Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς …παραπληροφορήσεως!

Ἐδῶ κι ἀρκετὰ χρόνια στὸν πλανήτη μας ἔχει δημιουργηθῇ ἡ …«ἐπιστήμη» τῆς ΟΥΦΟΛΟΓΙΑΣ.
Ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 κυρίως (κι ὂχι μόνον), διάφορες πληροφορίες «διαρρέουν» κατά καιρούς, ἀναφορικῶς μὲ τήν …«ἐπιστήμη» αὐτή. Μίας  …ἐπιστήμης ποὺ τώρα πιὰ ὑποστηρίζεται ἐπισήμως ἀπὸ τὴν ΝΑΣΑ, μέσῳ τῆς χρηματοδοτήσεῶς της στὸ SETI. (Πρόγραμμα παρακολουθήσεως ἐξωγηΐνου ζωῆς!!!;;;!!!)Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!3
Γιὰ τὸ
SETI μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι ἐδῶ:

Ἂχ αὐτὸ τὸ SETI!

Ἡ ἀπάτη τοῦ SETI!

Κατά καιρούς εἶναι ἀρκετοί αὐτοί ποὺ ἒχουν δῇ, καταγράψῃ, μαγνητοσκοπήσῃ, ἀκούσῃ, φανταστῇ, ἀνακαλύψῃ,  συναναστραφῇ, ἀπαχθῇ, συνομιλήσῃ κλπ κλπ κλπ μὲ ἐξωγηΐνους. Διάφορες ἱστορίες μέ  πρωταγωνιστές τά Ἀγνώστου Ταυτότητος Ἱπτάμενα Ἀντικείμενα, τοὺς χειριστές τους, ἀλλὰ κυρίως πολλοὺς γηΐνους, ποὺ κάτι γνωρίζουν περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς τὸ ξεχνοῦν μετὰ τὴν …ἀπελευθέρωσί τους!

Ἡ ἐπίσημος ἐπιστημονική κοινότης μοιράζεται σέ αὐτούς πού δέχονται καί σὲ αὐτούς πού ἀρνοῦνται ὃλα τά παραπάνω.
Στήν Ἑλλάδα ἓνας ἐξαίρετος ἐπιστήμων, πού εἶχε ἀσχοληθεῖ σοβαρότατα μέ τὸ ζήτημα τῶν ΑΤΙΑ, στό μεγαλύτερο τμῆμα τῶν ἐπιστημονικῶν του ἀναζητήσεων, ἦταν ὁ Παῦλος Σαντορίνης.

Ὁ Μέγας διανοητής Παῦλος Σαντορίνης καί τό ἑκατοστομετρικό ῥαντάρ.

(Ἀναφορικῶς μέ τόν κο Σαντορίνη μέ ἒχει ἐνημερώσει ὁ φίλος Ἀντώνης Θεοδωράκης. Ἐπιφυλάσσομαι  νά δημοσιεύσω στὸ μέλλον κάποια κείμενα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἔργο του.)

Γενικῶς πάντως σέ ὃλον τόν πλανήτη πλανᾶται μία ἀπορία: ὑπάρχουν ΑΤΙΑ ἤ ὄχι;

Σήμερα θά ἀσχοληθῶ περισσότερο μέ τά ἒργα πού «ἀποδίδονται» στά ΑΤΙΑ, παρὰ μὲ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν ΑΤΙΑ. Ἄλλως τε στὸ παρελθὸν ἔχω δημοσιεύσῃ ἀρκετὲς ἀναφορὲς σὲ αὐτά, συνήθως ἀπολύτως κατευθυνόμενες, ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες.
Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!1

Ὃλοι θά ἒχουμε ἀκούσει κατά καιρούς τά διάφορα σενάρια πού ἒχουν δημιουργηθεῖ γύρω ἀπό τήν ἀγρογλυφική.
Ὅπου ἀγρογλυφική, γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὰ διάφορα σχέδια ποὺ ἐμφανίζονται σὲ χωράφια, κυρίως τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός. Σχέδια περίτεχνα, ἄλλοτε μὲ κι ἄλλοτε δίχως μηνύματα. Σχέδια σὰν κι αὐτό:

ποὺ σίγουρα ἀναστατώνουν ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀγνοοῦν τὸν τρόπο κατασκευῆς τους.
Ὅμως…
Αὐτὰ τὰ σχέδια, πάντα σύμφώνως μὲ δημοσίευμα τοῦ βήματος, τοῦ ὁποίου λεπτομέρειες μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

2012 ἢ 2021;

ξεκίνησαν νὰ ἐμφανίζονται στὴν δεκαετία τοῦ 1970*, στὴν Μεγάλη Βρεταννία κυρίως. Περὶ τὸ 1991 ὅμως δύο Ἄγγλοι παρεδέχθησαν πὼς εἶχαν δημιουργήσῃ ἐκατοντάδες ἀγρογλυφικὰ μόνοι τους. Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἀναφορὲς στὰ ἀγρογλυφικὰ ὑπάρχουν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, σήμερα θὰ σταθῶ σὲ μίαν λεπτομέρεια ποὺ μᾶλλον δὲν ἔχουμε συνδυάσῃ.
Πότε ἀκριβῶς ἔχουμε τίς πρῶτες καταγραφές ἰπταμένων μηχανῶν στόν πλανήτη μας; Καὶ φυσικὰ δὲν ἀναφέρομαι στοὺς ἐξωγηΐνους, ἀλλὰ στοὺς ἐνδογηΐνους. Πότε λοιπόν ἔχουμε τίς πρῶτες ἀναφορές γιά πτητικές μηχανές πού θά μποροῦσαν νά παίξουν ῥόλο …ἰπταμένων δίσκων;

Ἡ ἀπάντησις μᾶς δίδεται ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Γ΄ Ῥάιχ, ποὺ τώρα ἀρχίζουμε νὰ ἀνακαλύπτουμε τμήματά της.
Ἡ τεχνολογία τοῦ Γ΄ Ῥάιχ ἦταν πολὺ ὑψηλή… Τόσο ὑψηλὴ ποὺ πράγματι σχεδίαζαν …εἰσβολὴ ἐξωγηΐνων.
Λεπτομέρειες μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (α΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (β΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (γ΄)

Μαθαίνουμε λοιπὸν ἀπὸ τὰ νέα στοιχεῖα, ποὺ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, πὼς ναί, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν πολλὲς γνώσεις ἀποκτήσῃ καὶ πάρα πολλὰ βήματα κάνῃ γιὰ νὰ ἐντοπίσουν τρόπους νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς …ἐξωγηΐνους.
Ὅλη αὐτὴ ἡ τεχνολογία, μετὰ τὴν λήξι τοῦ πολέμου, πέρασε φυσικὰ στοὺς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι ὁπωσδήποτε δὲν τὴν ἄφησαν στάσιμη.
Βλέπουμε λοιπὸν νὰ ἐμφανίζονται εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!2

 

ποὺ προέρχεται ἀπὸ τεχνολογία τῶν Γερμανῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γ΄ Ῥάιχ καὶ κατόπιν βλέπουμε τὸ Ἰρὰν νὰ καταῤῥίπτῃ ἀεροσκάφη τῶν ΗΠΑ μὲ αὐτὴν τὴν μορφή:Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!5

Φυσικὰ τὸ παραπάνω σχέδιο τῶν Γερμανῶν τὸ βλέπουμε σὲ …πιὸ σύγχρονη ἔκδοχὴ ἐδῶ:

Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!4

Τί καταλαβαίνουμε;
Καλὸ θὰ ἦταν νὰ προσέξουμε τὰ ὅσα λέει κι ὀ Σαραγᾶς, στὸ παρακάτω ταινιάκι, κι ὄχι αὐτὰ ποὺ μὲ τόση ἀγωνία πασχίζει νὰ μᾶς περάσῃ ὁ Κώστας Χαρδαβέλλας.

Διότι ὁ Σαραγᾶς ἀντιλαμβάνεται τὰ ζητήματα αὐτὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐρευνητοῦ κι ὄχι ἀπὸ τὴν πλευρὰ αὐτοῦ ποὺ θέλει νὰ κάνῃ νούμερα γιὰ τὴν ἐκπομπή του, ἐν ᾦ παραλλήλως κάνει ἐκδουλεύσεις στοὺς «κοσμοκράτορες».

Ἐπίσης, τμῆμα τοῦ «μυστηρίου» τῶν ἀγρογλυφικῶν μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

Προσοχή!!! Τμῆμα!!!
Διότι κατὰ πῶς φαίνεται τὰ ἀγρογλυφικὰ ξεκίνησαν ἀπὸ κάποιους ἐντοπίους, ἀλλὰ χρησιμοποιήθηκαν πλέον ὡς τρόπος ἐπιβολῆς τῆς νέας …προοπτικῆς. Πρὸς τοῦτο κι ἔχουν τόσο πολὺ …ἐξελιχθῇ!!!

Συνεπῶς;

Συνεπῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔχουν ἐπισκεφθῇ τόσο φανερὰ οἱ πιθανοί, ἤ ἀπίθανοι, ἐξωγήινοι τὸν πλανήτη μας, γιὰ νὰ μᾶς …σφραγίσουν τὴν γῆ μας, μὲ ἀγρογλυφικά, διότι ἐὰν πράγματι ἔχουν τὴν κατάλληλο τεχνολογία, γιὰ νὰ φθάσουν ἔως ἐδῶ, κι ἐὰν φυσικὰ ἔχουν καταφέρῃ νὰ βροῦν τρόπο νὰ ἐπιβιώσουν στὶς συνθῆκες τοῦ πλανήτου μας, τότε ὁπωσδήποτε δὲν θὰ μᾶς κάνουν ἐπίσκεψι στὰ σκοτεινὰ ἤ στὰ μεμονωμένα. Θὰ τοὺς βλέπαμε ΟΛΟΙ μας κι ὄχι μόνον  κάποιοι, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ λειτουργήσουν ὡς πανικόβλητοι μάρτυρες, καὶ μόνον στὰ σκοτεινά.
Θὰ ἦταν ἐπίσης πράγματι ἕνα ἐκπληκτικὸ θέαμα τὸ νὰ διαπιστώνουμε πὼς οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἐξαφανίζονταν ἀπὸ προσώπου γῆς θὰ ἦσαν οἱ κρατοῦντες, διότι δὲν ἀντέχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν κινδύνους. Θὰ ἦταν φυσικὸν ἐπόμενον νὰ μὴν ἦταν μυστικό… Μυστικὸ παραμένει κάτι μόνον ὅταν εἶναι στὸ ἐπίπεδον τῆς ἐρεύνης καὶ τοῦ πειραματισμοῦ. Λέτε νά μᾶς προτίμησαν τά ἐξωγήϊνα λοιπόν …πειραματικῶς; Μά τόσο  ἠλίθια εἶναι;

Καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ σημαντικό, γιὰ τὰ ὅσα ἰσχυρίζομαι.
Ὀ Χόκινς, φυσιογνωμία ἀπολύτως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς «κοσμοκράτορες», καὶ φυσικὰ πολὺ προβεβλημένη, πρὸ τριῶν ἐτῶν περίπου μᾶς προειδοποίησε γιὰ τὴν ὕπαρξι ἐξωγηΐνων καὶ γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε. Νὰ μὴν τοὺς μιλᾶμε, νὰ μὴν πιάνουμε φιλίες μαζύ τους καὶ φυσικὰ νὰ μὴν τοὺς συναντοῦμε…
Τώρα γιατὶ καὶ πῶς ἕνας κοτζὰμ Χόκινς ἀπεφάσισε νὰ μᾶς ἀνακοινώσῃ τέτοιες προειδοποιήσεις εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω.
Σίγουρα ὅμως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἀεροδρόμιον ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στὴν Ἀστανᾶ καὶ μὲ ὄλα τὰ σενάρια ποὺ ὑφέρπουν, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, γιὰ τὴν ἐπερχομένη εἰσβολή. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε φυσικὰ καὶ τὴν ΠΡΑΒΝΤΑ ποὺ μᾶς ἀνεκοίνωσε πὼς τρία διαστημόπλοια διαστάσεων …Σελήνης μᾶς πλησιάζουν. Ποιοὶ τὰ ὁδηγοῦν, τὶ μορφὴ ἔχουν καὶ γιατὶ μᾶς ἔρχονται… Δὲν ξέρω… Φαντάζομαι πὼς ἡ ΠΡΑΒΝΤΑ ἐγκαίρως θὰ μᾶς ἐνημερώσῃ.
Πάντως σὲ κάθε περίπτωσι ἐμεῖς πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε.
Τὰ ἐξωγήινα δὲν ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν πλανήτη μας. Ἁπλῶς τὰ ἐνδογήινα πειραματίζονται στοῦ …λωλοῦ τὴν κεφαλή, δῆλα δὴ στὴν δική μας. Ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο, παρὰ μόνον γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀνανεώσουν τὸ συμβόλαιο ὑποταγῆς μας στὶς ὀρέξεις τους.
Πότε; Ποῦ; Πῶς; Περιμένετε… Πρῶτα νὰ μᾶς μειώσουν ἀρκετὰ καὶ μετὰ βλέπουμε…

Φιλονόη.

ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Χόκινς:

Χόκινς: Υπάρχουν εξωγήινοι!Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς ...παραπληροφορήσεως!6

Ο Στίβεν Χόκινς μίλησε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Discovery Channel και όπως υποστήριξε, είναι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, οποιασδήποτε μορφής. Θα πρέπει όμως να την αφήσουμε ήσυχη…

«Το μαθηματικό μυαλό μου, μού λέει ότι μόνο και μόνο οι αριθμοί που υπάρχουν στο διάστημα καθιστούν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής κάτι απολύτως λογικό. Η πραγματική πρόκληση είναι να μάθουμε τι μορφή έχουν ακριβώς. Μπορεί να είναι για παράδειγμα απλώς μικρόβια, ή σκουλήκια». Από την άλλη όμως η εξωγήινοι μπορεί να είναι πολύ πιο εξελιγμένοι από τους ανθρώπους: «Μπορεί να ζουν σε διαστημόπλοια, αφού πρώτα έχουν κάνει αφαίμαξη του δικού τους πλανήτη. Τέτοιοι εξωγήινοι μπορεί να είναι νομάδες, να ψάχνουν για την ιδανική τους αποικία, ή να μετοικίσουν σε όποιον πλανήτη μπορούν να φτάσουν».

Παραλλήλισε μάλιστα μια πιθανή επίσκεψή τους εδώ με αυτή του κολοβού στην Αμερική: «Και γνωρίζετε ότι αυτή η επίσκεψη δεν είχε και το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αυτόχθονες Ινδιάνους…».

πηγή

Καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον μᾶς πλησιάζουν τὰ …ἐξωγήινα. Τὸ πῶς θὰ φαίνονται ὅταν θὰ φθάσουν… Ἔ… Ἄς μὴν βιαζόμαστε… Ἔχουν γνώσι οἱ φύλακες…

*Τὰ πρῶτα ἀγρογλυφικὰ σχήματα ἐμφανίζονται τὸ 1647 ἀλλὰ ἔως τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ποὺ ἀπέκτησαν τὰ ἀμερικανὰ τὴν διαστημικὴ τεχνολογία, παρέμεναν σὲ ἐπίπεδο ἀπεικονίσεως ἀπλῶν κύκλων.

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply