Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα;

Ἑλληνικὸς τάφος τοῦ 3ου-4ου μ.χ. αἰῶνος στὴν Κίνα.

Στὸ νεκροταφεῖον χωριοῦ τῆς Κίνας, σὲ ἕνα ξύλινον φέρετρο, εὑρέθη ἡ μούμια ἑνὸς νεκροῦ ἀνδρός, τριάντα (30) ἐτῶν περίπου καὶ ὕψους 2.00 μέτρων. Τὰ χαρακτηριστικά του εἶναι εὐρωπϊκά. Ἔχει δὲ καὶ χρυσῆ μάσκα στὸ πρόσωπο ἑλληνικοῦ χαρακτῆρος.

Οἱ κινεζικὲς ἀρχὲς κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ παραπλανήσουν τοὺς ξένους ἀρχαιολόγους, φθάνοντας στὸ σημεῖον νὰ ἀποκεφαλίσουν μούμια γιὰ νὰ μὴ δοῦν πὼς εἶχε εὐρωπαϊκὰ χαρακτηριστικά.

Ἀλλὰ καὶ οἱ ξένοι ἀρχαιολόγοι δὲν πηγαίνουν πίσω. Κάθε ἕνας ὑποστηρίζει τὴν δική του ἐκδοχὴ γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς μούμιας. Συμφωνοῦν ὅμως στὸ ὅτι ἡ μάσκα εἶναι ἑλληνική.
Ἀφοῦ εἶναι λοιπόν ἑλληνική, τί θά εἶναι ὁ νεκρός; Τοῦρκος;

Ἔχει ἐν τῷ μεταξὺ καὶ στὸ ἔνδυμά του σατύρους.
Εἶχαν οἱ τοῦρκοι σατίρους;
Γιατί καὶ τοῦρκοι ἀρχαιολόγοι διεκδικοῦν τὴν καταγωγὴ τῶν μουμιῶν αὐτῶν, ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τοὺς Ῥώσσους, Φινλανδοὺς κλπ.

Κάτω ἡ μούμια μὲ τὴν μάσκα καὶ τοὺς σατύρους στὸ ἔνδυμά του.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Λέτε νά εἶναι ἑλληνική ἡ μούμια;
Λέτε νά κρατᾶ κι αὐτή ῥίζες ἀπό αὐτό τό κάτι πού λέγεται Ἑλλάς;
Μά ἐάν εἶναι ἔτσι, τότε πῶς ἀκριβῶς ἔγινε ἡ μετακίνησις; Πότε; Μέ ποιόν τρόπο; Καί γιατί χάθηκαν οἱ συνδετικοί κρίκοι πού ἀποδεικνύουν τήν συνέχεια;

Στὴν ἐπιστήμη τῆς Ἐξελίξεως ὑπάρχει μία γενικοτέρα στάσις, βάσει τῆς ὁποίας ὁδηγοῦνται σὲ κάποια συμπεράσματα οἱ ἐπιστήμονες,  ἡ ὁποία βασίζεται στὰ σκόρπια κι ἄσχετα εὑρήματα. Ἐὰν αὐτὰ «δένουν» μεταξύ τους, τότε ὑπάρχουν συνδετικοὶ κρίκοι. Ἐὰν αὐτὰ δὲν «δένουν» ἤ ἐὰν δὲν συνάδουν μὲ τὶς γνώσεις τους, τότε θεωροῦνται τυχαῖα κι ἄσχετα εὑρήματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀγνοοῦνται συνειδητῶς. 
Ξέρετε πόσα εὑρήματα ἔχουν ἀγνοηθῇ διότι κάποιοι δέν διαθέτουν τίς βασικές ἱστορικές γνώσεις πρό κειμένου νά τά συνδέσουν; Ξέρετε πόσα ἄλλα ἔχουν ἀλλοιωθῇ, πρό κειμένου νά μήν μποῦν στόν κόπο νά μελετήσουν κάποιοι τά αὐτονόητα; Μήπως ἐπίσης γνωρίζετε τό πόσα ἀπό αὐτά ἔχουν ἀκόμη παραμείνῃ κρυφά, ἄν καί εἶναι ἐκεῖ, ἐμπρός τους, κι ἀδυνατοῦν νά τά δοῦν ἤ νά τά ταὐτοποιήσουν;

Τὸ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς ἐπιστήμες. 
Ἀναρωτιέμαι πλέον ἐὰν εἶναι ἐπιστῆμες ἤ «ἐπιστῆμες».

Φιλονόη. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply