Μόλις 21 χρόνια θὰ κρατήσουν τὰ βάσανά μας!!!

Μόλις 21 χρόνια θὰ κρατήσουν τὰ βάσανά μας!!!1Σὲ εἴκοσι ἕνα χρόνια θὰ τελειώσουμε μὲ τὰ δύσκολα…
Δῆλα δή, ὑπομονὴ νὰ ἔχουμε, κουράγια, δύναμιν καὶ σὲ εἴκοσι ἕνα χρόνια θὰ τελειώσουν τὰ βάσανα τῆς ἀνθρωπότητος.
Δύο δεκαετίες καὶ κάτι ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ σχεδιασμοὶ τῶν νεοταξιτῶν… Δύο δεκαετίες…
Ποιός ζεῖ καί ποιός πεθαίνει μέσα σέ αὐτές; Ἔ; Συνέχεια

Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».

Αὐτὸ τὸ «ἐθνικός», ποὺ ἀφορᾶ σὲ κάθε εἴδους «ἐθνάρχη» καὶ ποὺ τελικῶς, καθαρὰ ἱστορικῶς, μᾶς ἔχει κυριολεκτικῶς κρύψει τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ βλέμμα, εἶναι καιρὸς νὰ τὸ …κυττάξουμε. Διότι κάθε φορὰ ποὺ κάποιος «ἐθνικὸς σωτήρας» ἤ ἐθνάρχης ἀνελάμβανε νὰ μᾶς σώσῃ, ἀπὸ πίσω κρυβόταν μία αἱματηρὴ σφαγή.
«Ἐθνάρχες» κι «ἐθνικοὶ εὐεργέτες», ποὺ ἐφ΄ ὅσον πρῶτα πλιατσικολόγησαν, λεηλάτησαν ἤ συνετέλεσαν στὸ νὰ προκληθῆ μία μεγάλη καταστροφή, κατόπιν παρουσιάζονται, ἀπὸ τοὺς κληρονόμους τους καὶ τοὺς θαυμαστές τους,  ὡς …σωτῆρες καὶ τοὺς τιμοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἔνδειξις κοντῆς μνήμης ἀλλὰ ἀπόδειξις τοῦ πῶς μᾶς ἄγουν καὶ μᾶς φέρουν, κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς ἐκάστοτε ἀρχούσης τάξεως. Συνέχεια

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Πρέπει νὰ κατανοήσουμε κάτι πολὺ σοβαρό.
Τὴν διαχείρισι τῶν οἰκονομικῶν τοῦ πλανήτου τὴν κρατοῦν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κάποιαν πρόθεσι νὰ χάσουν τὰ ἡνία. Τοὺς ἀρέσει!!!
Τὸ χρῆμα ὅμως ποὺ συγκεντρώνουν, ἄφθονο ὁμολογουμένως, εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἄχρηστο γιὰ αὐτούς, ἀλλὰ χρήσιμο γιὰ ἐμᾶς. Σὲ ἐμᾶς εἶναι χρήσιμο γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε ἀλλὰ γιὰ κάποιους ἄλλους ἐμεῖς εἴμαστε βάρος. Συνεπῶς τὸ χρῆμα στὰ δικά μας χέρια σημαίνει ἐνόχλησις γιὰ αὐτούς. Ἄρα θὰ μᾶς τὸ πάρουν, ὅπως καὶ μᾶς τὸ παίρνουν δῆλα δή, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀπομειώσουν.
Αὐτὰ εἶναι γνωστά.

Γιατί ὅμως ἡ NESARA  δέν μᾶς ἀφορᾶ;
Διότι, ἀρχικῶς, σὰν πρώτη τοποθέτησις, ἀφορᾶ στὸ πῶς θέλουν  νὰ διαβιώσουν ἐπὶ τοῦ πλανήτου οἱ κρατοῦντες κι ὄχι γιὰ τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ διαβίωσις γενικῶς στὸν πλανήτη γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα.

Νὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅμως κάπως πιὸ ἀναλυτικά…
Θυμᾶστε τίς πλάκες τῆς Γεωργίας; Αὐτὲς ντέ, ποὺ ἀναγράφουν ἐπάνω τους τὸ πῶς θὰ εἶναι ὁ πλανήτης σὲ μερικὰ χρόνια, μὲ μόλις πεντακόσια ἐκατομμύρια κατοίκους.
Αὐτὲς ποὺ μερικοὶ βεβήλωσαν, γιὰ νὰ δείξουν πὼς ἀκόμη ὑπάρχει ἀντίστασις.

Συνέχεια