Ἱεροσόλυμα, τὸ μεγαλύτερον ἱερὸν τοῦ Διὸς στὴν μυκηναϊκὴ περίοδο.

Ἱεροσόλυμα, τὸ μεγαλύτερον ἱερὸν τοῦ Διὸς στὴν μυκηναϊκὴ περίοδο.Αὐτὴ ἡ πόλη ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Διὸς Σαρπηδόνα, καὶ τοὺς Σολύμους, οἱ ὁποῖοι κι ἔφτιαξαν τὸ Μεγαλύτερο Ἱερὸ τοῦ Διὸς στὴν μυκηναϊκὴ περίοδο, πρὶν δημιουργήσῃ ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὕα.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκαν Ἱεροσόλυμα.
Ἀκόμη καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν σὰν ἕδρα τους τὴν ἱερὴ πόλη τοῦ Διός.
Πρῶτα ὀνομάζονταν «Σόλυμα» κι ἀργότερα Ἱεροσόλυμα (Ἱερό-Σόλυμα).

Στὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο τῶν Ἱεροσολύμων συγκαταλέγονται καὶ νομίσματα, στὰ ὁποῖα εἰκονίζεται τὸ σύμβολο τοῦ ἱεροῦ τῶν Σολύμων, καὶ ἀναγράφονται οἱ λέξεις «ΙΕΡΟ-ΣΟΛΥΜΩΝ» στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα φυσικά.

Στὴν παραπάνω φωτογραφία μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ποῦ εἶναι τὰ Σόλυμα ὄρη τῆς Λυκίας, καθῶς καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὸν Ὄλυμπο, τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν πυραμίδα τοῦ Χέοπος.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 271 times, 1 visits today)
Leave a Reply