Τί; Δέν στειρώσατε τά κορίτσια σας; Δὲν πειράζει! Τὰ στειρώνουν ἄλλοι!

Ἡ στείρωσις τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι μία ἀπὸ τὶς παραμέτρους ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὡς κοινωνία, ἀλλὰ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Δὲν ἀφορᾷ μόνον στοὺς ἐμβολιασμοὺς τῶν παιδιῶν μας ἤ μόνον στὶς χημικὲς ἐπιβαρύνσεις τῶν τροφῶν μας. Ἀφορᾶ στὰ πάντα. Σὲ ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ!

Ἡ στείρωσις τῶν πληθυσμῶν γίνεται μὲ πολλοὺς τρόπους.
Εἶτε ἄμεσα, μέσῳ τῆς ἀπ’ εὐθείας καὶ συνειδητῆς στειρώσεως, ὅπως δῆλα δὴ ξεκίνησαν ἤδη νὰ κάνουν στὶς ΗΠΑ, εἶτε ἔμμεσα, μέσῳ προόρων θανάτων καὶ πολλαπλῶν ἀσθενειῶν. Ὅταν οἱ πληθυσμοὶ ἀποδεκατίζονται ἐμμέσως στειρώνονται.

Ἐὰν κυττάξουμε λοιπὸν στὸ μικροσκόπιο τὶς τροφές μας ἤ τὸ νερό μας ἤ τὸν ἀέρα μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς αὐτὰ ὅλα προκαλοῦν βίαιο θάνατο ἀπὸ καρκίνους, κάθε μοφῆς, καθῶς ἐπίσης κι ἀλλοιώσεις στὸ DNA  μας, πρῶτον στάδιον στειρώσεώς μας.

Βέβαια, τὰ μεταλλαγμένα εἶναι πλέον ὁ μικρότερος κίνδυνος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινῶς. Ἡ νανοτεχνολογία γιὰ παράδειγμα εἶναι τόσο ἀνεπτυγμένη πλέον, ποὺ ὄχι μόνον καταστρέφει καὶ παραμορφώνει ὑγιεῖς ὀργανισμούς, ἀλλὰ εἶναι ὕποπτη γιὰ πολλὲς ἄλλες ἐπεμβάσεις ποὺ ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ στὸν ἀποπληθυσμό μας.

Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος.

Φιλονόη

Διαβᾶστε σχετικά:

Ἐσεῖς τά στειρώσατε τά κορίτσια σας;

φωτογραφία

Leave a Reply