Μόνον οἱ …«καθαροί»!!!

Μόνον οἱ ...«καθαροί»!!!Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἔχουν δικαίωμα στὴν Ἐλευθερία!
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς εἶναι σὰν νὰ πριονίζῃ τὰ θεμέλια τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας.
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς δηλώνει ὑποχωρήσεις.
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς δηλώνει ἐκπτώσεις.
Κι ὄποιος μαθαίνει στὶς ἐκπτώσεις ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσῃ καὶ τὸ βάρος τῆς ἀτομικῆς του ἐλευθερίας. Συνέχεια

Δεσμοφύλακες καὶ φυλακές…

Ἐὰν καταφέρουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς διαβιοῦμε σὲ φυλακή, τότε, σιγὰ σιγά, μὰ σταθερά, μποροῦμε νὰ ἀρχίσουμε νὰ διακρίνουμε ἀρχικῶς τὸ εἶδος της μά, στὴν συνέχεια, ἕναν πρὸς ἕναν, ὅλους τοὺς δεσμοφύλακές μας. Ἐὰν τοὺς ἀντιληφθοῦμε, τότε εἶναι εὐκολότερον τὸ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτούς.
Συνέχεια

Ξεφεύγοντας (γιὰ ἀρχή) ἀπὸ τὸ …«ὀλίγον»!!!

Καλὸ θὰ εἶναι, γιὰ ἀρχή, νὰ διαχωρίσουμε μέσα μας τὸ τὶ ἀκριβῶς ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε καὶ τὶ ὄχι. Διότι, ἐπὶ τέλους μᾶς πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ χάνεται δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πράγματι πρέπει νὰ χαθῇ.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα εἶναι νὰ …ξε-κλειδώσουμε τὶς ἔννοιες, γιὰ νὰ πατήσουμε ἐπὶ τέλους κάπου σταθερά, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανεξετάσουμε τὰ πάντα σὲ ἄλλες βάσεις.
Οἱ ἀπαντήσεις φυσικὰ πάντα μέσα μας ἀναζητῶνται…

Συνέχεια

Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!!!

Τὴν ἑπομένη φορὰ ποὺ θὰ μπῆς στὸν πειρασμὸ νὰ συγκρίνῇς τὴν ζωή σου μὲ τὴν ζωὴ κάποιου ἅλλου, σταμάτησε γιὰ ἕνα λεπτὸ καὶ θύμισε στὸν ἑαυτό σου ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός, μὲ τὴν δική του πορεία, τὰ δικά του ἐφόδια, τὰ δικά του μαθήματα, τὸν δικό του σκοπό. Συνέχεια

Δὲν κινδυνεύει ὁ Ἄνθρωπος μὲ ἀφανισμό…

Αὐτὸ ποὺ σοβαρῶς κινδυνεύει εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ πιστεύαμε γιὰ …ἄνθρωπο μά, κυρίως, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἐντός τους νοιώθαμε ἀσφαλείς. 

Συνέχεια

Κυττᾶμε πάντα …ὑψηλότερα!!!

Ὅση κι ἐὰν εἶναι ἡ πεζότης μας καὶ ἡ ῤουτίνα μας, ἀξίζει πραγματικὰ τὸν κόπο νὰ βλέπουμε πάντα λίγο …ὑψηλότερα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ ὕψος τῶν ματιῶν μας ἑστιάζει. Λίγο… Λίγο λίγο κάθε φορά…
Εἶναι μία τεχνικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ μετατρέψῃ τὸν ὀνειροπόλο σὲ δημιουργὸ καὶ μαζύ του, στὴν διαρκῶς ἀνοδική του πορεία, νὰ συμπαρασύρῃ κι ἄλλους. Συνέχεια