Ἡ ἐνεργειακὴ ἀπελευθέρωσις.

Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ἐνεργείας δὲν θὰ συμβῇ. 
Μπορεῖ ὅμως νὰ ἀλλάξῃ …δεσμά!
Δῆλα δὴ μπορεῖ νὰ στραφῇ σὲ φθηνὲς μορφὲς ἐνεργείας, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτρέπουν καὶ στὸν Ἄνθρωπο, ἀλλὰ κυρίως στὶς πολιτεῖες, αὐτονομία καὶ παραγωγὴ πραγματικοῦ ἔργου.
Βέβαια, γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξουν πολλά. 
Πρωτίστως πρέπει νὰ ἀλλάξῃ ἡ παρανοϊκή μας ἐξάρτησις ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ὑδρογονανθράκων, ποὺ μόνον Συνέχεια

Τὸ μυστικὸ πλέγμα τῆς Γῆς καὶ ὁ μυστικὸς πόλεμος γιὰ τὸν ἔλεγχό του.

Εἶχα διαβάσῃ ἐλάχιστα γιὰ τὸ θέμα καὶ σήμερα, μελετῶντας τὸ παρακάτω κείμενον, ξαφνιάστηκε εὐχάριστα. Ὄχι γιὰ τὸ ὅτι (καὶ ποῦ) «ὑπό-δεχόμεθα» ἐξωγηΐνους. (Αὐτὸ προσωπικῶς τὸ ἔχω ξεκαθαρίσῃ μαζύ τους. Δὲν θὰ συναπαντηθοῦμε… Ἔχουμε μαλώσῃ!!!) Ἔλαβα πληροφορίες ὅμως ποὺ ἐπιβεβαιώνουν κάποιες δικές μου παρατηρήσεις καὶ κάποιες σκόρπιες σκέψεις, ποὺ ὅμως ἐβασίζοντο σὲ μελέτη κειμένων τῶν παππούδων μας κι ὄχι σὲ οὐφολογίες. 
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνεθουσίασε εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὑπάρξεως τοῦ πλέγματος, ποὺ γιὰ κάποιους λόγους δὲν Συνέχεια

Αὐτάρκεια στήν ἐνέργεια;

Ὁ παπποῦς μου τοὺς χειμῶνες ἔκαιγε ξύλα, πυρῆνες ἐλιᾶς καὶ κοπριές.
Ὅταν τὸν ῥωτοῦσα γιὰ τὴν ῥίζα αὐτῆς τῆς χρήσεως, δῆλα δὴ τῆς κοπριᾶς, μοῦ ἀπαντοῦσε πὼς ἔτσι τὰ εὑρῆκαν.
Τώρα λοιπὸν μαθαίνω πὼς στὴν Ἀμερικὴ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει ἔρευνες γιὰ τὴν αὐτάρκεια σὲ ἐνέργεια τῶν νοικοκυριῶν.
Ἡ πρώτη ἥλη εἶναι ἡ …κοπριὰ τοῦ παπποῦ μου!
Ὄχι ἀκριβῶς βέβαια ἡ κοπριὰ τοῦ παπποῦ μου, ἀλλὰ σαφῶς κοπριά, ποὺ δύναται νὰ παράξῃ ἐνέργεια καὶ νὰ προσφέρῃ Συνέχεια