Συμμαχία γιά τήν διάσωσι τοῦ βωμοῦ τῶν Δώδεκα Θεῶν.

Τὴν Κυριακή 13 Μαρτίου, στὶς 11:00 τὸ πρωΐ, Ἕλληνες συγκεντρώνονται στὴν Ἀρχαία Ἀγορα μὲ ἕνα ἱερό αἴτημα! Τὴν διάσωσι τοῦ βωμοῦ τῶν Δώδεκα Θεῶν!

Εἶναι ἕνα κατάλοιπο ἀπό τὶς τόσες καταστροφὲς ποὺ βίωσε, ὅμως εἶναι ἕνα ἱερό κατάλοιπο. Μάρτυρας τῶν πληγῶν ποὺ πέρασε ὁ τόπος μας καὶ οἱ Ἕλληνες!

Ἄνθρωποι ἀπό ὅλον τὸν πλανήτη ἐνώνουν τὶς φωνές τους μὲ στόχο τὴν ἀποτροπή τοῦ νέου ἐγκλήματος ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ κάνῃ ὁ ΗΣΑΠ. Τὴν παράχωσι τοῦ βωμοῦ!


Ὀφείλουμε, ὡς Ἕλληνες, νὰ διαφυλάξουμε μὲ κάθε τρόπο τὴν κληρονομιά μας! Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χαθῇ ἕνα τέτοιο μνημεῖο. Καὶ ὁ μόνος τρόπος  εἶναι ἡ συλλογική δράσις.

Φιλονόη.

Leave a Reply