Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Πρέπει νὰ κατανοήσουμε κάτι πολὺ σοβαρό.
Τὴν διαχείρισι τῶν οἰκονομικῶν τοῦ πλανήτου τὴν κρατοῦν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κάποιαν πρόθεσι νὰ χάσουν τὰ ἡνία. Τοὺς ἀρέσει!!!
Τὸ χρῆμα ὅμως ποὺ συγκεντρώνουν, ἄφθονο ὁμολογουμένως, εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἄχρηστο γιὰ αὐτούς, ἀλλὰ χρήσιμο γιὰ ἐμᾶς. Σὲ ἐμᾶς εἶναι χρήσιμο γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε ἀλλὰ γιὰ κάποιους ἄλλους ἐμεῖς εἴμαστε βάρος. Συνεπῶς τὸ χρῆμα στὰ δικά μας χέρια σημαίνει ἐνόχλησις γιὰ αὐτούς. Ἄρα θὰ μᾶς τὸ πάρουν, ὅπως καὶ μᾶς τὸ παίρνουν δῆλα δή, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀπομειώσουν.
Αὐτὰ εἶναι γνωστά.

Γιατί ὅμως ἡ NESARA  δέν μᾶς ἀφορᾶ;
Διότι, ἀρχικῶς, σὰν πρώτη τοποθέτησις, ἀφορᾶ στὸ πῶς θέλουν  νὰ διαβιώσουν ἐπὶ τοῦ πλανήτου οἱ κρατοῦντες κι ὄχι γιὰ τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ διαβίωσις γενικῶς στὸν πλανήτη γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα.

Νὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅμως κάπως πιὸ ἀναλυτικά…
Θυμᾶστε τίς πλάκες τῆς Γεωργίας; Αὐτὲς ντέ, ποὺ ἀναγράφουν ἐπάνω τους τὸ πῶς θὰ εἶναι ὁ πλανήτης σὲ μερικὰ χρόνια, μὲ μόλις πεντακόσια ἐκατομμύρια κατοίκους.
Αὐτὲς ποὺ μερικοὶ βεβήλωσαν, γιὰ νὰ δείξουν πὼς ἀκόμη ὑπάρχει ἀντίστασις.

Ἐ, λοιπόν…
Αὐτὲς οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας δὲν ὀφείλουν τὴν ὕπαρξίν τους σὲ κάποιον καλὸ ἄνθρωπο ἀλλὰ σὲ κάποιον, ἤ κάποιους, ποὺ ἐδῶ καὶ πάρα πολὺ καιρὸ σχεδιάζει ἐπὶ χάρτου τὸ πῶς θὰ εἶναι ὁ πλανήτης μας, ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ ἐκατὸ χρόνια, ἤ καὶ χίλια χρόνια.
Ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρξουν ἀνατροπές, ἀστάθμητοι παράγοντες, παγίδες στοὺς σχεδιασμούς του, ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀποφάσεῶν τους καὶ τῶν πράξεῶν τους τὰ μαθαίνουμε ἐμεῖς, μὲ μεγάλη χρονοκαθυστέρησι. Ἐμεῖς οὐσιαστικῶς, γιὰ τὴν ὥρα, παραμένουμε θεατὲς τῶν κινήσεῶν τους καὶ τρέχουμε, ὅταν προλαβαίνουμε ἀπὸ τὸ μεροκάματο, νὰ μάθουμε λίγες ἀκόμη πληροφορίες γιὰ τὰ προγράμματά τους, μήπως καὶ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὰ …ἄσωστα!!! Καὶ ναί, αὐτὰ τὰ πασαλείμματα, τὰ δικά μας, δὲν ἀνακόπτουν τοὺς σχεδιασμούς.

Γνωρίζουμε ἐπίσης, εἶτε διαισθητικῶς, εἶτε διότι πράγματι οἱ πληροφορίες μας ἀρχίζουν κι αὐξάνονται, πὼς ναί, τὸ σχέδιον ἀποπληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου εἶναι σὲ ἐξέλιξι. Λειτουργεῖ ἤδη.
Διαπιστώνουμε πὼς οἱ γενοκτονίες αὐξάνονται, ἀν τὶ νὰ μειώνονται, ἤ νὰ περιορίζονται. Τὰ βιολογικὰ ὅπλα, τὰ χημικά, τὰ μικρόβια, οἱ βάκιλοι, οἱ ἰοί, οἱ ῥετροϊοὶ δίδουν καὶ παίρνουν, διαμοιράζονται σὲ χέρια παρανοϊκῶν καὶ στοχεύουν …ΟΛΟΥΣ μας!!!

Τέλος κατανοοῦμε, ὅλο καὶ περισσότερο, πὼς ἀκόμη καὶ οἱ «μεγάλοι» ἡγέτες τοῦ πλανήτου δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ μαριονέτες σὲ κουκλοθέατρο. Καμμία ἀπόφασιν λαμβάνουν μόνοι τους, δίχως ἔγκρισι ἀπὸ τοὺς …ἐργοδότες τους.
Εἶτε λοιπὸν ἡ «ἡγέτης» ὀνομάζεται Σαμαρᾶς, εἶτε Μέρκελ, εἶτε Ὀμπάμ(ι)α(ς) συμβαίνουν τὰ αὐτονόητα. Ἐκτελεῖ ἁπλῶς ἐντολές!!! Σκέτο!
Τὸ αὐτὸ φυσικὰ καὶ γιὰ τὸν Κλίντον. Ἐντολὲς ἐκτελοῦσε.
Τὸ νὰ ἔρχεται λοιπὸν σήμερα μία πληροφορία καὶ νὰ μὲ ἐνημερώνῃ πὼς πράγματι, κάποιοι στρατηγοί, διὰ τῆς βίας τῶν ὅπλων, ὑπεχρέωσαν τὸν Κλίντον νὰ ὑπογράψῃ μίαν παγκοσμία διαταγή, ἤ μόνον ἐσωτερικὴ τῶν ΗΠΑ, μὲ ὁδηγεῖ αὐτομάτως στὸ συμπέρασμα πὼς αὐτὴ ἡ διαταγὴ ἀφορᾶ σὲ ἄλλους… Ὄχι σὲ ἐμᾶς… Ἐμεῖς εἴμαστε ἤ ὑποψήφια πτώματα ἤ ὑποψήφιοι δοῦλοι. Τὰ εἴπαμε αὐτά.

Γιατί λοιπόν τόση χαρά; Πῶς πιστέψαμε πώς μᾶς σχεδιάζουν ἀπελευθέρωσι;
Κι ἄλλες ἐλπίδες γιά νά σκάσουμε καί νά κάτσουμε στά αὐγά μας ἀκίνητοι κι ἀκούνητοι; Κι ἔως πότε θά ἐξακολουθῇ αὐτό;

Ὅμως…
Αὐτὰ ποὺ φέρνει ἡ NESARA εἶναι:
1. Νέο νόμισμα, ὁπωσδήποτε ἐργαλεῖον τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
2. Ἐπαναφορὰ τοῦ συντάγματος στὰ πρὸ ἀποπληθυσμοῦ ἐπιπέδου, ἀρχικῶς γιὰ τὶς ΗΠΑ. Οὐσιαστικῶς, μὲ τὸ 85% τοῦ πληθυσμοῦ, τοὐλάχιστον, ἐξαφανισμένο, βεβαίως… Καὶ σύνταγμα ἐπαναφέρεις…
3. Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν ὁπωσδήποτε θὰ εἶναι ἀρεστοὶ στοὺς τότε κρατοῦντες. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ναί, καὶ ἰδιοκτησία θὰ ἐπιτρέπεται καὶ θὰ προστατεύεται ἀλλὰ καὶ θὰ θεωρεῖται νόμιμος. Ἕρημος θὰ εἶναι ἄλλως τὲ ὁ πλανήτης!!!
4. Ἀλλαγὴ δικαστικοῦ σώματος σημαίνει πὼς ναί, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μποροῦν νὰ εἶναι δίκαιοι καὶ οἱ δικαστές.
5. Ἡ παύσις τῶν πολέμων σημαίνει αὐτόματα πὼς δὲν χρειάζεται ὁ γενικὸς δερβέναγας νὰ ἔχῃ διαφόρους ἐνοχλητικούς. Θὰ ἔχῃ ἐπικρατήσῃ ἀπολύτως.
6. Ἡ ἐπιστήμη, ἡ τεχνολογία, ἡ ἰατρική, οἱ τέχνες, οἱ ἄνθρωποι οἱ ἴδιοι θὰ ἀνήκουν σὲ μίαν ἀρχή, θὰ ἐξουσιάζονται ἀπὸ αὐτὴν καὶ θὰ κατευθύνονται ὁμαλὰ ἀπὸ αὐτήν. Ἄρα θὰ ὑπάρχῃ εἰρήνη.
7. Ἡ ἐνέργεια, ἐὰν παύσουμε νὰ ἐξαγάγουμε ὑδρογονάνθρακες, θὰ ὑπάρχῃ ἐν ἀφθονία. Ἤδη, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἡ ἀναγκαία τεχνολογία ὑφίσταται. Ἐὰν ὅμως παύσουμε νὰ ἐξαγάγουμε ὑδρογονάνθρακες, τότε ὁ κλυδωνισμὸς θὰ εἶναι ἀπερίγραπτος γιὰ τὶς οἰκονομίες ὅλων τῶν κρατῶν. Αὐτὸ λοιπόν, ἡ παύσις χρήσεως τῶν ὑδρογονανθράκων, εἶναι ἀνάγκη. Ὄχι ὅμως πρὶν ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ τὸ ἀποφασίσουν κάποιοι ἄλλοι. Κι ὁπωσδήποτε ὄχι πρὶν ἀπὸ ἐκείνην τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἐλέγχονται ἀπολύτως ὅλοι οἱ πληθυσμοί.
8. Οἱ ἀσθένειες πράγματι δὲν θὰ ὑπάρχουν, ὅταν δὲν θὰ τὶς χρειάζονται. Γιὰ τὴν ὥρα μᾶς μειώνουν σὲ ἀριθμούς. Ἤδη γνωρίζουν τὸν τρόπο νὰ θεραπεύουν τὶς περισσότερες.

9. Οἱ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς, οἱ συνταξιοῦχοι, θὰ εἶναι τόσο λίγοι, ποὺ δὲν θὰ ἀπασχολῇ κάποιον γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ὑπάρχουν ἤ ὄχι. Συνεπῶς ἄς ἐπανέλθουν τὰ πρότερά τους ἐπίπεδα διαβιώσεως. 

Συνεπῶς, βάσει τῶν ὅσων διάβασα καὶ ὅσων ἄκουσα, τὸ θέμα NESARA, ἐὰν ὑφίσταται,  προέρχεται ἀπὸ τοὺς κοσμοεξουσιαστές, κι ὄχι ἀπὸ τοὺς …ἀντιπάλους τους. (Τοὺς καλούς; Τούς ἀγαθούς; Ἤ τελικῶς τούς … ίδίους;)
(Καλὸ θὰ εἶναι φυσικὰ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀκούσῃ καὶ νὰ διαβάσῃ προσεκτικὰ τὰ παρακάτω.)

Τέλος, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ βάλουμε τὰ πράγματα στὴν θέσι τους, ὁ Λαμπράκης κάπου μέσα στὸ δεύτερο ταινιάκι, ἀναφέρει πὼς τὰ περισσότερα διαστημόπλοια, ποὺ ἔχουν ἐμφανισθῇ,  εἶναι δημιουργήματα γήινα.
Κι ἐρωτῶ, ἐγὼ ἡ ἀφελής…
Τά περισσότερα ἤ ὅλα;
Ἔλεος πιὰ μὲ τὰ σενάρια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων…
Ἔλεος…
Ἐὰν ἀκόμη κι ἕνας «ἐθνοσωτήρας» ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς μιλήσῃ περὶ ἐξωγηΐνων, τότε βρέ παιδιά ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἕνωσις τῶν δοχείων;
Διότι τελικῶς, αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ σενάρια τῶν κοσμοεξουσιαστῶν, ἤ ἠλίθιοι εἶναι ἤ ἐντεταλμένοι.
Ἐὰν εἶναι ἠλίθιοι, ἄς τοὺς ἀφήσουμε στὴν ἠλιθιότητά τους…
Ἐάν ὅμως εἶναι ἐντεταλμένοι, τότε μήπως τελικῶς κάπου ὑπάρχῃ καί ἡ ἕνωσις τῶν …δοχείων; Συγκοιννωνοῦντα γάρ…

Φιλονόη

ΣΥΝΘΗΚΗ N.E.S.A.R.A.-Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ;

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

 8/9/2013

ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ – ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΗΣ

Όλες οι διατάξεις του νόμου έχουν ψηφιστεί ; (βλ.εδώ) από το Κογκρέσο των Η.Π.Α. από τις 9 Μαρτίου του 2000. Ο Πρόεδρος Κλίντον αρχικά αρνήθηκε να υπογράψει το νόμο αυτό ως ότου 4 στρατηγοί μπήκαν στο γραφείο του στο oval office και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες ανάγκασαν τον Πρόεδρο Κλίντον να υπογράψει την εγκυρότητα του νόμου ΝΕΣΑΡΑ στις 10/10/2000.
Με τη σειρά της η Wikipedia,η οποία δεν θεωρείται ως και η ακριβέστερη πηγή πληροφοριών,διατείνεται οτι το νομοσχέδιο N.E.S.A.R.A. ουδέποτε εμφανίστηκε ενώπιον του Αμερικάνικου κονγκρέσου (βλ.εδώ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ – ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ N.E.S.A.R.A.

Επειδή οι αλλαγές που προβλέπει αυτός ο νόμος θεωρήθηκαν επαναστατικές, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί με ταχύ ρυθμό. Άρχισαν σιγά σιγά να εφαρμόζονται και η μεγάλη αλλαγή που ήταν η δημιουργία νέας Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ θα γινόταν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στις 10 το πρωϊ. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έγινε αυτό. Στις 9 το πρωϊ έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι “εντελώς” συμπτωματικά. Με την νέα Κεντρική Τράπεζα δεν θα είχαν σχέση οι Ρόθτσάϊλντ και οι τραπεζίτες-επιβήτορες. Με την πτώση των δίδυμων πύργων καταστράφηκαν όλα τα λογισμικά που είχαν εγκατασταθεί στον βόρειο πύργο στόν 1ο & 2ο όροφο. Έτσι αναβλήθηκε η εφαρμογή του νόμου ΝΕΣΑΡΑ και ξεκίνησαν πάλι απ’την αρχή να φτιάχνουν το σύστημα.
ΝΟΜΟΣ ΝΕΣΑΡΑ – ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.E.S.A.R.A. (National Economic Stabilization And Reformation Act)

Ανάλυση των διατάξεων απο τον Δρα Εμμ.Λαμπράκη,στόν ArtFM Kύπρου. (Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε ολόκληρη την αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα, δύωρη συνέντευξη) :

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Μηδενίζονται όλα τα χρέη που έχουν σχέση με πιστωτικές κάρτες διότι είναι παράνομη και καταχρηστική η επιβολή τόκων.

2) Καταργείται ο φόρος εισοδήματος.

3) Κλείνει η εφορία των ΗΠΑ. Μεταφέρεται ως υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή φόρου συναλλαγής.

4) Επιβολή φόρου (ΦΠΑ) 14% σε όλα τα νέα προϊόντα. Όχι στα παλαιά. Παράδειγμα: Εάν πουλήσετε το μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο δεν πληρώνετε φόρο. Δέν θεωρείτε εισόδημα. Εάν αγοράσετε καινούργιο θα πληρώσετε φόρο 14%. Δέν θα υπάρχει άλλος φόρος εισοδήματος. Έχει υπολογιστεί από πολλά πανεπιστήμια ότι : Η επιβολή 14% φορολογίας σε όλες τις πωλήσεις νέων αγαθών είναι υπέρ αρκετό για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες ενός κράτους.

5) Αυξάνονται όλες οι παροχές στους συνταξιούχους.

6) Καταργείται το Admiral Law ο νόμος που θέτει τις ΗΠΑ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δηλαδή σε εμπόλεμη κατάσταση.

Επανέρχεται το Αστικό Δίκαιο.

7) Ενεργοποιείται το Amendment 13. Υπάρχει στις ΗΠΑ η αλλαγή του συντάγματος Νο 13 που λέει ότι: Απαγορεύεται ένας Αμερικανός πολίτης να φέρει τίτλο ευγενείας – Esquire. Όλοι οι τίτλοι που έχουν Αγγλική προέλευση απαγορεύονται στην Αμερικανική Επικράτεια. Αυτό προκάλεσε τον πόλεμο του 1879 οπότε εισέβαλε η Αγγλία στην Αμερική. Πήγε στην Ουάσινγκτον και κατέστρεψε τον Λευκό Οίκο και το Καπιτόλιο μέχρι τα θεμέλια. Έκαψε όλα τα αντίγραφα αυτής της συγκεκριμένης νομοθεσίας και μόνο το 1986 ανακαλύφθηκαν δύο αντίγραφα. Ένα σε μια μικρή πόλη της Μασαχουσέτης και ένα στο Αρκάνσας.

8) Εντός 120 ημερών πρέπει να παραιτηθεί η βουλή, η Γερουσία καί ο πρόεδρος των ΗΠΑ και να διεξαχθούν εκλογές. Αυτό που ονομάζουμε μεταβατικός πρόεδρος έχει επιβληθεί στην Αμερική από τις 5 Δεκεμβρίου του 2012. Ο πραγματικός πρόεδρος των ΗΠΑ δέν είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Είναι ο John Andrew Boehner ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (House of Representatives). Επελέγει ως πρόσωπο όχι ως θεσμός. Ο Ομπάμα ζήτησε τη συγκατάθεση του John Andrew Boehner για την επίθεση στη Συρία επειδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο ίδιος γιαυτό ζήτησε την απόφαση από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

9) Ανώτατοι Δικαστές θα ελέγχουν την εκλογική διαδικασία και θα είναι εντεταλμένοι από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στόχος είναι να σταματήσει η νόθευση των εκλογών στην Αμερική και όχι μόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, νοθεία από ορισμένα λογισμικά που υπακούουν στην Ν.Τ.Π. (Νέα Τάξη Πραγμάτων).

10) Δημιουργείται ένα νέο Υπουργείο Οικονομικών, νέο νόμισμα το οποίο θα βασίζετε στην ισοτιμία χρυσού, αργύρου, πλατίνα ή σε άλλα πολύτιμα μέταλλα. Αυτομάτως αποκλείεται η πτώχευση των ΗΠΑ την οπία υπέγραψε ο Πρόεδρος Franklin Roosevelt το 1933. Το νέο δολλάριο έχει ήδη εκτυπωθεί. Περιμένουν την κατάληλη στιγμή για να επιβληθεί το νέο νόμισμα.

11) Απαγορεύονται τα Πιστοποιητικά Γεννήσεως των Αμερικανών Πολιτών και κατ’επέκταση όλων των πολιτών του πλανήτη να χρησιμοποιούνται σαν χρηματοοικονομικά παράγωγα, για να παράγουν πλούτο στούς τραπεζίτες στα διάφορα χρηματιστήρια.

12) Δημιουργείται νέα κεντρική τράπεζα η οποία υπάγεται στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών και είναι σύμφωνη με το αρχικό σύνταγμα των ΗΠΑ.

13) Κλείνει η Κεντρική Τράπεζα που ονομάζεται Federal Reserve και πτωχεύει οριστικώς. Κάτα τη διάρκεια που θα υπάρξει μεταβατική περίοδος η Federal Reserve θα επιτραπεί να λειτουργεί παράλληλα με την νέα Κεντρική Τράπεζα για ένα χρόνο με σκοπό να υπάρξει ομαλή μετάβαση τόσο στο νέο νόμισμα όσο και στην κανονική χρηματοδότηση των τραπεζών.

14) Επαναφορά της μυστικότητας των ιδιωτικών καταθέσεων που σημαίνει ότι: Εγώ ως σύστημα εφ’όσον δεν μπορώ να ελέγξω τη νομιμότητά σου δεν μπορώ να σε καταδικάσω σαν κλέφτη εξ’ορισμού.

15) Επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας. Απαγόρευση σε δικαστές, νομικούς , δικηγόρους κλπ να δικάζουν σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

16) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επιθετική πολιτική, οποιαδήποτε επίθεση η πολεμική αναμέτρηση με οποιοδήποτε κράτος σε όλο τον κόσμο.

17) Επιβάλεται Ειρήνη σε όλα τα έθνη.

18) Τα χρήματα που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να έρθει το βιωτικό της επίπεδο σε ένα σταθερό σημείο, αυτομάτως πιστώνονται από το παγκόσμιο καταπίστευμα.

19) Ενεργοποιούνται 6000 πατέντες με τεχνολογίες οι οποίες είναι μυστικές και κρυμένες και ουσιαστικά απελευθερώνουν το ανθρώπινο γένος. Παραδείγματα: Η ελεύθερη ενέργεια είναι προσβάσιμη από όλους από οποιοδήποτε γεωφυσικό σημείο της γής. Η θεραπεία των περισσότερων ασθενειών με τη χρήση συντονισμένων υπερήχων ή υποήχων. Δύο πατέντες πολύ σημαντικές για την ανθρωπότητα.

Η πλήρης συνέντευξη των μελών της E.N.D.,Εμμ.Λαμπράκη και Αντ.Βαλσαμάκη,η οποία περιέχει πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα σήμερα αλλά και για το νόμο N.E.S.A.R.A. και ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα :

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΗΣ E.N.D. ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Δρος ΛΑΜΠΡΑΚΗ : ”RESET EVALUATION DAY – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ NESARA Οι δυο πρώτες βδομάδες του Οκτώβρη -σύμφωνα με τις προσωπικές μου εκτιμήσεις- θα είναι εκείνες οπου θα γίνει μια αναδιάρθρωση του οικονομικού συστήματος παγκοσμίως, σύμφωνα με το νόμο NESARA. Το πρώτο που θα γίνει είναι η ανακοίνωση του νέου νομίσματος που έχει ήδη εκτυπωθεί πρό πολλών μηνών και αναμένεται η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινωθεί.
Ονομάζουν τη μέρα αυτή RESET EVALUATION DAY- μια ανατίμηση του παρόντος νομισματικού συστήματος με βάση το νέο νομισματικό σύστημα. Το δολλάριο δε θα είναι το νόμισμα που θα κυριαρχεί, θα γίνει μια ανταλλαγή του δολλαρίου με το νέο νόμισμα και καινούργια τράπεζα που θα είναι βασισμένη στον πραγματικό συνταγματικό νόμο των ΗΠΑ θα ανακοινωθεί. Και οπωσδήποτε αν ανακοινωθεί επισήμως ο νόμος NESARA αυτό σημαίνει ότι εντός 120 ημερών από τη μέρα της ανακοινώσεως θα παραιτηθεί ο πρόεδρος, το κογκρέσο και η γερουσ0α και θα προκηρυχθούν νέες εκλογές. (βλ.εδώ)

ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
Υ.Γ. Γιά ποιόν δουλεύουν εἴπαμε αὐτοί οἱ  …λεφτάδες τύποι; (Νά ἀναφέρω τά ὀνόματα; Ἤ μήπως εἴδατε τά ταινιάκια; Ὅλος ὁ καλὸς κόσμος ἐδῶ… Ἄχ βρὲ Ἕλληνα!!! Πάλι σὲ νεοταξίτες πέσαμε!!!)
φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Leave a Reply