στριφογυρίζουμε γύρω ἀπὸ τὶς φοβίες μας, τὰ λάθη μας καὶ τὶς ἐνοχές μας. Ἀνασφάλειες κατακλύζουν τὶς σκέψεις μας καὶ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἰσχυροποιήσουμε καὶ νὰ στηρίξουμε τοὺς ἑαυτούς μας τόσο, ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ ὑλοποιήσουμε μὲ ἀποφασιστικότητα εἰλημμένες ἀπὸ καιρὸ ἀποφάσεις μας. Καὶ ὑπάρχουν τόσα πολλὰ πράγματα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, μὰ ὅταν αὐτό-ἐγκλωβιζόμεθα σὲ φαύλους κύκλους τέτοιου εἴδους, ἡ ἀναβολὴ καὶ ὁ ὀλιγωρία μᾶς βαλτώνουν. Στὴν πραγματικότητα σέρνουμε ὅλο μας τὸ παρελθόν, κάθε στιγμή, σὲ κάθε μας συμπεριφορά, μὲ ὅλους τοὺς πιθανοὺς καὶ ἀπιθάνους τρόπους, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀναβάλουμε τὸ αὐτονόητο χρέος ἀναλήψεως τῆς εὐθύνης μας γιὰ τὴν ἰδίαν τὴν ζωή μας. Συνέχεια

Φόβοι ψευδεῖς κι ἀληθεῖς

Οἱ ἀληθεῖς φόβοι μας προέρχονται ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀδυναμίας μας νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάποιους κινδύνους. Οἱ ἀληθεῖς μας φόβοι εἶναι, ἀλαλογικῆς, ἀπειροελάχιστοι ἀναφορικῶς μὲ τὸ σύνολον τὸν φόβων ποὺ ἐκτρέφουμε καὶ καλλιεργοῦμε διαρκῶς μέσα μας. Συνέχεια