Ἱεροσόλυμα, τὸ μεγαλύτερον ἱερὸν τοῦ Διὸς στὴν μυκηναϊκὴ περίοδο.

Αὐτὴ ἡ πόλις ἱδρύθη ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Διὸς Σαρπηδόνα, καὶ τοὺς Σολύμους, οἱ ὁποῖοι κι ἔφτιαξαν τὸ Μεγαλύτερο Ἱερὸ τοῦ Διὸς στὴν μυκηναϊκὴ περίοδο, πρὶν δημιουργήσῃ ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὕα.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ᾠνομάσθησαν Ἱεροσόλυμα.
Ἀκόμη καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν σὰν ἕδρα τους τὴν ἱερᾶ πόλι τοῦ Διός.
Πρῶτα ὀνομάζοντο «Σόλυμα» κι ἀργότερα Ἱεροσόλυμα (Ἱερό-Σόλυμα).

Στὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο τῶν Ἱεροσολύμων συγκαταλέγονται καὶ νομίσματα, στὰ ὁποῖα εἰκονίζεται τὸ σύμβολο τοῦ ἱεροῦ τῶν Σολύμων, καὶ ἀναγράφονται οἱ λέξεις «ΙΕΡΟ-ΣΟΛΥΜΩΝ» στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα φυσικά.

Στὴν παραπάνω φωτογραφία μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ποῦ εἶναι τὰ Σόλυμα ὅρη τῆς Λυκίας, καθῶς καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὸν Ὄλυμπο, τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν πυραμίδα τοῦ Χέοπος.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply