Εἶναι Ἕλληνας, σκοτῶστε τον!!!

Ἀκούσθηκε πρὸ χθὲς ἀπὸ τὸ στόμα κάποιου ἀνεγκεφάλου.. «Εἶναι Ἕλληνας, σκοτῶστε τον!!!»  κι ἐτσάκισαν στὸ ξύλο ἕναν ἀνυποψίαστο συνταξιοῦχο…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἡ Ἂλ Σάχλα στὴν προσωπικὴ της σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως, εὐχόταν νὰ ἐξαφανιστοῦν οἱ Ἕλληνες γιὰ νὰ κάνουν καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα…

 

Σήμερα, στήν Καλλιδρομίου ἐπετέθησαν στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα καὶ πετῶντας βόμβες Μολότωφ, κατέληξαν στὸ νὰ στείλουν κάποιους συνανθρώπους μας στὰ νοσοκομεῖα μὲ πολλαπλὰ ἐγκαύματα… 

Μὲ πονᾶ τό σῶμα μου καὶ τὸ μυαλό μου μὲ ὅσα συμβαίνουν…

Δὲν θὰ ἐξετάσω τὰ ἱστορικὰ δεδομένα..

Δὲν θὰ ἐξετάσω τὰ ἰατρικὰ δεδομένα…

Δὲν θὰ ἐξετάσω τὰ κοινωνικὰ δεδομένα..


Θὰ ἀναφερθῶ μόνον σὲ  ψυχολογικὰ δεδομένα…

Ἔρχεται τὸ κάθε τσόκαρο ἀπὸ τὴν κάθε τριτοκοσμικὴ ἄκρη τοῦ πλανήτου γιὰ νὰ μᾶς μάθῃ ἠθική, ἱστορία καὶ γονιδιακή συνέχεια; Καὶ γιατί τὸ κάθε τσόκαρο δὲν παρέμεινε στὸν τόπο του νὰ μάθῃ στοὺς συμπολῖτες του σεβασμό ἔναντι στὴν γυναίκα, στὸν ἀλλόθρησκο, στὸν διαφορετικό; Τί μαῦρος καϋμός εἶναι αὐτός νὰ «ἐκπολιτίσῃ» διὰ τῆς βίας ἕναν ἀλλόφυλο ποὺ δὲν σέβεται καὶ δὲν ἐκτιμᾶ; Γιατί δέχεται νὰ διαβιῇ ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ ἀλλοφύλου ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει; Γιατί τὸ τσόκαρο δέχεται νὰ διαβιῇ, καθῶς ἰσχυρίζεται, μὲ κάποιους ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ έξαφανιστοῦν ἀπὸ πλανήτου; Τί εἶναι τὸ τσόκαρο; Κριτής, θεός ἢ ἠλίθιος ἐγκληματίας; Διότι τὸ τσόκαρο ἐκτὸς τῆς ἀσθενικῆς του μνήμης, τῆς παντελοῦς ἀγνοίας του σὲ ἱστορικὰ θέματα, τῆς ἀνηθικοτάτης φύσεως τοῦ χαρακτῆρος του, ἀπαιτεῖ, ναὶ ἀπαιτεῖ, νὰ σκάσουν ὅλοι καὶ νὰ λαμβάνουν λόγο μόνον τὰ τσόκαρα!!! Καὶ ποιὸς ἔχων στοιχειώδη ἀντίληψι θὰ παραδόσῃ λόγο καὶ δικαιώματα στὰ τσόκαρα; 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἕνας συνταξιοῦχο, ἐδέχθη ἐπίθεσι σωματικὴ διότι στὸ κρᾶνος του ἔφερε τὴν ἑλληνικὴ σημαία! Ἐὰν εἶναι δυνατόν! Δημοκρατικὲς κοινωνίες μὲ δικτατορικά ἀφεντικά; Ἀλήθεια, αὐτοὶ ποὺ ἐκτύπησαν ἕναν ἡλικιωμένο, μὲ τί λογική τὸν ἐκτύπησαν; Μὲ τὴν λογικὴ τοῦ «δημοκρατικοῦ διαλόγου»; Σοῦ ἀνοίγω τὸ κεφάλι γιὰ νὰ μὲ ἀκούσῃς; Μὲ ποιό δικαίωμα λοιπόν κάποιος ποὺ ἐχθρεύεται τὴν ἑλληνικὴ σημαία ὡς σύμβολο πασκίζει παντοιοτρόπως νὰ κάνῃ τοὺς Ἕλληνες νὰ τὴν καταργήσουν; Τοὺς τιμωρεῖ; Μὲ ποιό δικαίωμα; Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσῃ, νὰ πάρῃ ἀπὸ τὸ χεράκι τὰ τσόκαρα καὶ νὰ πᾷν στὴν πατρίδα τοῦ τσοκάρου, νὰ μὴν ἀντικρύζουν Ἕλληνες καὶ νὰ ξερνοῦν ὅσα δηλητήρια θέλουν. Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσι εἶναι τὸ χειρότερο καὶ πλέον δικτατορικό καθεστῶς ποὺ  ἀντιμετώπισε ἔως σήμερα ἡ ἀνθρωπότης! Τὰ τσόκαρα συνεργοῦν μὲ τοὺς ἐγκληματίες καὶ καταργοῦν τσαμπουκαλίδικα μίαν φυλή, ἕνα ἔθνος, ἕνα λαό!! Κι ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν τὸ δικαίωμα; Δὲν μᾶς ἀπαντοῦν… Τοὺς ἔχρησε κάποιος θεούς; Κριτές; Ἀνθρωποδιανομεῖς; Ἢ ἀνθρωποκαταργητές

Καὶ τό καλλίτερο… 

Σήμερα στὴν  Καλλιδρομίου τὸ ἔγκλημα συνεχίζεται… Αὐτὰ τὰ ὄντα εἶναι δολοφόνοι! ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!!!! ΜΟΛΟΤΩΦ μέσα στὸ πλῆθος; Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι δολοφονικὴ ἐνέργεια κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τότε ποιά εἶναι; Γιατί εἶναι ἐγκληματίας καὶ δολοφόνος ὁ Ἰσραηλινὸς ποὺ ῥίχνει βόμβες σὲ κατοικημένες περιοχές καὶ δὲν εἶναι τὸ κτῆνος ποὺ καίει πολίτες σέ μίαν ἀνθρωπομάζωξι; Γιατί εἶναι ἐγκληματίας ὁ ΝΑΤΟϊκός ποὺ βομβαρδίζει Σερβία καὶ Λιβύη,  καὶ δὲν εἶναι τὸ κτῆνος ποὺ βομβαρδίζει λαϊκὲς ἀγορές; Γιατί εἶναι ἐγκληματίας ὁ Στάλιν ποὺ σκότωνε χιλιᾶδες στὴν Σιβηρία ἢ ὁ Χίτλερ ποὺ δολοφονοῦσε ἀκρίτως καὶ δὲν εἶναι τὰ κτήνη ποὺ ἀκρίτως κτυποῦν κάθε Ἕλληνα; Τελοῦμε λοιπὸν ὑπὸ διωγμόν; Τελοῦμε ὑπὸ μίαν νέα γενοκτονία; Πόσες γενοκτονίες θὰ ἀνθέξῃ αὐτή ἡ φυλή μας; Πόσοι σφαγεῖς της θὰ ξεπροβάλλουν; Τϊ σᾶς ἔκανε ὁ Ἕλλην; Μήπως σᾶς ἐδίδαξε τί θὰ πῇ ἄνθρωπος κι αὐτό τραβᾶτε νὰ καταργήσετε; Τὸν ἄνθρωπο; Ἐσεῖς; Τὰ κτήνη; Τὰ τσόκαρα; Οἱ δολοφόνοι;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὴν φυλή μας δὲν τήν θέλετε… Τὰ λεφτά  μας τὰ θέλετε ὅμως… Τὴν γῆ μας τήν θέλετε ἐπίσης… Γιατί; Γιὰ νὰ περνᾶτε ἐσεῖς καλά; Μὲ τὰ δικά μας θὰ γίνετε ἄνθρωποι; Δὲν γίνεσθε.. Ὅσους κι ἐὰν σκοτώσετε… Ὅσους κι ἐὰν κάψετε… Ὄσους κι ἐὰν φιμώσετε… Δὲν γίνεσθε ἄνθρωποι… Δὲν σᾶς τὸ ἐπιτρέπει ἡ κατωτέρα σας φύσις… Διότι ἐπιλέξατε νὰ παραμείνετε ΚΤΗΝΗ… Καὶ μόνον. Ῥατσιστικά, ἀνόητα, δικτατορικά, μισάνθρωπα, ὑπ-ἀνθρωποειδῆ ΚΤΗΝΗ!

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

57 thoughts on “Εἶναι Ἕλληνας, σκοτῶστε τον!!!

 1. Τραγικό… Τα δε σχόλια της γυναίκας στην αγορά περισσότερο από συγκλονιστικά καθώς εκφράζουν τα φίλτρα και τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος άνθρωπος που πλήττεται εκλαμβάνει τα τεκταινόμενα.

  • Φασιστικά, ναζιστικά, ὑπάνθρωπα κτήνη εἶναι! Μὲ τέτοια ὄντα, διάλογοι δὲν γίνονται!

 2. Κορίτσι μου έχεις απίστευτη βλακεία,εκτός το οτί είσαι καμένη και χρησιμοποιείς ακόμα δασείες, ο τρόπος που γράφεις είναι άθλιος.

  “Τϊ σᾶς ἔκανε ὁ Ἕλλην; Μήπως σᾶς ἐδίδαξε τί θὰ πῇ ἄνθρωπος κι αὐτό τραβᾶτε νὰ καταργήσετε; Τὸν ἄνθρωπο; Ἐσεῖς; Τὰ κτήνη; Τὰ τσόκαρα; Οἱ δολοφόνοι;”

  ειδικά αυτό το comment είναι απίστευτα γελοιό, τελικά υπάρχουν άνθρωποι, τόσο αμόρφωτοι, ( και με την λέξη ΑΜΌΡΦΩΤΟΙ, εννοώ οτί το μόνο που ξέρουν είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, χωρίνα να έχουν την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ιδέα για την επιστήμη) που να πιστεύουν οτί ο Έλληνας (μάλλον ο Έλλην!) είναι ανώτερος, και οι υπόλοιποι είναι κτήνη και δολοφόνοι, καθώς και έδειξε το τι θα πει άνθρωπος. Αυτό είναι αντίληψη για παιδία πρώτης δημοτικού. Επίσης όποιος λέει “να πεθάνουν οι Έλληνες” ή κάνει πλάκα, η είναι και αυτός διανοητικά καθυστερημένος.
  Δηλαδή εν συντομία, Ο Έλληνας ΔΕΝ είναι ανώτερος απο κανέναν, ειδικά σήμερα, είναι κατώτερος απο την πλειοψηφία τον χωρών. Στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ, κατείχε σημαντική θέση, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΥΠΗΡΧΕ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Ο ΣΟΥΜΕΡΙΟΣ, Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΝΟΡΒΗΓΟΣ, Ο ΙΝΔΙΑΝΟΣ και αλλοι που προσφεραν στην ανθρωπότητα. Τσόκαρο δεν είναι κανείς.
  Το κείμενο με αηδιάζει.
  Καθόλου φιλικά, Δημήτρης.

  • τρείς φορές διάβασα το κείμενο και δεν μπόρεσα να καταλάβω που λέει η γράφουσα οτι ο Έλληνας είναι ανώτερος άλλων λαών, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι κατηγορεί πρόσωπα συγκεκριμένα για ανθελληνική στάση και όχι λαούς οπως το γενικεύεις εσύ. Εσένα βέβαια βλέπω να προσάπτεις οτι ειδικά σήμερα ο έλληνας είναι κατώτερος στην πλειοψηφία των χωρών. Από κάποια στατιστική βγήκε αυτό το συμπέρασμα? Μετρήσαμε το iq όλου του λαού. ως προς τί είμαστε κατώτεροι? εγώ είχα την εντύπωση οτι είμαστε όλοι οι άνθρωποι της γής είναι ίσοι και οτι μόνο η οργάνωση των κοινωνιών μας διαφέρει, εκεί ίσως διαφέρουν οι έλληνες σήμερα από τους προγόνους τους αλλά πώς μπορείς να κατηγορήσεις ένα ολόκληρο λαό για κατωτερότητα που η κοινωνία του απ οργανώνεται από ολιγάρχες (τσόκαρα κτήνοι και δολοφόνους) εδώ και χρόνια?
   Αμφισβητείς οτι υπάρχουν τσόκαρα, κτήνη και δολοφόνοι? πάντα υπήρχαν τέτοιοι και πάντα θα υπάρχουν απόσο ξέρω σε όλες τις χώρες του κόσμου ή μήπως το ξέρουμε οτι υπάρχουν αλλά δεν πρεπει να λέμε τα ονόματα τους?
   Τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το καινούριο μουσουλμανικό έθιμο των ελλήνων με το αυτομαστίγωμα, πώς μας επεισαν ρε παιδί μου οτι για όλα φταιμε εμείς μα για όλα εμείς, ο ελληνικός λαός, όχι οι κατώτεροι, ανάξιοι, τεμπέλιδες εξουσιαστές της χώρας μας, όχι ο λαός είναι κατώτερος ετσι μας λένε κι έτσι παπαγαλίζουμε. Φάγαμε τέτοια βόμβα συνειδήσεως (αθόρυβα όπλα) και τώρα έχουμε πιάσει τα μυαλά μας και τα χτυπάμε στον τείχο με μανία. Το πιό αποτελεσματικό όπλο κατά της ανθρωπότητας δεν ήταν η ατομική βόμβα είναι η βόμβα συνειδήσεως πρέπει να το παραδεχθούμε.
   ώρα να ξυπνάμαι Δημήτρη γιατί όσο κοιμόμαστε αυτοακυρωνόμαστε και γινόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

   • Γεωργία, τοῦ ἀπήντησα ἤδη. Ὅ,τι θέλει βλέπει καὶ διαβάζει. Δὲν εἶναι νὰ ἀσχολεῖσαι μαζί του.

 3. Επίσης απο περιέργια θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, σε όλους εδώ.
  Αν έπρεπε να διαλέξετε, θα καίγατε την Ελληνική σημαία μπροστά στο σύνταγμα, ή θα σκοτώνατε έναν Τούρκο? Περιμένω με ανυπομονησία.

  • Νὰ μὴν τὸ ξαναδιαβάσῃς τότε jim. Τό ἐὰν κάποιος εἶναι ἀνώτερος ἢ κατώτερος, θὰ ἔλεγα πὼς δὲν εἶσαι ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ νὰ τὸ κρίνῃς, διότι συγκρίνεις ἀνόμοια πράγματα.

   Ἐπίσης, ἐὰν σήμερα ὁ Ἕλλην εἶναι κατώτερος πολλῶν ἄλλων, ὅπως λές, τότε γιατί τό συζητᾶς; Ἔχεις τὰ συμπεράσματα ἕτοιμα στὸ κεφάλι σου (ὅπως καὶ τὶς ἀποφάσεις) πρὶν διαβάσῃς τὴν κατηγορία. Ὁ κατηγορούμενος, κατ’ ἐσέ, δὲν χρειάζεται δίκη, πάει ἀπ’ εὐθείας πρὸς θάνατον. Συνεπῶς μὲ τὰ μυαλά σου ἐπιβεβαιώνεις τὶς θεωρίες σου.

   Ἐπίσης, δὲν εἶμαι καὶ δὲν θά γίνω ΠΟΤΕ κορίτσι σου.

   Τσόκαρα εἶναι πολλοί καὶ πολλές. Ἀλλὰ ἂς μὴν τό κάνουμε θέμα σήμερα… Ἔχουμε καὶ σημαντικότερα ζητήματα νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ τοὺς ἀνιστορήτους καὶ τοὺς πειραγμένους.

   Μόνον ἡ τοποθέτησις σου δείχνει ἄτομο μηδενικῆς ἀντιλήψεως καὶ φασιστικῆς νοοτροπίας. Ἀπὸ αὐτά ποὺ ἀναμένουν πῶς καί πῶς νὰ ἐξαφανιστῇ ὁ Ἕλλην.

   Τὰ «καμμένα» μου κείμενα δὲν γράφονται γιὰ νὰ τὰ διαβάζουν κάποιοι ποὺ τοὺς ἔχουν κάνει λοβοτομή. Εὐτυχῶς ὑπάρχουν κι αὐτοί, οἱ μὴ λοβοτομημένοι. Τά λοβοτομημένα ὅμως, καλήν ὥρα, ὄχι μόνον δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸν κόσμο γύρω τους, ἀλλὰ πιστεύουν πὼς αὐτὴ ἡ σκιά ποὺ διακρίνουν (ἀντί τοῦ κόσμου), δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἀλλὰ ὁ σατανάς! Ἔλα λοιπὸν νὰ μᾶς κάνῃς ἕναν ἐξορκισμό γιὰ νὰ συνέλθουμε.

   Τό δεύτερο ἐρώτημα εἶναι ἀκόμη πιό ἠλίθιο κι ἄσχετο. Ὁ τοῦρκος δὲν ἔρχεται νὰ σοῦ πῇ κάψε σημαία καί φεύγω. Ὁ τοῦρκος ἔρχεται νὰ σὲ ξεσκίσῃ. Καῖγε ἐσὺ σημαῖες καὶ πίστευε πὼς ὁ τοῦρκος θὰ σὲ λυπηθῆ!

   • Το να πει ο φασίστας τον λογικό άνθρωπο φασίστα είναι τεράστια ειρώνεια…
    Οι σημαίες είναι πανιά, και ίσως ο Τούρκος να έρθει να σε σκοτώσει (γιατί έτσι του δίδαξε η χώρα του), αλλα η αντίδραση σου έχει σημασία. Η πιο μεγάλη κατηγοριοποίηση του ανθρώπου που βάζει κάγκελα στο ΜΥΑΛΟ του ανθρώπου, και ορίζει από το πουθενά χωρίς στοιχεία οτι υπάρχει ΠΝΕΥΜΑ, ψυχη και άλλες παπαριές, συνεπάγεται το ελληνικό πνεύμα (που είναι καλύτερο φυσικά απο τα άλλα) η ψευτόθρησκεία που περνάνε, η κουλτούρα, ο ρατσισμός, οι καθημερινές συνήθειες και πολλά άλλα. Γιαυτό σήμερα το 90% της κάθε χώρας είναι προβατάκια, που δέχονται υποσεινήδητες συνήθειες χωρίς να το καταλάβουν, και μιλάνε για ελληνικό πνεύμα, κοιτώντας μόνο πίσω (την ιστορία τους) με 0 κριτική σκέψη. Εϊναι ανούσιο να συνεχίσω τον διάλογο με κάποιον που γράφει με δασείες, και ναι, τόσο γρήγορα μπορώ και κρίνω τους ανθρώπους.

   • Καὶ ναί, τόσο εὔκολα κάποιος αὐτοπροσδιορίζεται!

    Φασίστας; Ποιός εἶναι φασίστας; Ὁ jim ποὺ προσδιορίζει τὴν ἀνθρωπότητα μὲ κριτήριο τὴν δική του ἀντίληψι; Ἐπί τῆς οὐσίας ἀέρας!

   • Συνεπῶς, κατὰ πώς γράφεις, ἐγκρίνεις ὅσα διάφοροι λέγουν καὶ πράττουν.
    Ἐγκρίνεις τήν δολοφονία τοῦ Μανώλη, τόν ξυλοδαρμό τοῦ συνταξιούχου, τίς τοποθετήσεις Ἀλ Σάχλα, τίς ΜΟΛΟΤΩΦ ποὺ καῖνε πολίτες…
    Τί νὰ πῶ…
    Ἡ δημοκρατία σὲ ὅλο της τό μεγαλεῖο!!!

  • θα ξαναπώ τι συμβολίζει η ελληνική σημαία, σημαίνει ελευθερία η θάνατος.
   Εάν κινδύνευε η ελευθερία μου από τούρκο, γερμανό, ιταλό κτλ κτλ. τότε ναι θα τον σκότωνα. Δεν θα σκότωνα κανέναν όμως επειδή ένας ηλίθιος μου έβαλε ενα δίλημα του τύπου τι προτιμάς να κάψεις τη σημαία ή ένα τούρκο.
   Άλλο καινούριο τώρα μετά το αυτομαστίγωμα έχουμε και το όποιος έχει ελληνική σημαία στο μπαλκόνι του είναι και επισήμως τουρκοφάγος.
   Έλεος παιδιά έχουμε πηξει στη βλακεία

 4. Σας παραθέτω μερικά κρυφοελληνοφασισταριά άλλων χωρών διότι σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν οτι όποιος αισθάνεται περίφανος για την καταγωγή του και την υπερασπίζεται είναι φασίστας

  Μπούτρος Γκάλι,γενικός γραμματέας Ο.Η.Ε
  Σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη καθοδηγούνται από το όραμα της Ελλάδος,
  για να επικρατήσουν οι έννοιες της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας.
  Μπιλ Κλίντον,πρόεδρος Η.Π.Α
  Τα πλούσια χαρίσματα του Ελληνικού λαού και του πολιτισμού του
  βοήθησαν να γίνει η Αμερική ισχυρή.
  Φρ. Ρούσβελτ,πρόεδρος Η.Π.Α
  Οι μεγαλειώδεις αγώνες του Ελληνικού λαού γι την ελευθερία συνοδεύονται
  από τους ύμνους και τις ευχές μας.
  Ουίλσων Τσώρτσιλ,πρωθυπουργός της Αγγλίας
  Εμείς στην Αγγλία γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για τον οποίο πέθανε ο λόρδος Βύρων
  είναι ιερός και θα τον συνεχίσουμε.
  Παντίτ Νεχρού,πρωθυπουργός Ινδίας
  Η Ευρώπη είναι θυγατέρα της Ελλαδος, που δεν πρέπει να ξεχνά.
  Γουίλ Ντιράν,Αμερικάνος ιστορικός.
  Το αλφάβητο προήλθε από τους Έλληνες, η γλώσσα μας βρίθει ελληνικών λέξεων,
  όλα τα πνευματικά δημιουργήματα ανήκουν σ’αυτή.
  Γιόχαν Σίλερ, Γερμανός ποιητής
  Έλληνα όπου και να γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου,
  μπροστά μου σε βρίσκω.
  Δρ, Χέγκελ, Γερμανός φιλόσοφος
  Το Ελληνικό Έθνος είναι η αιώνια νεότητα, γιατί από από επήγασαν
  Ο ανθρωπισμός και η συμπόνια προς τους δυστυχούντες και τους δυναστευόμενους.
  Καρλ Μαρξ,ιδρυτής του κομμουνισμού
  Ο Έλληνας Προμηθέας είναι ο πιο ευγενικός άγιος και μάρτυρας
  του φιλοσοφικού ημερολογίου.
  Πέρσι Σέλει,Άγγλος ποιητής
  Καταγόμαστε από τους Έλληνες πολιτιστικά, οι νόμοι μας, οι επιστήμες μας,
  οι ΄τέχνες μας έχουν τις ρίζες τους στην ένδοξη Ελλάδα.
  Βίκτωρ Ουγκώ,Γάλλος συγγραφέας
  Είναι ωραίο να κατάγεται κανείς από την Ελλάδα, την χώρα,
  που έδωσε το φως στην ανθρωπότητα
  Φρ, Νίτσε, Γερμανός Φιλόσοφος
  Γινόμαστε καθημερινά περισσότερο Έλληνες, τουλάχιστον στις αντιλήψεις.
  Ας ελπίσουμε πως κάποτε θα γίνουμε και κατά φύση Έλληνες.
  Φρ, Βολταίρος, Γάλλος διανοούμενος
  Υπερασπιστείτε την Ελλάδα γιατί σ’αυτή χρωστάμε τα φώτα μας, τις επιστήμες,
  τις τέχνες και τις αρετές μας.
  Και μη φοβηθείτε ότι θα κλονιστεί η ισορροπία της Ευρώπης.
  Γιόχαν Γκαίτε,Γερμανός ποιητής
  Οι Έλληνες είναι δάσκαλοι μας, τους θαυμάζω σαν άφθαστες διάνοιες.
  Μάρκος Τίλιος Κικέρων,Ρωμαίος ρήτορας
  Αν οι θεοί συνομιλούν, την γλώσσα των Ελλήνων χρησιμοποιούν.
  Ρωσική παροιμία
  Ο Έλληνας είναι το δεξί χέρι του θεού!

  • Γεωργία, πολύ καλό αὐτό ποὺ μᾶς ἔφερες. Περιμένεις ὅμως νὰ τὸ ἀντιληφθῇ ὁ τύπος; Μπορεῖ;

   • όχι δεν περιμένω τίποτα από κανέναν για μένα το κάνω να τα διαβάαζω και να μην ξεχνώ. Είναι Η μόνη ασπίδα προστασίας για την βόμβα συνειδήσεως

   • Ἀκριβῶς Γεωργία.
    Εἶναι κάτι σὰν ἐμβολιασμός. Ὅταν ἔχῃς ἐμβολιαστεῖ μὲ τήν πληροφορία, λειτουργοῦν ὅλα σου τὰ κύτταρα ὡς βιβλιοθήκη. Καὶ ἡ πληροφορία μεταδίδεται καὶ διαφυλάσσεται.

 5. Μάλλον έλληνες ήταν όλοι αυτοί αλλά το κρύβανε για να μην τους αποκαλέσουν καποιοι ανεγκέφαλοι “έλληνες” φασίστες.

 6. Πάω να ακούσω λίγο γκάιντα απο τη Θράκη να ηρεμήσω τώρα, από τη Θράκη όμως όχι τίποτα σκοτσέζικες bag pipes γιατι είμαι ελληνοφασιστας όχι αστεία.

  Άι σιχτίρ που λέει και ο γείτονας

 7. jim, πήγαινε νά μάθης μερικά γράμματα καί λίγο ἱστορία.Ὅσα δέν φτάνει ἡ ἀλεποῦ τά κάνει κρεμαστάρια. Δυστυχῶς, ἔχει πολλούς ἥ Ἑλλάδα σάν καί σένα γι΄ αὐτό φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε. Ἄντε νά κάνης παρέα μέ τά “φιλαράκια” σου, τούς ξένους καί ἄσε μας ἡσύχους. Εὐτυχῶς πού γέμισε ἡ Ἑλλάδα ξένους γιά νά ἔχης κι ἐσύ καί οἱ φίλοι σου νά ἀσχολεῖσαι!

 8. άκουσα τη συμβουλή του jim και έβαλα λίγη jazz μπας και ανοίξει το μυαλό μου και όντως πέτυχε, επεσα στο παρακάτω κείμενο ενός άλου ανθρώπου με iq νομίζω 190 θα σας γελάσω, σας το παραθέτω:

  Ένας λαός με αξίες
  Ν. Λυγερός

  Υπάρχουν πολλές κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας, αλλά όλες αυτές δικαιώνουν τον ελληνισμό! Η πατρίδα μας είναι ο χώρoς μιας ανοιχτής δομής. Λειτουργούμε διαχρονικά με τις πολιτείες ή με μια πολλαπλή δομή, όπως ήταν η Αυτοκρατορία του Μεγαλεξάνδρου ή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έχουμε μια αναρχική προσέγγιση της έννοιας του κράτους, διότι είμαστε ένας λαός με αξίες. Δεν βασίζουμε την οντότητά μας πάνω στις αρχές αλλά στις αξίες. Με άλλα λόγια, είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης κι όχι οι σκλάβοι του Κρέοντα. Βέβαια αυτό μας προκαλεί προβλήματα, αλλά μόνο οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Κι όπως δεν είμαστε όλοι στωικοί, πρέπει να πατήσουμε πάνω στις έννοιες της αντίστασης και της θυσίας για να μην γονατίσουμε. Κι αν πολλοί ερμηνεύουν τις κινήσεις μας ως χαοτικές, είναι απλώς διότι δεν υπολογίζουν την χρονική πολυπλοκότητά μας και ότι έχουμε μάθει να ζούμε μακράν της ισορροπίας, διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο για μας αλλά και για τους άλλους, δηλαδή για την ανθρωπότητα. Τότε πώς να διαχειριστούμε με άλλο τρόπο τα προβλήματά μας; Ξέρουμε όλοι ότι οι αρχές μας είναι αυθαίρετες κάθε φορά που απέκτησαν δύναμη μετατράπηκαν σε δικτατορίες, οι οποίες καταπάτησαν τα δικαιώματα του λαού μας. Κατά συνέπεια, είναι ορθολογικό να είμαστε επιφυλακτικοί προς αυτές τις τάσεις της κανονικοποίησης για το δήθεν κοινό όφελος. Δεν είμαστε συντηρητικοί, διότι είμαστε παραδοσιακοί κι όταν δεν είμαστε ούτε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε ένας παλιός λαός με όλη τη σημασία της έννοιας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στους ανθρώπους μας, διότι ξέρουμε ότι είμαστε λίγοι και σπάνιοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σπαταλήσουμε ανθρωπιά. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι η γη μας και με τη διασπορά μας ζούμε βιωματικά την έννοια της ελεύθερης δομής, η οποία είναι de facto και de jure ανεξάρτητη από τη λεγόμενη κρατική μας οντότητα. Είμαστε συνειδητοποιημένοι με την ιδέα ότι το κράτος έχει ανάγκη από το λαό και όχι το αντίθετο, αλλιώς δημιουργείται μια δημόσια εξάρτηση που συνεχίζεται και μετά τη σύνταξη έως την απελευθέρωση του θανάτου. Στο κάτω κάτω της γραφής, ακόμα και το σύνθημα της επανάστασης δεν αφορά στο κράτος αλλά στην ελευθερία και τον θάνατο. Μόλις σκεφτόμαστε κρατικά, αναπαράγουμε τα νοητικά σχήματα του συστήματος, το οποίο έχει υπόσταση μόνο όταν καταπατά ανθρώπους, για να εξασφαλίσει την εξουσία του πάνω στα ανώνυμα άτομα. Κι όταν θυμόμαστε τον Προμηθέα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τον έδεσαν πάνω στο βράχο του Καυκάσου, το Κράτος και η Βία. Διαχρονικά θέλουμε την ελευθερία της σκέψης μας μέσω της δράσης του φωτός και δεν σεβόμαστε τους θύτες, διότι αγαπάμε τα θύματα. Ακόμα και η γενοκτονία μάς δίδαξε το ίδιο σχήμα και αν δίνουμε τόσο λίγη σημασία στο παρόν είναι γιατί ξέρουμε ότι είμαστε λαός του χρόνου και όχι του χώρου. Οι νεκροί μας και οι αγέννητοί μας καθορίζουν την ύπαρξή μας ως γέφυρες μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να μας πλήξει μια τεχνητή κρίση, διότι ως λαός έχουμε ζήσει και πεθάνει με αμύθητες δυσκολίες. Μας αρέσει να μαθαίνουμε και να ανακαλύπτουμε, και τα εμπόδια είναι μόνο για να τα ξεπεράσουμε. Η ζωή μας δεν ήταν ποτέ εύκολη, δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι, διότι δίνουμε αγώνα για όλα και για τις αξίες μας.

  πάλι πάνω σε φασίστα έπεσα παναθεμα με, τελικά έχω φασιστομαγνήτη οτι και μουσική να ακούσω

 9. Συνεχίζοντας να ακούω jazz πήρα και την απάντηση μου από χείλη ξένου γιατι στην ελλάδα όποιος αποκαλεί το εαυτό του έλληνας κατηγορείται ως φασίστας.Πρώην διπλωμάτης (1975-1981), ο Βρετανός λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Γουίλιαμ Μάλινσον, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα, στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του «Πικρές Ελιές» στη συνέντευξή του στην «Ε» σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν τα προβλήματα της Ελλάδας είναι η διχόνοια.
  Απαντά
  «Και, σε επίπεδο κοινωνίας, η ξενομανία της. Η Ελλάδα έχει τάση να εισάγει οτιδήποτε ξένο, ανεξαρτήτως αν είναι καλό, κακό ή άσχημο. “Είναι ξένο, ω!, πρέπει να είναι καλό! πρέπει να είναι καλύτερο από τα δικά μας!”. Δείτε την υπουργό Παιδείας, τη Διαμαντοπούλου: είναι ένα τέτοιο παράδειγμα στην εκπαίδευση· θα σκοτώσει την εκπαίδευση αν συνεχίσει έτσι! Προσπαθεί να αντιγράψει αγγλοσαξονικές αηδίες, να ρωτάς το μικρό παιδί “ποια είναι η ταυτότητά σου;” κ.λπ. Υπάρχει καλό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να εισαχθούν νέες ιδέες, χρειάζεται απλώς να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες. Υπάρχουν όμορφα πράγματα εδώ, όμως οι Ελληνες δεν είναι υπερήφανοι γι’ αυτά, θαυμάζουν πολύ τα ξένα πράγματα. Αλλά αυτός ο θαυμασμός δείχνει κάτι: ότι δεν μπορείς να κάνεις τη διάκριση μεταξύ τού τι είναι πράγματι καλό και τι είναι κακό. Υιοθετούνται θεωρίες από το εξωτερικό στην Ελλάδα και “η πλάκα”, πολλές φορές, είναι ότι η ρίζα αυτών των θεωριών βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα! Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω αυτοσεβασμό στους Ελληνες. Ακούω πολλούς να λένε: “Με το ΔΝΤ χάνουμε τον αυτοσεβασμό μας”. Μα, αυτό έπρεπε να το σκεφτείς είκοσι, τριάντα χρόνια πριν, όχι τώρα! Τι διάολο έκανες τόσον καιρό;».

 10. Το να πει ο φασίστας τον λογικό άνθρωπο φασίστα είναι τεράστια ειρώνεια… ΤΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, ΜΑΛΑΚΑ, ΚΡΕΤΙΝΟ; ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ; ΠΟΙΑ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ;

 11. Οι σημαίες είναι πανιά, και ίσως ο Τούρκος να έρθει να σε σκοτώσει (γιατί έτσι του δίδαξε η χώρα του), αλλα η αντίδραση σου έχει σημασία. ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΕΙΣ ! (ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΓΕΜΩΣ!!!)

 12. Κορίτσι μου έχεις απίστευτη βλακεία,εκτός το οτί είσαι καμένη και χρησιμοποιείς ακόμα δασείες, ο τρόπος που γράφεις είναι άθλιος. ΚΑΙ ΣΥ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΕΜΑ . ΑΝΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ( Επίσης απο περιέργια θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, σε όλους εδώ.
  Αν έπρεπε να διαλέξετε, θα καίγατε την Ελληνική σημαία μπροστά στο σύνταγμα, ή θα σκοτώνατε έναν Τούρκο? Περιμένω με ανυπομονησία.) ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ – ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ (Εϊναι ανούσιο να συνεχίσω τον διάλογο με κάποιον που γράφει με δασείες, και ναι, τόσο γρήγορα μπορώ και κρίνω τους ανθρώπους. ΕΝΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΞΑΝΑΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ Ακούστε jazz, metal, classical μπας και ανοίξει το μυαλό σας
  just saying) ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΙ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΣ (jazz); Η ΚΑΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ; (ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΗΓΜΕΝΟ)

 13. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ.
  ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ.
  ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ Η ΣΟΜΑΛΟΥΣ Η ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ.
  Ο JIM ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ! ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΣΑΣ ΥΠΟΤΙΜΑ! ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ.
  ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΛΟΙΠΟΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΑ.
  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ JIM ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΣΟΥ. ΤΑ ΤΣΟΚΑΡΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ “ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ” ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ.
  ΜΙΑ ΤΙΝΑΝΙΑ

 14. ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΑΠΑΞΙΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΤΡΩΕΙ Ο Κ….Σ ΣΟΥ . ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛ :ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ Μ…ΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ;

 15. ΓΙΑΤΙ; ΜΠΟΡΕΙ;
  ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ.
  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ (Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ) ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΧΑΣΑΠΗΣ, Ο ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΗΣ, Ο ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ (Ο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ) Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ, Ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΛΥΓΕΡΟΣ, Ο ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ, Η ΜΕΡΤΖ, Η ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΤ, Ο ΜΙΛΕΡ, Ο ΚΑΡΤΛΕΤΖ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ.
  ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΙ ΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ. ΔΙΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ.
  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΕΩΣ.
  ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ.
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΡΓΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ.

 16. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙ΄ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΓΡΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΝΟΗΣ : εκτός το οτί είσαι καμένη, είναι απίστευτα γελοιό,χωρίνα να έχουν, πιστεύουν οτί ο , Ο Έλληνας ΔΕΝ είναι ανώτερος απο κανέναν, ειδικά σήμερα, είναι κατώτερος απο την πλειοψηφία τον χωρών (ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΧΩΡΑ . ΚΑΛΟ Ε; ), απο περιέργια , τεράστια ειρώνεια, Η πιο μεγάλη κατηγοριοποίηση του ανθρώπου που βάζει κάγκελα στο ΜΥΑΛΟ του ανθρώπου, και ορίζει από το πουθενά χωρίς στοιχεία οτι υπάρχει ΠΝΕΥΜΑ, ψυχη και άλλες παπαριές, συνεπάγεται το ελληνικό πνεύμα (Χ@Σ@Ε ΨΗΛΑ ΚΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ),υποσεινήδητες . ΑΥΤΟΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ; ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΣΕΙΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΨΙΛΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΜΑΘΕ Η ΤΟΥ ΕΚΑΤΣΑΝ ΜΕΡΙΚΕΣ “ΨΙΛΕΣ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΧΤΙ.

 17. ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΓΝΟΕΙ.
  ΑΓΝΟΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΑΤΟΜΑ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΑ.
  ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΕΣΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΟΝΤΑ, ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΣΤΑ ΣΚΑΤΑ.
  ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΣΚΑΤΑ ΜΙΛΑΜΕ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ “ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ” ΘΑ ΗΘΕΛΑ, ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.
  ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ, ΟΠΩΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΛΙΓΙΣΤΟΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΣΚΟΥΡΑ.
  ΑΔΙΚΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 18. Ὤ!!! Μὰ εἶστε ὅλοι πειραγμένοι?? Καταναλώνετε τὸν πολύτιμο χρόνο σας μὲ τὸν μικρό, ἐντελῶς ἀνιστόρητο καὶ ἀπαίδευτο Δημητράκη ποὺ δὲν εἶναι ἱκανὸς καν νὰ ξεχωρίσει τὴν λέξη “παιδιὰ” ἀπὸ τὴν λέξη “παιδεία”??
  Καταναλώνετε τὴν ὤρα σας μὲ κάποιον ποὺ ἔχει ἀποφασίσει ὅτι εἶναι κατεστραμμένος καὶ ὁ ὁποῖος λόγω τῆς ἀποχαυνωτικῆς του κατάντιας ἐπιπλέον παινεύεται γιὰ αὐτό??
  Ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσες οἱ παραθέσεις ποὺ περιγράφουν κάποιες ἀπόψεις τοῦ κ.Λυγεροῦ, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα πολὺ “μελάνι” γιὰ τὸ τίποτα!!
  Α καὶ παρεμπίπτοντος πραγματικὰ ὁ κόσμος τῆς τζάζ, σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὸν τοῦ μέταλ, περιλαμβάνει ἀναρίθμητα ἀριστουργήματα, ἀλλὰ ἂς ἐπισημάνω ὅτι ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔπαιζαν ἀντὶ σύγχρονους ἀμανέδες καὶ τούρκικα μοιρολόγια, τζάζ, ἀκροβατώντας ἀνάμεσα στὴν αἰολική, μιξολυδικὴ καὶ δωρικὴ κλίμακα (διότι αὐτὴ εἶναι ἡ τζὰζ ὢ ἀπαίδευτοι), οἱ χῶρες εἰς τὶς ὁποῖες συγκαταλέγονται ὅλοι οἱ σύγχρονοι μεγάλοι της τζὰζ δὲν ἦταν πάρα ζοῦγκλες ὅπου τὸ πλέον νόημον ὂν ἦταν ὁ πίθηκος!!

  Ἄντε καὶ καλὴ Λευτεριά!!

 19. γέμισε το e-mail με spams!!! έλεος!! πως μπορείτε και γράφετε τόσο πολύ, με κεφαλαία κιόλας δεν σας κουράζει?
  Λοιπόν για να τελειώνει το θέμα, οι σημαίες είναι και θα είναι πανιά που κρατάν τους ανθρώπους σε κλουβιά, το ελληνικό κράτος μαζί με πολλά ακόμα είναι απαράδεκτα, και αυτά που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο μέσω τηλεόρασης επίσης απαράδεκτα. Το ελληνικό πνεύμα δεν κατάλαβα και δεν πρόκειται να καταλάβω τι είναι. Ότι και αν είναι θα χαθεί στην τεράστια και ασταμάτητη ροή του χρόνου, οπότε είναι ανούσιο. Γενικά όλες αυτές οι σκέψεις περί εθνικισμού είναι ανούσιες, όποιος ασχολείται χάνεται. Σταματήστε αυτό, κάντε κάτι δημιουργικό και μην κοιτάτε πίσω αλλά μπροστά.
  Αυτά, ότι και να πείτε δεν αλλάζω γνώμη οπότε τσάμπα γράφετε.

  • spams;;;;;;;;;;
   Πᾶς καλά; Μπῆκες μέσα στήν σελίδα, ὡς ἀλεξιοπτωτιστής, καὶ μιλᾶς γιὰ spams;;;;
   Πράγματι δὲν πᾶς καλά!
   Τό νὰ ἔχῃς πρόβλημα εἶναι κατανοητό. Τὸ νὰ προσπαθῇς, ὅντας προβληματικός, νὰ μᾶς πείσῃς γιὰ τὸ δίκαιον τῆς βλακείας, εἶναι κάπως …κουλό!
   Δημιουργικότητα θεωρεῖται κάθε τί ποὺ προάγει τὸν ἄνθρωπο, τὸ πνεῦμα καὶ τὴν σκέψι. Ἐὰν ἐσύ, ποὺ καταργεῖς τὸν ἄνθρωπο, τὴν σκέψι καὶ τὴν διαφορετικότητα θεωρῇς πώς κάνεις κάτι δημιουργικό, τότε νὰ σὲ ἀφήσουμε στὴν κοσμάρα σου,
   Ὅσο γιὰ τὸ ἑλληνικό πνεῦμα, τί νὰ σοῦ πῶ καϋμένε; Τόσα ξέρεις, τόσα γράφεις…..Πῶς θὰ μποροῦσες ἄλλως τε; Πῶς θὰ μποροῦσες νὰ κατονοήσῃς πὼς οἱ ἔννοιες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ δὲν φτιάχτηκαν γιὰ πιθήκους; Γίνεται; Δὲν γίνεται!
   Πῶς θὰ μποροῦσες νὰ καταλάβῃς πὼς ὁ ἑλληνισμός δὲν χάνεται, διότι εἶναι ἡ πρώτη φύσις τοῦ ἀνθρώπου; Εἶναι ὁ ἀνθρωπισμός; Θὰ μποροῦσες; Δὲν θὰ μποροῦσες… Ἀδυνατεῖς.
   Θὰ μποροῦσες μήπως νὰ μελετήσῃς; Δὲν θὰ μποροῦσες! Τὸ μυαλό σου εἶναι γεμᾶτο σαπίλα καὶ ἀράχνες. Ἐὰν φυσικά θὰ μπορούσαμε νὰ χαρακτηρίσουμε μυαλό κάτι τόσο ἀνύπαρκτον.
   Δὲν ξέρω πόσων ἐτῶν εἶσαι. Ἀλλὰ εἰλικρινῶς θλίβομαι ποὺ τολμᾶς νὰ εἰρωνεύεσαι κάτι ποὺ ἀγνοεῖς. Αὐτό καὶ μόνον δεικνύει ἀνυπαρξία ἀντιλήψεως καὶ πνεύματος.
   Προχῶρα…. Ἀλλὰ δέν σέ σώζει τίποτα!
   Πῶς θὰ μποροῦσες νὰ συνειδητοποίησῃς;

  • ‘οι σημαίες είναι και θα είναι πανιά” συμφωνώ απόλυτα, είναι πάνινα σύμβολα, θα το ξαναπώ σήμερα, δενξέρω για τα άλλα πανιά το ελληνικό πανί συμβολίζει ελευθερία ή θάνατος, Πώς μπορεί να είναι κλουβί κάτι που σου υπενθυμίζει είναι προτιμότερο να πεθανεις απο το να μην είσαι ελεύθερος;
   “Το ελληνικό πνεύμα δεν κατάλαβα και δεν πρόκειται να καταλάβω τι είναι.
   Δεν κατάλαβες και δεν θα το καταλάβεις αν δεν ψάξεις να το μάθεις.
   ‘Ότι και αν είναι θα χαθεί στην τεράστια και ασταμάτητη ροή του χρόνου, οπότε είναι ανούσιο”.
   χιλιάδες χρόνια πέρασαν και ο Ομηρος, ο Σωκράτης ο Πλάτων και πολλοι άλλοι ακόμα ζούν και βασιλευουν, η ασταμάτητη ροή του χρόνου δεν τους άγγιξαν ούτε στο ελάχιστο. Σύγχρονοι επιστήμονες τους αναφέρουν για να στηρίξουν τις θεωρίες τους. Η apple χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική γλώσσα σε γλώσσα προγραματισμού για να υποστηρίξει το πολύπλοκο λογισμικό της και πολλά άλλα παραδείγματα υπάρχουν, ψάξτα και μάθε.
   “Σταματήστε αυτό, κάντε κάτι δημιουργικό και μην κοιτάτε πίσω αλλά μπροστά” άμα δεν μάθεις αριθμητική δεν μπορείς να πας να λύσεις διαφορικές εξισώσεις ουτε laplace. Ψάχνω, μαθαίνω το παρελθόν και με εφόδια τις γνώσεις του παρελθόντως προχωράω μπροστά και δημιουργώ κάτι καινούριο. Άνθρωπος χωρίς γνώση του παρελθόντως και της ιστορίας είναι άνθρωπος χωρίς παρόν και μέλλον.

 20. Και δεν υπάρχει τίποτα το κακό με τις “ξένες” παρέες, χωρίς τους “ξένους” ουτε τον ηλεκτρισμο δεν θα ειχαμε ανακλύψει

  • Και δεν υπάρχει τίποτα το κακό με τις “ ξένες” παρέες συμφωνώ και με αυτό απόλυτα, κάνω ξένες παρέες δεν σημαίνει όμως ακυρώνω το εαυτό μου. Άλλο κάνω ξένες παρέες και άλλο έχω ξενομανία, μην τα μπερδεύουμε! Και οι ξένοι αν δεν κάνανε παρέα μαζί μας δεν μάθαιναν τι είναι δημοκρατία, άλλο θέμα βέβαια που την κάναν σαν τους κώλους τους και κατι ξενομανής έλληνες αγόρασαν την ξεκωλιασμένη δημοκρατία και μάλιστα ακριβά.

 21. Δεν θεωρώ οτι καταναλώνω τον πολύτιμο χρόνο μου για τους παρακάτω λόγους:

  Κουράστηκα να τους ακούω όχι μόνο τους μικρούς Δημητράκηδες αλλά και τους μεγάλους συναδέλφους μου και τους μεγάλους συγγενείς μου και το γείτονα και το δημοσιογράφο και τον πολιτικό και όλους αυτούς που αναπαράγουν αυτή την ανθελληνική προπαγάνδα χρόνια τώρα. Τους ακούω όλους να αυτομαστιγώνοντε να βρίζουν εαυτους και αλλήλους που είναι έλληνες, κουράστηκα να τους να τους ακούω να λέν που δεν είμαστε ευρωπαίοι που δεν θα γίνουμε ποτέ ευρωπαίοι λές και είχα εναν καημό να γίνω ευρωπαίος. Έζησα 7 χρόνια στην Αγγλία και είδα την ευρώπη απ την καλή και την ανάποδη, κάθε εβδομάδα έβγαιναν παγανιά πραγματικοί φασίστες σε γειτονιές που έμεναν φοιτητές και έσπαγαν στο ξήλο αδιάκρητα οποιον μίλαγε σπαστά αγγλικά, έσπαγαν στο ξήλο καποιες φορές μέχρι θανάτου φοιτητές που αφήνουν λεφτά με τη σέσουλα στην αγγλία και φεύγουν.
  Δεν μπορώ άλλο να ακούω τους συμπατριώτες μου να αυτομαστίγωνοντε και να αυτοκατηγορούντε για τα πάντα. είπα ΟΧΙ, το αυτομαστίγωμα τέλος. Ξεκινώ με μαστίγωμα προς όλες τις ανθελληνικές φωνές, δεν βρίζω δεν φωνάζω παραθέτω μόνο ότι λιγοστή γνώση και πληροφορία που έχω προς όλες τις κατευθύνσεις παραθέτω επιχειρήματα και δεν νομίζω οτι χάνω το χρόνο μου, εμπλουτίζω την γνώση μου και διορθώνω τυχόν λανθασμένες πληροφορίες που είχα.
  Τέρμα η σιωπή εγώ δεν την αντέχω άλλο.

 22. ‘το ελληνικό κράτος μαζί με πολλά ακόμα είναι απαράδεκτα, και αυτά που προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο μέσω τηλεόρασης επίσης απαράδεκτα’ συμφωνώ και με αυτό απόλυτα, τί σχέση μπορεί να έχει το ελληνικό κράτος η τα απαράδεκτα ανθελληνικά πρότυπα της τηλεόρασης με το ελληνικό έθνος και ελληνικό πνέυμα. Το ελληνικό κράτος κατακτήθηκε από πατριώτες έλληνες (φασίστες και εθνικιστές κατ εσέ) που ξαναπήραν τα καταπατημένα εδάφη του με αίμα και εδρεώθηκε και στήθηκε από ξενομανής ανθέλληνες, τι περίμενες;κάτι καλύτερο;
  “Γενικά όλες αυτές οι σκέψεις περί εθνικισμού είναι ανούσιες, όποιος ασχολείται χάνεται” είναι εθνισκισμός η αγάπη για την πατρίδα μου και οι αγάπη για τους ανθρώπους που γέννησε αυτή η γή πριν από μένα. Όταν προσβάλλουν και βεβηλώνουν τη χώρα μου τι πρέπει να κάνω για να μην κατηγορηθώ ως εθνισκιστής, να πώ yes sir.

  • Γεωργία είσαι η μόνη εδώ που μπορώ και διακρίνω μια λογική στις απαντήσεις, σκέψου όμως, πόσο μικρή είναι η ζωή για να ασχολείσαι με τον αν θα έρθει ο Τούρκος να σου πάρει την χώρα, θα προτιμήσεις να πεθάνεις για να υπερασπιστείς μέρη που δεν ξέρεις (γιατί κανείς δεν ξέρει όλη την Ελλάδα) μέρη που “κάποιοι” πέθαναν γιαυτά, τους οποίους δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις τι σόι άνθρωποι ήταν, δεν ξέρεις τι πραγματικά συνέβει εκεί πίσω, και ούτε συγγενείς σου νομίζω να είναι, ή να σηκωθείς και να φύγεις να ζήσεις την ζωή σου? κάπου που όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Δεκτή φυσικά και η απάντηση θα πολεμήσω για να υπερασπιστώ το ΣΠΙΤΙ μου, η το ΧΩΡΙΟ μου το οποίο το γνωρίζω απέξω, και ξέρω όλους τους ανθρώπους που έχει και νοιάζομαι γιαυτούς, μετά ξεφεύγει.
   Επίσης η λέξη ανθέλληνας είναι πολύ χαζή……
   εχω πολλά να πω αλλά δεν εχω την όρεξη.

   • Θα σας κουράσω ίσως λίγο παραπάνω σήμερα
    “σκέψου όμως, πόσο μικρή είναι η ζωή για να ασχολείσαι με τον αν θα έρθει ο Τούρκος να σου πάρει την χώρα”
    Δημήτρη είναι όντως μικρή η ζωή μου για να ασχολούμαι αν θα έρθει ο τούρκος, δεν ασχολήθηκα με αυτό όμως, άσε που δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους τούρκους ούτε με τους γερμανούς ούτε με κανέναν, κάνω με όλους παρέα, απλά δεν γουστάρω να ακούω να βγαίνουν τσόκαρα (αλ Σαλαχ –να εξαφανιστούν οι έλληνες γιὰ νὰ κάνουν καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα…) πραγματικοί δολοφόνοι/πρακτωράκια-είναι έλληνας σκοτώστε τον, στρος καν-είστε όλοι οι έλληνες πνιγμένοι στα σκατά, το δάχτυλο της Αφροδίτης στο focus και άλλα τέτοια σαχλά κι εγώ να κάθομαι σαν ηλίθια και να χειροκροτώ τέτοιες δηλώσεις, και μετά να κάθομαι να αυτομαστιγώνομαι λέγοντας ο νεοέλληνας, οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ φταίει για την κατάντια της Ελλάδας, οι έλληνες είναι ρατσιστές και άλλες τέτοιες αβάσιμες μπούρδες. Αν διαβάσεις και άλλες αναρτήσεις της φιλονόης θα καταλάβεις ότι δεν διακινεί τίποτα ρατσιστικά συναισθήματα απλά δεν ανέχεται προσβολές και βγαίνει και τα χώνει σε τσόκαρα μα κυρίως καταγγέλλει τα εγκλήματα που διαπράττουν οι “ έλληνες” πολιτικοί και οι παρατρεχάμενοί τους που διαχειρίζονται αυτό το πανάθλιο κράτος το οποίο οι ίδιοι το έκαναν πανάθλιο διότι αν ένας χώρος δεν είναι μπουρδέλο πως θα πιάσουν δουλειά νταβατζίδες, τσατάδες και πόρνες; καταγγέλλει επίσης ότι τα φαινόμενα ρατσισμού που έχουν εμφανιστεί τελευταία στον ελλαδικό χώρο είναι άμεσο αποτέλεσμα της μη μεταναστευτικής πολιτικής που ασκούν όπως πολύ σωστά τους αποκαλλεί η φιλονόη οι κουδουνίστρες (αν κι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα πολλά πρακτωράκια υπάρχουν που προσπαθούν να περάσουν μηνύματα στην κοινωνία ότι υπάρχει ρατσισμός και εχθροπάθεια για να περνάνε οι νταβατζιδοκουδουνίστρες νομοσχέδια). Δεν πρόκειται να βγούμε και να πάρουμε τα όπλα ενάντια σε άλλους ανθρώπους είτε είναι έλληνες είτε όχι απλά θα συνεχίσω να καταγγέλλω την αεργία και το δόλο, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει δόλος, της δικαιοσύνης και της πολιτικής που δεν αποτρέπουν τέτοια φαινόμενα. Δεν τα καταγγέλλουν τα μμε και πιάσαμε όλοι τα πληκτρολόγια και κάνουμε καταγγελίες, αυτό κάνει και η φιλονόη αν την παρακολουθήσεις.
    Δεν την άκουσα ποτέ να λέει μεθάυριο είναι το μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ποντίων και επειδή οι τούρκοι θα κάνουν επέτειο στον Κεμαλ στη Θεσσαλονίκη πάμε να σφάξουμε μερικούς, καταγγέλλει το γεγονός ότι δεν παίρνει θέση η πολιτική ηγεσία της χώρας στην προσβολή.
    «θα προτιμήσεις να πεθάνεις για να υπερασπιστείς μέρη που δεν ξέρεις (γιατί κανείς δεν ξέρει όλη την Ελλάδα) μέρη που “ κάποιοι” πέθαναν γιαυτά, τους οποίους δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις τι σόι άνθρωποι ήταν, δεν ξέρεις τι πραγματικά συνέβει εκεί πίσω, και ούτε συγγενείς σου νομίζω να είναι»
    Δεν θεωρώ καταρχήν ότι κινδυνεύω από τούρκους, γερμανούς κτλ, κτλ από έλληνες Εφιάλτες κινδυνεύω που ανοίγουν τις πόρτες της χώρας μου και ‘χαρίζουν’ με ανταλλάγματα δικά τους φυσικά τη χώρα και τη δική μου ελευθερία, υποδουλώνοντας με σε οικονομική ανελευθερία, σε ανελευθερία να μην μπορώ να βγώ από το σπίτι μου, σε φόβο για τη ζωή μου λόγω εγκληματικότητας, να μην έχω νοσοκομείο να πάω, να μην έχω σχολείο για τα παιδιά μου, και να δέχομαι και καθημερινά προσβολές από το κάθε τσόκαρο που βγαίνει στην τηλεόραση και σε όλα τα μμε (είτε είναι ελληνικό είτε είναι τουρκικό είτε είναι γερμανικό είτε είναι ότι θέλει) που ανάθεμα κι αν έχει γνώσεις δημοτικού γιατί αν είχαν θα βγαίνανε να καταγγείλουν και να ρίχνουν τις προσβολές τους και το υβρεολόγιό τους στους «έλληνες» Εφιάλτες και όχι στον ελληνικό λαό πόσο μάλλον στους έλληνες ως έθνος γενικότερα. Όταν θα καταφέρουμε να διώξουμε τους Εφιάλτες θα αρχίσουμε να λύνουμε και τα προβλήματα μας. Μην μου πει κανείς τώρα ότι εμείς τους ψηφίζουμε διότι με το παρούσα ξεκωλιασμένη δημοκρατία ότι και να ψηφίσουμε η ζονγκ η Εφιάλτης κρύβεται πίσω από την κουρτίνα.
    «ή να σηκωθείς και να φύγεις να ζήσεις την ζωή σου;»
    Αν σηκωθώ και φύγω και πάω σε ένα άλλο μέρος έχοντας στο χαρακτήρα μου την παθητικότητα για το τι συμβαίνει γύρω μου στα ίδια χάλια θα καταντήσω και το καινούριο μέρος με μαθηματική ακρίβεια, γι’αυτό λέω να κάτσω και να προσπαθήσω (όχι με όπλα και μαχαίρια) να αλλάξω τον τόπο μου προς το καλύτερο. Αν θές να αλλάξει ο κόσμος ξεκίνα από εσένα είναι το μοτό μου και προσπαθώ να το περάσω και στους γύρω μου. Τα έργα των προγόνων μου καθώς και τα έργα των ξένων προγόνων με βοηθάνε σε αυτήν την προσπάθεια γι αυτό και δείχνω ιδιαίτερο σεβασμό προς αυτούς.
    «Επίσης η λέξη ανθέλληνας είναι πολύ χαζή……»
    Δεν υπάρχουν χαζές λέξεις Δημήτρη υπάρχουν λέξεις που τις παραποιούμε και τους δίνουμε εμείς χαζά νοήματα.


   • Γεωργία πολύ καλή ἡ ἀπάντησίς σου καὶ σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν «ὑπεράσπισι». Νομίζω ὅμως πὼς τὰ γυαλιά κάποιων εἶναι τόσο χρωματισμένα, ποὺ ἔχουν δυσκολία στὴν πρόσληψι τῆς εἰκόνας.
    Μὴν πᾶς μακριά. Ἱερά ἐξέτασις. Μεσαίωνας. Σὲ τί διαφέρει κάποιος ποὺ ἔκαιγε τότε ἀνθρώπους ἀπό κάποιον ποὺ σήμερα καίει ἀνθρώπους;
    Κι ἐπεί δή τό πρόβλημα εἶναι πλέον ἠθικό κι ὄχι κοινωνικό, (ἀνύπαρκτος ἠθική παραδίδει μίαν κοινωνία στὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν αὐτοκαταστροφή. Μόνον μὲ ἀναδόμησι τῆς ἠθικῆς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀναδόμησι κοινωνιῶν) θὰ ἔλεγα πὼς πρῶτο μας μέλημα πρέπει νὰ εἶναι ἡ αὐτοαναζήτησις κι ὀ αὐτοπροσδιορισμός. Ἕτοιμες λύσεις, μασημένες τροφές, εἶναι ἀκριβῶς ἡ δομή ποὺ κάποιοι ἐπιθυμοῦν γιὰ πληθυσμοὺς ἐλεγχομένους. Ἀντιθέτως, ἀναζητήσεις, ἐμβάθυνσις καὶ ἔρευνα, εἶναι κάτι ποὺ δυσκολεύει παγκοσμιοποιητές, νεοταξίτες καὶ καταστροφεῖς. Οὐσιαστικῶς δυσκολεύει τὴν ἐπιβολή ἑνὸς τρόπου ἐλέγχου τῶν κοινωνιῶν ἡ αὐτοπαίδευσις. Ὅμως, ὅταν μπαίνουμε στὴν διαδικασία νὰ ἀναζητοῦμε τὸ γιατί χρειάζεται ἡ αὐτοπαιδεία ἢ ὄχι, ἔχουμε ἤδη πέσει στὴν παγίδα τῆς ἰσοπεδώσεως.
    Ἐσὺ πασχίζεις νὰ πείσῃς κάποιον νὰ περάσῃ στὴν ἀναζήτησι ἀρχῶν. Αὐτὸς πασχίζει νὰ ἀποδείξῃ πὼς δὲν ὑπάρχουν ἀρχές. Ποῦ εἶναι ἠ παγίδα;
    Εἶναι σὰν νὰ εἶσαι ὁπαδός μίας ὁμάδος Α καὶ νὰ πασχίζῃς νὰ πείσῃς τὸν ὁπαδό τῆς Β ὁμάδος νὰ μὴν τὴν ὑποστηρίζῃ. Ἐκεῖ δὲν μπαίνουν ἐπιχειρήματα (λογική) ἀλλά ἐπιθυμίες (συναισθήματα). Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ ἀλλάξῃ τὰ συναισθήματα τοῦ ἄλλου μὲ ἐπιχειρήματα; Αὐτὸ εἶναι μία καθαρά προσωπική ὑπόθεσις. Μόνη μου, μόνη σου, μόνος του, πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε μὲ τὴν λογική νὰ ἀνατρέψουμε τὸ συναίσθημα. Κάθε ἄλλη ἐπιχείρησις, ἀπὸ κάθε ἄλλον, εἶναι πρόσκρουσις βράχου ἐπί βουνοῦ.
    Θὰ σὲ παραπέμψω σὲ ἕνα παλαιότερο κείμενο, ποὺ νομίζω πὼς θὰ καταλάβῃς, ἁπλῶς δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι κατανοητό ἀπὸ κάθε ἐνδιαφερόμενον καὶ συνομιλητή. (http://filonohpontou.wordpress.com/2011/02/07/9-32/)
    Γιατί αὐτό κι ὄχι κάποιο ἄλλο; Διότι ἐὰν μπῶ στήν διαδικασία νὰ πάρω τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή, αὐτό εἶναι τό Α, αὐτό εἶναι τό Β, αὐτό εἶναι τό Γ, τό πιθανότερον θὰ εἶναι νὰ ἀντιμετωπίστῶ ὡς γεροντοκόρη δασκάλα, σὲ κατάστασι ὑστερίας. Καὶ δὲν εἶναι χρήσιμο κάτι τέτοιο γιὰ κανέναν.
    Ὑπάρχει μία παρουσίασις ἀπὸ τὸν Μιχάλη Καλόπουλο (ἐδῶ λεπτομέρειες: http://filonohpontou.wordpress.com/2010/12/27/1-7/) ποὺ παρουσιάζει τὴν κατάστασι πρίν καὶ μετά. Ἐμεῖς βέβαια τὸ ἀναπτύξαμε μὲ βάσι τὸ δικαίωμα στὸ λᾶθος. Τό ὁποῖον θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐπίσης θέμα τῆς σημερινῆς συζητήσεως. Ὅμως ὅταν ἔχω νὰ κάνω μὲ «ἐνήλικες» κι ὄχι ἐνήλικες, ἔχω πράγματι μεγᾶλο πρόβλημα.
    Πρὸ μερικῶν μηνῶν, ἢταν κι ὁ Ἀλέξανδρος σὲ αὐτήν τὴν συζήτησι (κι ὁ ΘΟΡΥΒΩΞ ἐπίσης) εἴχαμε καταπιαστεῖ μὲ τὸ θέμα τῶν προγόνων μας, ὑπαρκτῶν καὶ μή, καί φυσικὰ μὲ τὶς ὑπάρχουσες «ἰδέες» ἐπί τοῦ θέματος. Νομίζω πὼς ἔχουμε πρόβλημα ὅμως. Οἱ μισοί ἔχουν ἀποφασίσει νὰ υἱοθετήσουν ἀπόψεις καταργήσεως καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ ἀπόψεις ἀναδομήσεως.
    Ἐὰν καταργῶ, ἔχω πιθανότητες μέλλοντος; Ἐὰν ἀναδομῶ ὅμως; Ἡ διαφορὰ στὴν ὀπτικὴ κάνει καὶ τὴν διαφορὰ στὸν δρόμο.
    Οἰ ὀθωμανοί, οἱ βυζαντινοί, οἱ δυτικοί, οἰ χιτλερικοί, οἱ νεοταξίτες, οἱ παγκοσμιοποιητές, οἱ πάσης φύσεως ἐλεγκτές φροντίζουν νὰ καταργήσουν πρωτίστως, πρὶν ἐπιβάλλουν. Ἀκριβῶς αὐτὸ ζοῦμε σήμερα. Καταργήσεις. Ὀθωμανικοῦ, βυζαντινοῦ, χιτλερικοῦ τύπου. Ξέρουμε τὸν δρόμο ἐξόδου ἀπὸ τὴν παγίδα. Ὅσοι ξεφύγουν, θὰ εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ πέσουν θύματα ἀφανισμοῦ. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι χαμένοι.

 23. ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ , Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ . ΕΙΠΕ Εϊναι ανούσιο να συνεχίσω τον διάλογο με κάποιον που γράφει με δασείες ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΡΗΣΕ . ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΣΕΙΕΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .1 Ε ΡΕ ΜΠΑΦΟΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ .

 24. Αυτά, ότι και να πείτε δεν αλλάζω γνώμη οπότε τσάμπα γράφετε. ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΓΝΩΜΗ , ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ (ΙΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΦΟΥ )κάντε κάτι δημιουργικό και μην κοιτάτε πίσω αλλά μπροστά. (ΜΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ Ο “ΓΥΛΟΣ” )

 25. Jim, Δέν πάς νά γραφτής στο VMRO, στον UCC, ή στους ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ. Τις ίδιες προπαγάνδες τσαμπουνάτε. Πολύ αβάν γκαρντ νομίζεις πως είσαι παρανοϊκέ. Στήν πραγματικότητα δέν είσαι Έλληνας ούτε συ ούτε οι πρόγονοί σου, άλλο αν σας δώσανε ταυτότητες κάποιοι κάποτε… Νά ξέρης ότι οι παπαριές που λες γιά την πατρίδα μου εσύ και οι πονηροί ομόφυλοί σου δέν πιάνουν τόπο πιά κακομοίρη. Δεν πάνα γεμίσετε όλες τίς βιβλιοθήκες με τίς συκοφαντίες σας! Σας πήραμε χαμπάρι μούτρα!

  • Ποιός τους γ****ι τους πρόγονούς μου? τι σχέση έχει αυτό με εμένα? ΠΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΖΩΗ ΜΟΥ.
   Δυστηχώς εδώ γεννήθηκα, την χώρα με τους περισσότερους καμένους σαν εσένα, που νομίζουν οτί είναι Έλληνες και αυτό σημαίνει κάτι, ανωτερότητα.
   Μετά απορείτε πως υπάρχουν τόσοι που μισούν την Ελλάδα, δεν είναι οτί αγαπάμε τους ξένους, ΜΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΛΟΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ.
   ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΟΙ Π******Σ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ, γιαυτές πέθαναν τρισεκατομυρια παιδιά και γυναίκες άδικα, γιατί του 90% του πλανήτη κατοικήται απο κτήνη σαν και εσάς, γεμάτα περηφάνεια και μίσος για τις άλλες χώρες.
   Με παρηγορεί το 10% των λογικών ανθρώπων, ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΦΤΑΣΑΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΑΛΛΙΩΣ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΔΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΑ ΘΑ ΣΦΑΖΟΣΑΣΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΒΟΔΙΑ, ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.

   • Ὠραῖα, κι ἐσύ ποὺ δὲν θέλεις νὰ πεθαίνῃ ὁ κοσμάκης γιὰ τὶς σημαῖες, γιὰ πὲς μας τί ἀκριβῶς θὰ ἢθελες.
    Φαντάζομαι πὼς δὲν θέλεις νὰ πεθαίνῃ ὁ κόσμος γιὰ τὶς σημαῖες πρὸ κειμένου νὰ ζῇ καλά. Δῆλα δή νὰ μὴ δολοφονεῖται.
    Περιμένω νὰ μάθω λοιπόν τί περιμένεις καὶ τί προτείνεις.

   • Ἐὰν εἶχα τοὺς δικούς σου προγόνους πραγματικὰ δὲν ξέρω ἄν θά ἔκανα τὴν ἱστορικῶς δικαιολογημένη κατά τ’ἄλλα ὑπέρβασή σου νὰ τους ἀποκηρύξω. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε πρόγονοι εἶναι αὐτοί. Σὲ συγχαίρω ἐπ’αὐτοῦ Jim καὶ ἐπαυξάνω.

 26. @Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου :Μην τα βάζεις με ηλίθιους,πέφτεις στο επίπεδο τους και σε κερδίζουν λόγω εμπειρίας

Leave a Reply