Νὰ πῶς ἠλιθιοποιοῦνται τὰ παιδιά μας!

Ἔχω πολλὲς φορὲς καταγγείλῃ τὶς καταστροφικὲς ἐπιδράσεις τοῦ συστήματος ἀ-παιδείας στὴν προσωπικότητα τῶν παιδιῶν. Βέβαια, ἐὰν μποροῦσαν οἱ φερόμενοι ὡς δάσκαλοι, νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν δική τους συνενοχὴ καὶ συμμετοχὴ στὸ ἔγκλημα, πολὺ πιθανόν, κάποιοι, νὰ αὐτοκτονοῦσαν.
Διότι τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα. Ἐκεῖ ποὺ καταστρέφουν τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν μελλοντικῶν δασκάλων, μεταμορφώνοντάς τους σὲ μηχανὲς παραγωγῆς ὑπηκόων.

Ποιό εἶναι τό πρόβλημα τελικῶς; Γιατί ἠλιθιοποιοῦνται τά παιδιά μας; Τί ἀκριβῶς ἐπιφέρει ἡ δημοσία ἐκπαίδευσις;
Δυστυχῶς τὰ παιδιὰ μπαίνουν σὲ μίαν γραμμὴ παραγωγῆς, δίχως νὰ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τὰ ἰδιαίτερα ταλέντα, τὸ φυσικὸ περιβάλλον, τὰ ἐνδιαφέροντα, οἱ φυσικὲς τάσεις καὶ τὸ τὶ πράγματι χρειάζεται τὸ κάθε παιδί.
Γιὰ παράδειγμα, ἡ γραφὴ καὶ ἡ ἀνάγνωσις εἶναι ἀναγκαῖες, ἀλλὰ πρωτίστως ἀπαιτεῖται ἡ πρόκλησις ἐνδιαφέροντος τοῦ ἰδίου τοῦ παιδιοῦ. Τὸ παιδὶ μπαίνει σὲ μίαν αἴθουσα, τοῦ δηλώνουν πὼς εἶναι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα αὐτὸς ὁ χῶρος ποὺ ὀφείλει νὰ προσαρμοστῇ καὶ τὸ ἀφήνουν. Οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἐὰν ἔχῃ ἰδιαίτερες ἀνάγκες ἤ ἐνδιαφέροντα ἤ ταλέντα.
Πολὺ πιθανὸν κάποιοι δάσκαλοι νὰ δίδουν περισσότερο χρόνο, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν. Ἤ νὰ θέλουν νὰ βοηθήσουν, ἀναλόγως τῶν δεδομένων. Ὅμως τὸ ἴδιο τὸ σύστημα ὁμαδοποιεῖ τόσο ἀπόλυτα, μὲ τόσο λᾶθος κριτήρια, ποὺ τελικῶς ἀχρηστεύει.
Γραμμὲς παραγωγῆς παιδιῶν. Γραμμὲς παραγωγῆς δασκάλων. Γραμμὲς παραγωγῆς ὑπηκόων.
Γνωρίζω παιδιὰ ποὺ εἶναι ἰδιοφυΐες ἀλλὰ ὑποχρεώνονται νὰ ἀκολουθήσουν τὸ «ἴσα βάρκα ἴσα πανιά» ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ δάσκαλοί τους. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζουν πὼς θὰ θαφτοῦν μέσα στὴν συνολικὴ πολτοποίησι.

Πῶς ξεφεύγουμε;
Πάντως ἀποκλείεται μέσα ἀπὸ προγράμματα τοῦ Διός.
Αὐτὰ εἶναι γιὰ ἀργότερα.
Ἔως τότε τὰ σχολεῖα πρέπει νὰ τὰ παρατήσουμε. Δὲν εἶναι σχολεῖα. Καταστροφὴ ἀντιλήψεων εἶναι. Τὸ 98% τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο ἀκόμη, ἔχουν λοβοτομηθῇ.
Τί θέλουμε; Νά καταλήξουν κι αὐτά δοῦλοι;

Φιλονόη .

 φωτογραφία

12 thoughts on “Νὰ πῶς ἠλιθιοποιοῦνται τὰ παιδιά μας!

  1. Ἐπὶ τοῦ σοβαροῦ τούτου θέματος Φιλονόη, ἔχω νὰ προτείνω ὅπως γονεῖς,παποῦδες καὶ γιαγιάδες, συγγενεῖς καὶ λοιποὶ προθυμοποιούμενοι νὰ ἀνλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν πέραν τῆς σχολικῆς ἀπαιδείας. Καταθέτω μαλιστα καὶ ἰστολόγιον ἀπὸ τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ κατεβάση πλῆθος παλαιῶν ἀναγνωστικῶν δημοτικῶν σχολείων καὶ ἑξαταξίων γυμνασίων.

    http://users.sch.gr/chkoumpar/NAfiles.html

  2. Ἐναντίον τῆς ἀθλιότητος αὐτῆς Φιλονόη, ἔχω νὰ προτείνω ὅπως γονεῖς,παποῦδες καὶ γιαγιάδες, συγγενεῖς καὶ λοιποὶ προθυμοποιούμενοι νὰ ἀνλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν πέραν τῆς σχολικῆς ἀπαιδείας. Καταθέτω μαλιστα καὶ ἰστολόγιον ἀπὸ τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ κατεβάση πλῆθος παλαιῶν ἀναγνωστικῶν δημοτικῶν σχολείων καὶ ἑξαταξίων γυμνασίων.
    http://users.sch.gr/chkoumpar/NAfiles.html

Leave a Reply