Ἡ μεγάλη ἀπάτη μὲ τὸ «Ἑλληνικὸ γιαούρτι» στὶς ΗΠΑ.

Ἡ μεγάλη ἀπάτη μὲ τὸ «Ἑλληνικὸ γιαούρτι» στὶς ΗΠΑ.Τὸ παρακάτω μᾶς στέλνει καὶ μᾶς μεταφράζει ἡ Χαρούλα, ποὺ ζεῖ στὴν Φλώριντα.
Τὴν εὐχαριστοῦμε πολύ.

Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ παραδοσιακοῦ Ἑλληνικοῦ γιαουρτιοῦ εἶναι ἔξαλλοι μὲ τὶς νέες μεθόδους παραγωγῆς, ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν χαρακτηριστικὴ παχιὰ ὑφή του, πιστεύοντας πὼς παραβιάζουν τὰ πρότυπα ταὐτότητός του.
Τὸ NPR μίλησε μὲ τὸν Hamdi Ulukaya, ἱδρυτὴ τῆς ἐπιτυχημένης, ἐδῶ κι ἑπτὰ χρόνια, ἑταιρείας, Chobani. Ὁ Ulukaya, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ σκληρὴ κριτικὴ στὶς ἑταιρεῖες ποὺ χρησιμοποιοῦν «περικοπὲς»  στὴν παραγωγὴ «Ἑλληνικοῦ γιαουρτιοῦ», ποὺ συνήθως στραγγίζεται γιὰ νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ περίσσεια ὑγρά του καὶ νὰ δημιουργηθῇ ἡ παχιὰ κρέμα. «Θέλουμε νὰ φτιάχνουμε γιαούρτι μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο», λέει, καὶ ἰσχυρίζεται πὼς τὸ γιαούρτι του εἶναι τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἔφτιαχνε ἡ μητέρα του, μὲ τὰ χέρια της, στὸ σπίτι του στὴν Τουρκία. Ἀλλὰ ὁ Ulukaya τῆς Chobani ἀποκαλεῖ τὰ προϊόντα φθηνὲς ἀπομιμήσεις, ποὺ καταστρέφουν στὸ μυαλὸ τοῦ καταναλωτῆ, τὸ πόσο ἀγνὸ καὶ ἁπλὸ εἶναι τὸ προϊόν. Συγκεκριμένα ὁ Ulukaya μιλᾶ γιὰ τοὺς πηκτικοὺς παράγοντες, ποὺ πολλὲς ἑταιρεῖες χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ πετύχουν τὴν ἴδια γεύση καὶ ὑφὴ μὲ τὸ παραδοσιακὸ Ἑλληνικὸ γιαούρτι.

Τὸ NPR μίλησε ἐπίσης μὲ τὸν ἐπιστήμονα τροφίμων Erhan Γιλντίζ, ὁ ὁποῖος δημιούργησε ἕνα συστατικό, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ προστεθῇ σὲ κανονικὸ γιαούρτι καὶ νὰ μιμηθῇ τὴν αἴσθηση ἀφρότητος στὸ στόμα. Ὁ Γιλντὶζ δὲν βλέπει κάτι λάθος σὲ αὐτὲς τὶς πρακτικές, ποὺ παρέχουν πιὸ ἀποδοτικὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις πηκτότητος, ἀπὸ τὰ ἀκριβὰ μηχανήματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Ulukaya, ἀλλὰ κι ἄλλοι παραδοσιακοὶ παρασκευαστὲς.
Τὸ Ἑλληνικὸ γιαούρτι ἔχει δεῖ μία ἔκρηξη δημοτικότητος τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἑταιρεῖες ὅπως τοῦ Ben καὶ τοῦ Jerry, τὴν Quaker καὶ τὴν General Mills, προσφέροντας Ἑλληνικὸ γιαούρτι ἤ γιαούρτι Ἑλληνικῶς ἐμπνευσμένο.
Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς The Star Tribune, οἱ ἐπιχειρήσεις Ἑλληνικοῦ γιαουρτιοῦ φθάνουν στὸν μεγάλο τζίρο τῶν πέντε (5) δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ἡ Wall Street Journal ἀναφέρει ἐπίσης πὼς τὸ Ἑλληνικὸ γιαούρτι ἀντιπροσωπεύει τὸ 28% τοῦ ἀμερικανικοῦ γιαουρτιοῦ. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἦταν στὸ 16% πέρυσι, καὶ στὸ 3% πρὸ τριῶν ἐτῶν. Ὑπολογίζεται μάλλιστα νὰ ἀυξηθῇ στὸ 40%, κατὰ τὸ ἐπόμενο ἔτος καὶ στὸ 120% κατὰ τὰ ἐπόμενα πέντε ἔτη.

Ἡ Chobani ἔχει μεγάλη ἐπιτυχία καὶ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν οἱ παραδοσιακοί της τρόποι εἶναι ἡ βάσις τῆς ἐπιτυχίας.
Τὸ Business Insider μᾶς λέει πὼς ἡ έταιρεία εἶναι ὁ μεγαλύτερος παραγωγὸς Ἑλληνικοῦ γιαουρτιοῦ στὴν Ἀμερική.
Ὁ Ulukaya, 40  ἐτῶν, εἶχε μία μικρὴ ἑταιρεία τυριοῦ, πρὶν δημιουργήσει τὴν Chobani στὴν Νέα Ὑόρκη.
Τὶς ἀνησυχίες τοῦ Ulukaya φαίνεται νὰ συμμερίζονται καὶ ἄλλες ἑταιρεῖες. Ἡ General Mill,  παρασκευάστρια τοῦ γιαουρτιοῦ  Yoplait, εἶναι στόχος νέας δικαστικῆς διαμάχης, μὲ τὴν κατηγορία πὼς τὸ γιαούρτι που πλασάρει ὡς Ἑλληνικὸ ὄχι μόνον δὲν εἶναι Ἑλληνικὸ ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ γιαούρτι.
Ἡ μήνυση ποὺ κατετέθῃ ἀπὸ κάτοικο τοῦ Σικάγου, ἰσχυρίζεται πὼς ἡ ἑταιρεία χρησιμοποιεῖ ἕνα πηκτικό, ποὺ ὀνομάζεται: «συμπήκνωμα γάλακτος πρωτεΐνη», τὸ ὁποῖο γίνεται μὲ φιλτράρισμα ἀποβουτυρωμένου γάλακτος, ἀφαιρῶντας τὰ μὴ πρωτεϊνικὰ στοιχεῖα.
Τὸ NPR σημειώνει πὼς ἡ διοίκηση τροφίμων καὶ φαρμάκων δημιούργησε ἕνα  «πρότυπο ταὐτότητος γιαουρτιοῦ», πρὶν τριάντα (30) χρόνια καὶ μία ἔκδοση τοῦ μέτρου τὸ 1981, ἀπαγορεύει τὴν χρήση πηκτικῶν παραγόντων. Αὐτὸ τὸ σκέλος τοῦ μέτρου πάγωσε ὅταν ἡ ἑταιρεῖα διαμαρτυρήθηκε. Κι ἐνῶ ἡ General Mills ἀγκομαχᾶ, ἡ Chobani ἔλαβε αὐτὸν τὸν μήνα ἐπιχορήγηση 1,5 δις, ἀπὸ τὴν πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης γιὰ ἐπεκτάσεις.
Ἡ 
Times Union ἀναφέρει ὅ,τι ἡ ἑταιρεία σχεδιάζει μία ἐπέκταση 88,5 ἐκατομμυρίων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν ἀπόκτηση 100 στρεμμάτων, δίπλα ἀπὸ τὸ τωρινὸ ἐργοστάσιο παραγωγῆς, προσθέτοντας οἰκοδόμηση 80.000 τετραγωνικῶν ποδιῶν.
Ἐπίσης ἡ ἑταιρεία σχεδιάζει νὰ προσθέσῃ 450 νέες θέσεις ἐργασίας, πλήρους ἀπασχολήσεως. Ἡ Chobani ἀγοράζει 25 ἑκατομμύρια γαλόνια γάλακτος ἑβδομαδιαίως, ἀπὸ ντόπιους παραγωγούς, προσθέτοντας ἔτσι 300 ἐκατομμύρια ἐτήσιο τζίρο, σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο.

πηγή

Καί τελικῶς;
Τό γιαούρτι εἶναι Ἑλληνικό;
Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ἑλληνικὸ γιαούρτι. Ἀλλὰ βλέπετε τὸ «Ἑλληνικὸ» δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς κρατοῦντες… Μόνον οἱ δεξιώσεις τοὺς ἀπασχολοῦν, ὅταν κάνουν ταξειδάκια.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἄμ τό «τσοπάνη» πῶς μᾶς φαίνεται;

φωτογραφία

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply