Ἀντί νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησιν!

Ὃλοι γνωρίζουμε τήν προσπάθεια πλήρους ἀντικαταστάσεως τῶν φυσικῶν τροφῶν ἀπό μεταλλαγμένους σπόρους, ἂμεσα ἐλέγξιμους ἀπό τίς διάφορες πολυεθνικές τύπου μονσάντο καί μπάγιερ.

Ἐπίσης, γνωρίζουμε πώς ἢδη ἒχει προωθηθεῖ, μετά ἀπό ἀφόρητες πιέσεις, στήν Εὐρωπαϊκή Ἒνωσι τό περίφημον Codex Alimentarius πρός ὑπογραφήν ὀρθότερα πρός ἐφαρμογήν!!)

Οἱ ἀντιδράσεις φυσικά εἶναι ποικίλες καί ἀπό πολλές πλευρές. Τίποτα ἐπίσημο ἀκόμη πρός ἀνακοίνωσιν, ἀλλά πολλές ὑπόγειες δράσεις καί προσπάθειες χειραγωγήσεως τῶν καταναλωτῶν. Μέσα ἀπό διάφορες “φιλικές” πρός τό σύστημα σελίδες διαβάζουμε τά διάφορα “καλά” πού θά φέρῃ ἡ νέα πραγματικότης στήν τροφή μας.

Δέν διαβάζουμε ὃμως τίποτα γιά τήν ὑποχρεωτική ἀκτινοβόληση τῶν τροφῶν πού συνεπάγεται αὐτόματη καταστροφή τῶν βιταμινῶν τους.

Δέν διαβάζουμε τίποτα γιά τήν σταδιακή κατάργησι κι ἀπαγόρευσι χρήσεως παραδοσιακῶν βοτάνων καί συμπληρωμάτων διατροφῆς.

Δέν διαβάζουμε ἐπίσης τίποτα γιά τήν πλήρη κατάργησι κάθε βιταμίνης καί τήν ἀφαίρεσι κάθε ποσότητος ἰχνοστοιχείου  ἀπό τήν ὐποχρεωτική ἐπεξεργασία τους.

Οὖτε καί γιά τήν ἀπόλυτο ἐξάρτησί μας ἀπό τήν κάθε φαρμακοβιομηχανία καί τόν κάθε ἀνισόρροπο ἐπιστήμονα.

Δέν διαβάζουμε γιά τήν ἀπαγόρευσι διατηρήσεως οἰκιακῶν κήπων.

Οὖτε καί γιά τήν ἀπαγόρευσι ἀναπαραγωγῆς σπόρων.

Ὃλα στίς ἐνημερωτικές σελίδες τοῦ ὑπουργείου καί τῶν συνεργατῶν του, ἒχουν καλῶς!  Μόνον καλά θά μᾶς βροῦνε! Ὃπως ἂλλως τε καί τόσα ἂλλα καλά πού μᾶς ἒχουν βρεῖ ἒως τώρα, προερχόμενα ἀπό κάθε τέτοιου τύπου διακυβέρνησι!

Σήμερα ὃμως διάβασα κάτι πάρα πολύ ἐνδιαφέρον καί ταυτοχρόνως ἐπικίνδυνον, σέ σχέσι πάντα μέ τά προαναφερόμενα.

Στό Εὐγενίδειον Ἱδρυμα ἒχουν ξεκινήσει τήν προπαγάνδα σέ παιδιά πού τό ἐπισκέπτονται. Εἶναι ἀπίστευτο!

Ξεκινοῦν νά δηλητηριάζουν παιδιά γιά νά ἐπιβάλλουν τήν ἀποδοχή ἂνευ ἀντιδράσεως  καί νά τούς καταστρέψουν τήν σκέψι πρωτίστως γιά νά φθάσουν στό νά τούς κλέψουν τήν τροφή καί τό μέλλον τους!

γενετικῶς τροποποιημένη τομάτα! ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Εὒγενιδείου ἱδρύματος!

Τό ἐπεξηγητικόν κείμενον τοῦ ἱδρύματος πού τό βρίσκουμε ἐδῶ:

«Χρησιμοποιήστε έναν απλό περιστρεφόμενο δίσκο, οποίος δείχνει τις εργαστηριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μίας γενετικά τροποποιημένης ντομάτας.  Διαλέξτε μία κάρτα από τις τρεις της διάταξης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν γονίδια, και  τοποθετήστε τη στο δίσκο. Περιστρέψτε το δίσκο, ώστε να γνωρίσετε τα παρακάτω βήματα, που ακολουθούνται για τη γενετική τροποποίηση ενός φυτικού οργανισμού: α) Η εισαγωγή του επιλεγμένου γονιδίου σε πλασμίδια, β) το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται σε βαστήριο γ) ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων σε καλλιέργια δ) η καλλιέργεια in vitro και η δημιουργία φυτικών εμβρύων ε) ανάπτυξη της γενετικά τροποποιημένης ντομάτας. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το γονίδιο που εισάγεται και συχνά είναι ορατά.»

Γ12 Γενετικά τροποποιημένη ντομάτα

Ένας οργανισμός λέγεται γενετικά τροποποιημένος όταν το περιεχόμενο των γενετικών πληροφοριών του έχει τροποποιηθεί με εργαστηριακές τεχνικές. Με τη βοήθεια, ενός απλού εξομοιωτή, δημιούργησε κι εσύ γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Διάλεξε μία ντομάτα, ένα ψάρι (μουρούνα) ή μία μέδουσα και περιέστρεψε το δίσκο ώστε να προσομοιώσεις τα βήματα για τη δημιουργία ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Τι παρατηρείς;

Ντροπή τους! Ἀντί νά ἀπευθυνθοῦν σέ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιά μέ τήν παραπληροφόρησι!3

Καί συμπληρώνει ἀπό κάτω (γιά νά μήν ἒχουμε ἀμφιβολίες φυσικά!!!)

Επιστημονική Θεώρηση. 

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή αλλιώς διαγονιδιακοί, έχουν στο γονιδίωμά τους ένα ή περισσότερα γονίδια από άλλους οργανισμούς, τα οποία τους δίνουν νέα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα τα είχε ο φυσιολογικός οργανισμός. Για τη δημιουργία ενός διαγονιδιακού φυτού, ένα γονίδιο από το ίδιο φυτό ή από έναν άλλο οργανισμό απομονώνεται και εισάγεται σε βακτήρια με τη βοήθεια μικρών κυκλικών μορίων DNA που λέγονται πλασμίδια. Γενικά τα πλασμίδια βρίσκονται στα βακτήρια και έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται και να μεταφέρονται από βακτήριο σε βακτήριο μεταφέροντας ταυτόχρονα καινούργιες ιδιότητες. Με τη βοήθεια του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens και μετά από αρκετούς πολλαπλασιασμούς, τα πλασμίδια με το γονίδιο επιλογής εξάγονται από τα βακτήρια και μπαίνουν στα κύτταρα του φυτού που πρόκειται να τροποποιηθεί. Κατόπιν, πραγματοποιείται η επιλογή των κυττάρων που δέχτηκαν το τροποποιημένο πλασμίδιο και τελικά τα τροποποιημένα κύτταρα καλλιεργούνται για να δώσουν τα διαγονιδιακά φυτά.

Εὐτυχῶς, τό Ἀρχιπέλαγος, Ἰνστιτοῦτον Θαλασσίου Προστασίας, κάνει μίαν σοβαροτάτη καταγγελία πρός τό ἱδρυμα Εὐγενίδου καί  μαθαίνουμε κι ἐμείς φυσικά τίς πολύ ….διαυγείς του προθέσεις! (Ἂχ φουκαρᾶ Εὐγενίδη!! Ποῦ θά κατέληγε τό ἱδρυμα δέν θά μποροῦσες ποτέ νά τό φανταστῇς!!)

Αὐτό πού δέν γνωρίζουμε ὃμως οἱ περισσότεροι, εἶναι πώς ἢδη στό πιάτο μας τό μέγιστον τμῆμα τῆς τροφῆς μας ἒχει ὑποστεῖ ὁλική ἢ μερική μετάλλαξι!

Πῶς θά εἲμαστε σέ μερικά χρόνια;

Κάτι μέ τούς ψεκασμούς, κάτι μέ τήν διατροφή, κάτι μέ τήν οἰκονομική ἀφαίμαξι, μήπως πᾶμε γιά ἒναν μεγάλο …ἀφανισμό; Μήπως νά παραμείνουν στόν πλανήτη οἱ κατέχοντες τίς γενετικές πληροφορίες; Μήπως τελικῶς πρέπει νά παύση κάθε φωνή γιά νά κάνουν τίς δουλειές τους ἣσυχοι;

Λέτε νά τούς περάσῃ;

Ἐγώ πάλι ἒχω διαφορετικήν ἂποψι!!!

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Ὁ κόσμος κατὰ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ.

 

5 thoughts on “Ἀντί νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησιν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: τί γίνεται μέ τήν τροφήν μας καί ….ὂχι μόνον…. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αἷμα, χρῆμα, ἔλεγχος καὶ βακτηρίδια. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Codex Alimentarius, ὁ τρομοτροφονόμος. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Codex alimentarius: ἀντιμετωπίζεται; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φθάνουμε καὶ στὴν ἀπαγόρευσι τῶν καλλιεργειῶν! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply