Πρὸς τὴν συμπαθὴ μειονότητα τῶν Ῥομᾶ.

Στὶς 18 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. ἡ Νέα Πέραμος Ἀττικῆς ἀπεκόπη ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπον κόσμο, ἐξ αἰτίας ὑπογείου καλωδιακῆς βλάβης τῶν τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ο.Τ.Ε.
Μία ὁλόκληρος πόλις χωρὶς τηλέφωνο, φᾶξ, ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖον καὶ διαδίκτυον.

Εἴπαμε, βλάβη εἶναι, σήμερα… αὔριο θὰ τὴν φτιάξουν.

Ἄμ δέ… Ἔπρεπε νὰ περάσουν 13 ὁλόκληρες ἡμέρς γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ βλάβη, δῆλα δὴ στὶς 30 Μαρτίου 3:45 μ.μ..

Ἔ…καλὰ τώρα. Δέν μποροῦσε νά τηλεφωνήση ἡ γιαγιά στον ἐγγονό, ἤ ἡ κυρά Κατίνα στὴν φιλενάδα της καί κάτι ἔγινε;

Ὅταν ὅμως σὲ ψάχνῃ στὸ τηλέφωνο, τὸ φᾶξ, στὸ διαδίκτυον ὁ Γερμανὸς προμηθευτής σου καὶ δὲν σὲ βρίσκει, γιὰ νὰ σοῦ πῇ ὅτι γιὰ νὰ παραλάβῃς τὴν παραγγελία σου πρέπει νὰ τοῦ ἀποστείλῃς τὸ ὑπόλοιπον ποσὸν καὶ ὅταν στέλνῃ, μέσῳ ταχυδρομείου, ἐπιστολὴ καὶ σοῦ λέει: «Ἄ, ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες ποὺ ξεχνιόσαστε τώρα ποὺ καλοκαιριάζει, ἀρακτοὶ σὲ κάποιο Ἑλληνικὸ νησί», τότε τὸ πρᾶγμα ἀλλάζει. 

Καί, ἐπὶ πλέον, ἀλλάζει δραματικὰ ὅταν μαθαίνῃς πὼς γιὰ τὴν καλωδιακὴ βλάβη εὐθύνονται οἱ συμπαθεῖς Ῥομᾶ, οἱ ὁποῖοι δὲν ηὗραν κάποιαν κουλούρα χαλκοκαλωδίου «ξεχασμένη» σὲ κάποιαν ἀλάνα τοῦ Ο.Τ.Ε. ἀλλὰ διέῤῥηξαν τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ ὑποσταθμοῦ, ἐσύρθησαν κάτω ἀπὸ τὰ καφάφο καί, κόβοντας τὰ συνδεδεμένα καλώδια, ἔκλεψαν ἑκατοντάδες κιλὰ χαλκοῦ καί, ταὐτοχρόνως, ἀπέκοψαν τὴν πόλη ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὸν ὑπόλοιπον κόσμο.

Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν ὁ κόσμος ἐδῶ τὰ ἔχει «πάρει κράνα» καί, ἐπεὶ δὴ τὸ πρᾶγμα ἔχει ἀγριεύσει πολύ, ἀπευθύνει προειδοποίηση καὶ λέει: «κουφάλες τουρκόγυφτοι, γαμημένοι κωλοτσιγγάνοι, μὴ διανοηθείτε καὶ ξανὰ περάσετε ἀπὸ τὶς γειτονιές μας σὰν παλιατζῆδες ἢ σὰν γυρολόγοι γιατί θὰ σᾶς κάνουμε σουρωτήρια γιὰ μακαρόνια».

Χρῆστος

Καὶ μετὰ σοῦ ὁμιλοῦν γιὰ κράτος…

Ποῦ εἶναι τὸ κράτος τώρα; Οἱ ὑπηρεσίες τηλεφωνίας; Οἱ ἀποζημιώσεις τῶν πολιτῶν;

Ἀλήθεια, τῶν καλωδιώσεων τήν ἀποκατάστασιν ποιός θὰ τὶς πληρώσῃ;

Ὁ πελάτης τοῦ ΟΤΕ φυσικά! Μέσῳ ἐπιβαρύνσεων στὶς τιμολογήσεις;

Ὁ Ἕλλην πολίτης πάλι δῆλα δή;;

Κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς κουβαλήσατε πότε θὰ πληρώσουν; Καὶ τί;

Στοῦ κασίδη τό κεφάλι ὅλα;

Οὖστ…. Κουδουνίστρες!!!

Τὸ μόνον ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι νὰ πληρώνῃ ὁ καθεὶς τὰ δικά του λάθη! Δὲν γίνεται νὰ πέφτουν γιὰ πάντα τὰ ἀποτελέσματα τῶν δικῶν σας πράξεων στὴν δικὴ μας πλάτη….. Δὲν γίνεται!

Φιλονόη.

Leave a Reply