Γιά ποιό πανεπιστημιακό Ἂσυλο μιλᾶμε ;..

Εὐχαριστῶ πολύ τόν Παναγιώτη Δερματᾶ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη του.

Τό ἄσυλο, ἕνα θέμα πού ἔχει γίνει κουρελόχαρτο στὰ χέρια ἀνεντίμων καὶ πατριδοκαπήλων, δὲν εἶναι μία ἀκόμη πληγή. Εἶναι ἀκόμη  μία ἔκφρασις τῆς ἤδη καταρρεούσης κοινωνίας μας.

Γιὰ νὰ ὁμιλοῦμε περί ἀσύλου θὰ πρέπῃ νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τὸ τὶ εἶναι ἄσυλο καὶ τὶ θέλουμε εἰλικρινῶς νὰ ἀφορᾷ. Καὶ φυσικὰ θὰ πρέπῃ πρωτίστως νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε ἑαυτοὺς, ἀνάγκες, στόχους, ἱκανότητες, ἀνοχές καὶ ἀντοχές.

Δημοσιεύω τό μόλις ληφθὲν ἄρθρο του Παναγιώτη μέ στόχο νὰ φθάσῃ ὁ προβληματισμός του σὲ εἰλικρινείς κι ἐντίμους πολίτες. Ἐλπίζω νὰ βάλῃ κι αὐτὸ ἕνα μικρὸ λιθαράκι σὲ ὅσα ἑτοιμαζόμαστε νὰ δομήσουμε ἐκ νέου.

Φιλονόη.

Γιά ποιό πανεπιστημιακό ἄσυλο μιλᾶμε;;;;

Τά ἐκπαιδευτικά  ἱδρύματα,  μαζί  με τίς κατώτερες βαθμίδες τῆς παιδείας, ἀποτελοῦν χώρους οἱ ὁποῖοι ὢφείλαν να ἀποτελοῦν τά ἱεροτελεστήρια ἑνός ἒθνους.

Ἐδῶ,  μῦστες παιδαγωγοί,  νά ἐκπαιδεύουν τούς νέους μέσα ἀπό ἀρχές καταξιωμένες στόν χρόνο.

Στήν Ἑλληνική μας γλῶσσα, ἡ παιδεία ταυτίζεται με τό παιδί καί αὐτό μέ τό παίδεμα, ὃπως ἀκριβῶς παιδεύεται το μέταλλο για να γίνη σκληρό καί συμπαγές. Ἑνῶ στίς λατινογενεῖς με το education.  Latin  educo,  duco  = ὁδηγῶ. Χωρίς να κατονομάζη τόν τρόπο ἢ τήν μέθοδο.

Παραδείγματα που περιγράφουν τόν τρόπο παιδείας στήν ἀρχαῖα Ἀθηναϊκή κοινωνία, ὑπάρχουν πολλά.

Μέσα ἀπό τό ἒργο «κατά Τιμάρχου» τοῦ Αἰσχίνη μαθαίνουμε καί τούς νόμους  λειτουργίας τής παιδείας.

Ἐκεῖ ὁ Ἀθηναϊκός νόμος, ἀνάμεσα στά ἆλλα, ἒχει ἐξαντλήσει ὃλη του τήν αὐστηρότητα ὣστε στούς χώρους που ἐκπαιδεύονται οἱ νέοι, νά μήν ἒχουν πρόσβασι ξένα στοιχεῖα τά ὁποῖα μπορεῖ να διαταράξουν τό ἱερό ἒργο.

Καί μάλιστα ὁ Ἀθηναϊκός νόμος, ἦταν τόσο σκληρός πού προέβλεπε τήν ποινή τοῦ θανάτου γιά τούς παραβάτες.

Ποτέ βέβαια, σέ καμμία ἱστορική περίοδο δέν ὑπῆρχε κατάστασις χλιαρή γύρο ἀπό τήν παιδεία.

Γιά νά ἒρθουμε στήν σύγχρονη ἐποχή ὃπου οἱ συνθῆκες ἦσαν ὣριμες γιά μία νέα πραγματική ἒκλαμψι στά γράμματα, στήν σκέψι, στίς ἐπιστῆμες, στήν ζωή.

Ἡ πολιτεία κατάφερε νά παρέχει πληθώρα διδασκάλων σέ ὃλα τά ἐπίπεδα, κατάφερε να παρέχη ἂνετες καί εὐρύχωρες κτιριακές ἐγκαταστάσεις,  παροχές σε βιβλία, στέγη καί δωρεάν  ἐκπαίδευσι.

Μέχρι πρίν κάποιες δεκαετίες, ὃλα αὐτά δέν ἦσαν προσιτά οὒτε στήν φαντασία.

Ὁ νέος τότε ἦταν ὑποχρεωμένος να δίνη ἐξετάσεις γιά νά εἰσάγεται στο γυμνάσιο καί οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀρκετά αὐστηρές.

Δέν ὑπῆρχαν νηπιαγωγεῖα καί στίς σχολικές αἲθουσες τῶν δημοτικῶν σχολείων, στιβάζονταν ἀρκετά παιδιά τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζαν μέ δέος τόν πάντα αὐστηρό καί σεβάσμιο διδάσκαλο.

Ὃλα λοιπόν ἂλλαξαν δραστικά. Ἡ παιδεία ἒφθασε μέχρι τά νήπια.

Δηλαδή προοπτικές γιά νά ἒχουμε πραγματική ἒκλαμψι.

Κι’ ὃμως, συνέβη τό ἀντίθετο !  Γιατί ;

Διότι οἱ χῶροι τῶν σπουδῶν ἀπό χῶροι  ἱερῆς μυσταγωγίας, ἒγιναν ἀσυλο ἀγυρτείας.

Ἐδῶ ἀπό τήν μία μεριά ἡ ἐπίσημη πολιτεία ἀναιροῦσε τίς ὑλικές παροχές με στοτεινούς, δυσνόητους, ὑστερόβουλους ἐκπαιδευτικούς πειραματισμούς, μέ παραίτησι ἀπό τά κύρια στοιχεῖα πού εἶναι ἡ ἠθική ἀγωγή καί ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα, μέ στριφνά, με πολυάριθμα μαθήματα σέ βαθμό πού προκαλοῦν σύγχυσι, ἑνῶ ἀπό τήν ἂλλη,  παρέδωσε τούς ἱερούς χώρους σε φτηνούς πραματευτάδες  γιά να πουλᾶνε ψευτοϊδεολογικές  πραγμάτιες ὡς ἀντιπρόσωποι  σκοτεινῶν κομματικῶν καταγωγίων πού οἱ ρίζες τους φθάνουν στό ἐξωτερικό.

Ἐδῶ δάσκαλοι ἀγόρασαν τίτλους μέσα ἀπό σκοτεινές διαδικασίες με τό ἀζημείωτο βέβαια να κάνουν πλάτες σ΄αὐτό τό ἀνίερο ἐμπόριο .

Ἐδῶ οἱ νέοι μετατρέπονται σέ φτηνούς ἀποδέκτες οἱ ὁποῖοι θά ἐκπαιδευτοῦν μέσα ἀπό τον κομματικό φομενταλισαμό να γίνουν διεκπεραιωτές ἑνός σχεδιασμένου φρικτοῦ συστήματος τό ὁποῖο ἒχει συγκεκριμένο σκοπό καί στόχο. Δηλαδή  νά ὁδηγήση τήν κοινωνία σε προσχεδιασμένους σκοτεινούς δρόμους οἱ ὁποῖοι σήμερα ἒγιναν ἐμφανεῖς καί στόν πλέον ἂσχετο πολίτη.

Καμμία ἀρχή παιδείας  Κανένας ὑψηλός στόχος.

Τήν πολιτική παιδεία, δεν τήν προσφέρουν οἱ Ἐλληνες γίγαντες τῆς σκέψεως, οἱ ὁποῖοι συστηματικά ἐξοβελίσθησαν άπό τα πρῶτα σχολικά βήματα.

Δέν θα συζητήσουν γιά τόν Θουκιδίδη ὁ ὁποῖος μελετᾶται σοβαρά σέ ὃλα τα σοβαρά κράτη διότι αύτός παρουσιάζει τήν οὐσία τῆς πολιτικῆς μέσα ἀπό τήν ὁποία οὐσία ὁ ἂνθρωπος ξεστραβώνεται, οὒτε γιά τόν Ἀριστοτέλη, τόν Πλάτωνα, τόν Ησίοδο, τόν Ὃμηρο οἱ ὁποῖοι βοηθοῦν τά ἂτομα νά ὁλοκληρωθοῦν, νά  προσεγγίσουν τήν ἀρετή.

Κι’ ἂν ἀκόμη πάρουν ἀπό κάποια γωνιά τόν Ἀριστοφάνη, θα τον ἐξηγήσουν μέ τρόπο πού ἓνας εὐνοῦχος αἰσθάνεται τήν ἒννοια τοῦ ἀνδρισμοῦ…

Ἒτσι, τήν ἀποβολή τῆς σοβαρότητας, τῆς ἒρευνας, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἀρετῆς, τήν ἒχει ἀποκαταστήσει ο κομματικός ταλιμπανισμός.

Ὁ φοιτητής  στάθηκε δίπλα ἀπό ἓνα τραπεζάκι καί πουλάει τίς ἰδέες τῶν κομματικῶν φιλάρχων.

Αὐτοί, δέν θα τόν ἀφήσουν ἀπλήρωτο γι΄αὐτό τό ἒργο. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν προσφορά, θά ἒχει άντιπροσφορά που θα ξεκινᾶ ἀπό τό σχονάκι μέχρι τήν αὐριανή του ἀποκατάστασι στό δημόσιο ἢ στούς χώρους τῆς πολιτικῆς.

Αὐτή ἡ πρᾶξις προσφορᾶς πρός τό κόμμα, ἀντί γιά πράξι ντροπῆς, θά ἀποτελέσει αὒριο πρᾶξι ἡρωϊκή, κοινωνική καταξίωσι, λαϊκή παλικαροσύνη.

Μετέτρεψαν λοιπόν τά κόματα τό νόημα τῶν ἀξιῶν.

Ὁ χρυσός πετάχτηκε στίς στάχτες καί οἱ στάκτες πῆραν τήν θέσι τοῦ χρυσοῦ!

Κι’αυτοί πού προσκυνοῦν τίς στάκτες ἒχουν ἁγωνία καί κάνουν ἁγῶνα μήν τίς χάσουν…

Δέν ἐνδιαφέρονται οἱ ὑποστηρικτές αὐτοῦ τοῦ εἲδους ἀσύλου γιά τίς ἰδέες. Γιά τό κομματικό μάντρωμα ἐνδιαφέρονται. Γιά τήν στήριξι αὐτῶν τῶν σταθερῶν που διασφαλίζουν τήν αἰώνια ἀντιπαραγωγικότητα καί τήν φθορά τῆς κοινωνίας μας.

Γιατί ἂν πραγματικά τα δημόσια ἐκπαιδευτήρια ἦσαν χωροι ἰδεῶν ὃλοι οἱ πονηροί, ἂθλιοι καί ἀνειδίκευτοι ἀναβάτες θά εἶχαν πνιγεῖ ἐν τῆ γεννέσι.

Ἰδέες δέν μπορεῖ νά εἶναι πλέον οἱ τυποποιημένες κομματικές ἰδεοληψίες. .

Ἰδέες, εἶναι ἡ ἀδιάληπτη, ἐλεύθερη διαλεκτική πορεία τῶν κοινωνιῶν οἱ ὁποῖες μέ ἓδρα τά πνευματικά τους ἱδρύματα, παράγουν διαρκῶς νέες συνθέσεις. Αὐτές λόγω τῆς γνησιότητάς τους δημιουργοῦν διαρκές ἐπαναστατικό πνεῦμα.

Αὐτό τό γνήσιο ἐπαναστατικό πνεῦμα, τό ἒχει καθηλώσει ὁ ἐλεγχόμενος ἐγκλωβισμός στούς κομματικούς μηχανισμούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀκριβῶς αὐτοί πού καλύπτονται ἀπό τό ἂσυλο.

Ἓνα ἂσυλο πρωτότυπο, πού πνίγει φρικτά τίς πραγματικές ἐλευθερίες, τήν γνήσια ἐπαναστατικότητα, αὐταρχικό, βίαιο, ὑβριστικό, καταστροφικό, σαδιστικό, ὑποκριτικό, διαστροφικό τό ὁποῖο αὐτοί οἱ χαρακτηρισμοί εἶναι ἀνεπαρκέστατοι να το προσδιορίσουν…

Καί συζητοῦν σήμερα ἂν θα καταργηθεῖ τό ἂσυλο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ…

Νά καταργηθεῖ ἡ πρόσβασις σε ποιούς ; Σ’ αὐτούς πού κάνουν περιοδικά τήν ἐμφάνισι γιά να ἐνισχύσουν τ΄ἀδελφια τους που εἶναι μόνιμα θρονιασμενα μέσα στόν χῶρο !

Μά θά εἶναι σαδιστικό να ἀφήσουμε ὀρφανά τά παιδιά τά ἐντός τῶν τειχῶν…

Καί γιά νά μήν αἰσθάνονται μοναξιά, ἂς τούς διώξουμε ὃλους γιά νά εἶναι μαζί ὃ,που ἀλλοῦ θέλουν.

Χωρίς αὐτό τό δεδομένο, καμμία πρόοδος, κανένας διάλογος, καμμία γνήσια ἐπαναστατική φωνή, καμμία ἀνατροπή δέν θα βγεῖ ἀπό τούς χώρους τῆς παιδείας.

Ἁπλῶς μόνον θά ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἱστορική κατάρρευσις τῆς χώρας.

Εἶναι ἐπεῖγον νά ἀποκαταστήσουμε προοπτικές γιά ἂμεση, ἀκομμάτιστη δημοκρατία.

Μέσα στήν δημοκρατια οἱ κανόνες εἶναι πολύ αὐστηροί. Οἱ ποινές εἶναι ἐξοντωτικές γιά τούς ἐπίορκους λειτουργούς της.

Ἐκεῖ, οἱ πρυτάνεις δέν θα θεατρινίζουν οὒτε θά ἐπιτρέπουν να τούς ποδοπατοῦν γιατί θά ἀποτελοῦν ἀπάνθισμα ἀξιοκρατικῶν διαδικασιῶν.

Οἱ ἐκπαιδευτικοί θά εἶναι ὂρθιοι, γενναῖοι, θά ἀναπτύσσουν δυναμικές πρωτοβουλίες, θά καλλιεργοῦν τήν αλήθεια. Αὐτή μέ τήν σειρά της θά φέρει τήν γνήσια ἐπαναστατικότητα στούς νέους. –  Ἀλλά πάνω σ΄αὐτήν, δέν μποροῦν να στηριχθοῦν  σκοτεινά κομματικά συμφέροντα…-

Οἱ σπουδαστές θά ἒχουν ἐπίγνωσι τοῦ χρέους ἀπέναντι στόν πολίτη που τούς συντηρεῖ καί γιά τόν ὁποῖον θά ἀποτελοῦν ἐλπιδοφόρα παραγωγική ἐπένδυσι ἡ ὁποία θά ἀποσβέσει το κάθε κόστος, ὂχι διαρκές παράσιτο πού το καλοταϊζουν μέχρι τήν δύσι τῆς ζωῆς του.

Ἡ νεολαία θά ἒχει διασφαλισμένες προοπτικές νά  τήν ἐκπαιδεύσουν ὣστε νά πάρη δραστήρια καί ἀποτελεσματικά τίς ἱστορικές πρωτοβουλίες που ἐπιβάλλουν οἱ πρωτοφανεῖς καί ἰδιότυπες ἐποχές πού διανύουμε.

Θά δεχτεῖ ἓναν ἂλλον ἁπλό καί τίμιο τρόπο ζωῆς ὁ ὁποῖος θά τήν ἀπαλλάξει ἀπό συμπλέγματα καί ματαιοδοξίες, ὁ ὁποῖος τρόπος ζωῆς θά ἀποκαταστήσει τήν ἒννοια τῆς κοινωνίας.

Ἒτσι θά ἒρθουν ἀνατροπές οἱ ὁποῖες θά σώσουν ἂμεσα τήν χώρα καί θά συμβάλουν ἒμμεσα στήν σωτηρία τοῦ πλανίτη  ἀπό τούς συμπλεγματικούς πού κατατρῶνε με ἀπληστία τίς σάρκες του.

Κατεβάσετε λοιπόν τήν μάσκα τῆς ὑποκρισίας ὃλοι ἐσεῖς οἱ ὑπερασπιστές τῆς σαπίλας πού τήν ἒχετε διασφαλήσει μέ ἂσυλο.

Τό δικό σας ἂσυλο εἶναι ἐπειγον να καταργηθῆ γιά νά ἀρχίσει ἡ ἀντιστροφη μέρτησις τῆς λήξεως τοῦ κακοῦ.

Φύγετε καταληψίες κομματικοί ἀπό τούς ἱερούς χώρους τῆς παιδείας οἱ ὁποῖοι στήν συνέχεια νά ραντιστοῦν με ἱερό νερό ἀπό τήν Κασταλία πηγή τῆς Ἀρχαίας σοφίας ὣστε νά ἀπαλαγοῦν ἀπό το δικό σας ἂγος.

Ἂν δέν εἲσαστε ἐσεῖς, οἱ σπουδαστές σήμερα θα ἦσαν στούς δρόμους καί θα σήκωναν πρωτοπόροι τίς μπάρες τῶν ληστρικῶν διοδίων.

Ἂν δέν εἲσαστε ἐσεῖς, οἱ σπουδαστές θά ξεσήκωναν τήν κοινωνία γιά τό βρώμικο παιχνίδι πού παίζεται στίς πλάτες μας πάνω στά ἐθνικά θέματα, γιά τήν ἂθλια καί πανοῦργα ὑποταγή στούς παγκόσμιους τραπεζίτες.

Ἂν δέν εἲσαστε ἐσεῖς δέν θά ὐπῆρχε αὐτός ὁ ἐλεεινός καί τρισάθλιος κοινωνικός παρασιτισμός ὃ,που πρέπει να πληρώνη ὁ πολίτης, πέρα ἀπό τούς σκληρούς φόρους,  βαριά διόδια καί τέλη στίς ὀργανωμένες συμμορίες, γιά νά ἒχη πρόσβασι στήν νομιμότητα.

Ἂν εἲχατε ζήσει στήν ἀρχαία πόλι τῶν Ἀθηνῶν, οἱ πολίτες της θα σᾶς εἶχαν  ἐπιβάλλει τήν σκληρότερης μορφῆς θανατική καταδίκη.

Ἡ ἐποχή σας ἒχει τελειώσει ἀνεπιστρεπτί. Διότι ἒχετε τελειώσει στήν συντρηπτική πλειοψηφία τῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων.

Κι’ ὃ,τι τελειώνει ἐκεῖ, ἀργά ἢ γρήγορα πέρνει τον δρόμο του για τόν  ἱστορικό Καιάδα μέσα στόν ὁποῖον γκρεμίζονται τα κατακάθια τῆς ἱστορίας.

Παναγιώτης  Δερματᾶς

www.dermatas.blogspot.com

Leave a Reply