Οἱ λαθροέποικοι πᾶνε δωρεάν διακοπές καί πληρώνουμε, ἐμεῖς!

Στις 19 Ιουλίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Τουρισμός για Ολους από τον ΕΟΤ και το υπουργείο Τουρισμού. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά στην περίοδο από 19 Ιουλίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2013, αφορά 43.000 δικαιούχους και χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα: Εξαήμερες διακοπές και πρόγραμμα για την τρίτη ηλικία.

Το πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών αφορά……

38.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την επικράτεια, σε ξενοδοχεία καθώς και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα για πέντε διανυκτερεύσεις.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

μπλα, μπλα, μπλα….

και φτάνουμε στο σημαντικό σημείο της είδησης που αφορά τους λαθροεποίκους…

– Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας για να πάρουν το πακέτο των διακοπών….!!!!!

Για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους θα χρειαστούν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
– Αστυνομική ταυτότητα
– Βιβλιάριο υγείας
– Δίπλωμα οδήγησης
– Ταυτότητα μέλους κόμματος
– Ταυτότητα μέλους ΚΑΠΗ (για ηλικιωμένους)
– Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
– Πιστοποιητικό ενήμερων ενσήμων για να αποδειχθεί αν είναι δικαιούχοι
– Παράβολο από την οικεία ΔΟΥ (γρηγορόσημο)
– Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ Τρίτων σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
– Εκκαθαριστικό της εφορίας
– ΕΤΑΚ
– Ε9
Όλα τα παραπάνω σε πρωτότυπα και επικυρωμένα από ΚΕΠ.

πηγή e-mail

————————————————————————————————————-

Παρακάτω σᾶς παραθέτω καί τά πραγματικά δικαιολογητικά. Ὅπως θά δεῖτε δέν ἀπέχουν καί πολύ ἀπό τήν δική μας ἐκδοχή, πού σημειωτέον, βάλαμε γιά νά γελάσουμε!

Ι.Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τους ιθαγενείς:
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012 για όσους έκαναν για ΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-4Σ95 πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2013
.
Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.

Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα
καθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω
e-banking
.
Πρόσθετα δικαιολογητικά:

Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.

Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθεί
Δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής
.
Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας:

Ολική τύφλωση
Βαριά Νοητική Στέρηση 
Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%

Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης.

Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.

Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
 ΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-4Σ96

Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας.

Τα άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του Ι.Κ.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν στα κατά τόπους ΚΕΠ και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

πηγή e-mail

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply