Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».

Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».2Αὐτὸ τὸ «ἐθνικός», ποὺ ἀφορᾶ σὲ κάθε εἴδους «ἐθνάρχη» καὶ ποὺ τελικῶς, καθαρὰ ἱστορικῶς, μᾶς ἔχει κυριολεκτικῶς κρύψει τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ βλέμμα, εἶναι καιρὸς νὰ τὸ …κυττάξουμε. Διότι κάθε φορὰ ποὺ κάποιος «ἐθνικὸς σωτήρας» ἤ ἐθνάρχης ἀνελάμβανε νὰ μᾶς σώσῃ, ἀπὸ πίσω κρυβόταν μία αἱματηρὴ σφαγή.
«Ἐθνάρχες» κι «ἐθνικοὶ εὐεργέτες», ποὺ ἐφ΄ ὅσον πρῶτα πλιατσικολόγησαν, λεηλάτησαν ἤ συνετέλεσαν στὸ νὰ προκληθῆ μία μεγάλη καταστροφή, κατόπιν παρουσιάζονται, ἀπὸ τοὺς κληρονόμους τους καὶ τοὺς θαυμαστές τους,  ὡς …σωτῆρες καὶ τοὺς τιμοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἔνδειξις κοντῆς μνήμης ἀλλὰ ἀπόδειξις τοῦ πῶς μᾶς ἄγουν καὶ μᾶς φέρουν, κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς ἐκάστοτε ἀρχούσης τάξεως.

«Ἐθνάρχες» λοιπόν… «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» λοιπόν…
Μερικά παραδείγματα;

Ὁ «ἐθνάρχης» Βενιζέλος.
Αὐτὸ τὸ ἄτομον ἐνέπλεξε τὴν Πατρίδα μας σὲ μίαν αἱματηρὴ περιπέτεια, μὲ στόχο νὰ ἐλευθερώσῃ τὰ χέρια τῶν Ἄγγλων, ποὺ ἐκείνην τὴν περίοδον εἶχαν βάλη στὸ μάτι τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης. Ἀλλὰ τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης ἦταν κτῆμα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας  καὶ ὁ ἑλληνικὸς στρατός, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ Ἑλληνικοὶ (Ἀρμενικοί, Περσικοί, Ἀσσυριακοί) πληθυσμοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,  θυσιάστηκαν ἐπίσης, στὸν βωμὸ τῶν …πετρελαίων. Τί ἀξία ἔχουν μερικά …ἐκατομμύρια νεκρῶν, ἐμπρός στήν στόχευσιν κάποιων νά ἐλέγξουν πετρελαϊκές ἐγκαταστάσεις; Ἔ;

Ὁ «ἐθνάρχης» Καραμανλῆς πάλι, ποὺ γιὰ αὐτὸν ἡ Κύπρος ἀκόμη «κεῖται μακράν», πρὸ κειμένου νὰ δοθῇ ὁ ἀπαραίτητος χρόνος στὸ σκυλολόι, νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν καταστροφὴ καὶ νὰ παγιώσῃ τὴν παραμονή του, σὲ ἐδάφη ποὺ ἀδυνατοῦσε νὰ καταλάβῃ, ἐπίσης μᾶς ξεπούλησε κανονικότατα. Διότι στὴν Κύπρο δὲν ἡττηθήκαμε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς πραγματικούς μας,  ἐσωτερικοὺς ἐχθρούς, ἐφ΄ ὅσον, ἔως καὶ τὸν ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ, ἀδυνατοῦσαν νὰ σταθοῦν στὰ ἐδάφη τῆς Κύπρου οἱ καταπατητές. Ἕνα ἐκατοστὸ ἐδάφους κατελάμβαναν, τρία μέτρα ὑποχωροῦσαν.
Ἀλλὰ ὁ ἀείμνηστος «ἐθνάρχης» ἀπηγόρευσε τὴν ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ στρατευμάτων μας, τὰ ἀπέσυρε ἀπὸ τὴν Κύπρο, διέκοψε τὴν τροφοδοσία σὲ ὁπλισμὸ καὶ σὲ κάθε εἴδους ἀναγκαῖον, μὲ στόχο φυσικὰ νὰ καταφέρουν οἱ μαϊμοῦδες, μὲ τοὺς γνωστοὺς ὑποστηρικτές τους, νὰ βροῦν χῶρο νὰ παγιώσουν τὴν ἐξουσία τους ἐκεῖ. Καὶ πάντα συζητᾶμε πάντα γιὰ τὶς αὐτὲς μαϊμοῦδες ποὺ  ἀδυνατοῦσαν ἔως καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974, νὰ βροῦν τόπο νὰ σταθοῦν στὸ μαρτυρικό μας νησί, ἀλλὰ ποὺ ΟΛΕΣ οἱ «σύμμαχές» μας δυνάμεις, στήριζαν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μείνῃ ἡ Κύπρος ἄνευ ἐλέγχου καὶ …βάσεων. Ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξαν δῆλα δὴ οἱ «σύμμαχές» μας δυνάμεις καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως ὑπῆρχε κι ὁ «ἐθνικὸς εὐεργέτης»  Ἀνδρέας Συγγρός, ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὡς δούλους τοὺς κολλήγους τῆς Θεσσαλίας, γιὰ παράδειγμα… Ἤ ποὺ θησαύρισε ἀπὸ τὰ «Λαυρεωτικά» καταληστεύοντας χιλιάδες Ἀθηναίους. Ἤ ποὺ ἔριξε μίαν κυβέρνησιν. Ἤ ποὺ ἅρπαξε (λέμε τώρα) τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», μᾶλλον πρὸς ὄφελος  τῶν …Rothschild.
Ἄλλο λέλουδο ἐτοῦτο!!!

Ἐφ΄  ὅσον κανονικότατα θησαύρισε, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν ἀθώων χωρικῶν, πολιτῶν, πελατῶν του, ὅταν ἔφθασε στὸ πέρας τῆς ζωῆς του, κυρίως, σκέφθηκε (τί περίεργον;) πὼς ἦλθε ὁ καιρὸς νὰ μεριμνήσῃ γιὰ τὴν ὑστεροφημία του… Καὶ νὰ οἱ δωρεές, τὰ χαρίσματα, τὰ δωράκια.
Πῶς τόν θυμόμαστε σήμερα τόν πατέρα τῆς ἐκμεταλλεύσεως καί τῆς καταπατήσεως κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος;
Ἔ… Πέτυχε ἡ συνταγή… Τόσο ἁπλᾶ!
Διότι ὁ Συγγρὸς στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν «ἐθνικὸς εὐεργέτης» ἀλλὰ ἐπενδυτής. Καὶ κάπου κάπου, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων του ἤ τῶν πιέσεων, ἐπέστρεφε μερικὰ ἀπὸ τὰ …κλοπιμαῖα.
(Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς δὲν ὑπῆρξαν ἐξαιρετικοὶ ἄνθρωποι ποὺ προσέφεραν πολλὰ στοὺς Ἕλληνες ἀφιλοκερδῶς καὶ μὲ ἀπέραντη ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα. Τὸ παράδειγμά τοῦ Συγγροῦ εἰδικῶς κι  ἐπὶ τούτου ἐπιλεγμένον.)

Ὁ Συγγρός σαφὼς κι ἐνδιαφερόταν, ὅταν ἀνθοῦσαν οἱ ἐπιχειρήσεις του, νὰ ἔχῃ «δικούς του» ἀνθρώπους μέσα στὴν βουλή, στὴν κυβέρνησιν, καθὼς καὶ σὲ κάθε δημοτικὴ ἤ νομαρχιακὴ ἀρχή, διότι ἤθελε νὰ ἐλέγχῃ τὸ πῶς, ποῦ, πότε θὰ ἐπενδύσῃ ἤ ὄχι. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν ἐνδιέφερε ὅταν ἐπέστρεφε κάτι ἀπὸ ὅσα ἅρπαξε, μέσῳ τῶν δωρεῶν του.
Οἱ δωρεές του ἦσαν πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ κράτος. (Ἴσως κι ὡς ἐξιλέωσις…!!!)
Εἶτε λοιπὸν θὰ κυβερνοῦσε τότε ὁ Δεληγιώργης εἶτε ὁ Τρικούπης εἶτε ὁ βασιλέας Γεώργιος, τοῦ ἦταν ἀδιάφορον. Δὲν προσέφερε τὰ ὅσα προσέφερε γιὰ νὰ τὰ γευθοῦν ΜΟΝΟΝ οἱ δικοί του, ἀλλὰ ὅλοι. Εἴπαμε… Ὑστεροφημία ἦταν αὐτή.
(Φυσικὰ δὲν ἦταν κι ἀπὸ τὰ …καλλίτερα παιδιά!!! Σὲ ἄμεσον σχέσιν κι ἐξάρτησιν ἀπὸ τράπεζες, ἀπὸ Μαυροκορδάτους -σύζυγός του ἡ Ἰφιγένεια Μαυροκορδάτου- ἀπὸ τὴν πολιτική.
Ἴσως ὁ ἰσχυρότερες ἄνδρας τῆς ἐποχῆς του… Ἀλλὰ μὲ πραγματικὸ χρῆμα. Ὄχι μὲ …θὰ ὁμόλογα!!!!)
Ἤ μήπως ἄλλαξε κάτι στόν τομέα τῶν δωρεῶν, τῶν προσφορῶν καί τῶν παροχῶν καί δέν τό ἔχω ἀντιληφθεῖ;
Ἀλλὰ αὐτὸς ἦταν ὁ Συγγρός. Εἴπαμε… Εἶχε χρῆμα, εἶχε δύναμιν, εἶχε ἐπιῤῥοή…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνει σήμερα ὁ Soros. Σὲ τίποτα δὲν ἄλλαξε ἡ μεθοδολογία. Μόνον τὰ ὀνόματα ἄλλαξαν.

Ἄρα, στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοῦ 2014 οἱ ἐπενδυτές-πλιατσικολόγοι, φθάνουν σὰν τὰ …κοράκια, ποὺ ὁρμοῦν νὰ ξεσκίσουν τὸ φερόμενον ὡς ψοφίμι-πτῶμα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Κι ἐγὼ ὅταν ἀκούῳ γιὰ ἐπενδυτές, κάπως …μαζεύομαι. Οὔτε ξέρω πόσο θὰ μοῦ κοστίσῃ, οὔτε πόσο θὰ πονέσῃ, οὔτε πόσο θὰ κρατήσῃ.
Ἐπενδυτὲς ἀκούω καὶ τρέχω… Κάθε εἴδους ἐπενδυτὲς μὲ κάνουν νὰ τρέχῳ.

Πλημμύρα οἱ ἐπενδυτές. Στρατιές….
Ἀλλάζουν ὀνόματα, κοστούμια, …ἐθνικότητες, ἀλλὰ παραμένουν κατὰ βάθος …Συγγροί. Πιστοὶ στὸν δρόμο ποὺ χάραξε ὁ …Ἀνδρέας. (Κι ὄχι μόνον φυσικά!!! Αὐτὸς ἦταν μία περίπτωσις… Ὑπάρχουν κι ἄλλοι… Οὔοὔοὔ…!!!)
Νεο-«ἐθνάρχες», νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἤ καὶ σκέτο νεο-«σωτῆρες», προβάλλουν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς χώρας, γιὰ νὰ μᾶς …σώσουν …λεηλατῶντας μας!!! Ἄλλοτε παραδέχονται πὼς εἶναι ἁπλοῖ ἐπενδυτές….

Κι ἄλλοτε παραδέχονται πὼς χρηματοδοτοῦνται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν ἄλλων τὶς ἐπενδύσεις.

 

Δῆλα δὴ ΟΛΟΙ ἐπενδύουν ἐπάνω μας, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε καὶ δίχως νὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς εἴμαστε ἀντικείμενον …ἐπενδύσεων!!!

Ἄς ἐπιστρέψῳ ὅμως γιὰ λίγο στὸ πρῶτο ἀπόσπασμα.


Τί μᾶς λέει ὁ Παπαδάκης;

Ὁ mister Sorras εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἐπενδυτής; Καί ἡ END  εἶναι ὁ σύμβουλός του;
Ἄει γειά μας… Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι. Κι ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἀκούγονται σὰν …θόρυβος, μὲ μπόλικη μπαρουφολογία ἐξωγήινη.

Σήμερα λοιπὸν δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ «σωτῆρες».
Σήμερα ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἐπενδυτές…

Ὁ Συγγρός, γιὰ παράδειγμα, μὲ ζεστὸ χρῆμα, μὲ πολὺ ζεστὸ χρῆμα, ἔκανε τὶς δωρεές του, ἄν καὶ οὐσιαστικῶς προήρχοντο ἀπὸ τὸ προηγούμενον πλιάτσικο. Κάτι ψίχουλα μᾶς ἐπέστρεψε… Ἔτσι, γιὰ νὰ τὸν δοξάζουμε…
Ὁ Σῶῤἁς ὅμως; Τί στό καλό ἐπενδύει καί ποῦ; Καί τί μᾶς ἐπιστρέφει ἤ θά μᾶς ἐπιστρέψη;

Ἄς τὸ δοῦμε ὅλο αὐτὸ κάπως πιὸ προσεκτικά.
Ὁ Συγγρὸς εἶχε χρῆμα. Τόσο ζεστὸ χρῆμα, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα βλέπουμε αὐτὲς τὶς «δωρεές». Βλέπουμε τὸ κτῆμα Συγγροῦ, βλέπουμε τὸ νοσοκομεῖον Συγγροῦ… Πραγματικά, ὄχι φανταστικὰ κληροδοτήματα. Πᾶς ἐκεῖ, τὰ βλέπεις, τὰ πιάνεις, τὰ ἀγγίζεις, τὰ ἐκμεταλλεύεσαι, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν σου… Δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ βλέπεις μόνον στὰ χαρτιὰ ἤ στὴν ὀθόνη ἑνὸς ὑπολογιστοῦ. Δὲν εἶναι μία ὑπόσχεσις ἤ μία ὑπόθεσις. Εἶναι πραγματικότης.

Κι αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει «ἐθνικὴ δωρεά». Πραγματικότητες…  Χειροπιαστὰ πράγματα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως…
Ὁ Σῶῤῥας τί προσφέρει;
Τίποτα προσφέρει… Μὰ τίποτα…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὁ Σῶῤῥας μᾶς προσφέρει ὁμόλογα, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν μορφὴ …δανείου. (Τὸ ἐὰν ὑπάρχουν χρήματα, ποῦ εἶναι, πόσα εἶναι, δὲν θὰ τὸ ἐξετάσουμε σήμερα ἀπὸ ἐδῶ.)
Τί μᾶς προσφέρει δῆλα δή; Ἕνα …θὰὰὰὰααα χρῆμα, ὑπὸ μορφὴν δανείου!!!
Κάποτε θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό, κατὰ τὰ λεγόμενά του. Σὲ τρία χρόνια…;;; Στὴν …ἄλλην ζωή;;…!!!
Ὄχι τὸν …Αὔγουστο λέει…!!! (Ποὺ τελικῶς φθάνει… Τί φθάνει; Ἔφθασε!!!)
Μᾶς προσφέρει λοιπὸν δάνειον, ὑπὸ μορφὴν ὁμολόγων, ποὺ θὰ λάβουμε κάάάαααποτε!!!
Καλά… Καὶ μετὰ ξυπνήσαμε.
Καί εἶναι αὐτός «ἐθνοσωτήρας» ἤ μᾶς ἐπεξεργάζεται κανονικότατα;

Δὲν ξέρω… Ἐσεῖς θὰ μοῦ πεῖτε.
Ἐγὼ κατέθεσα τὶς σκέψεις μου καὶ θὰ ἐπανέλθω αὔριο μὲ νέα ἐρωτήματα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ πῶς θέλει, μὲ τὸ ζόρι, νὰ μᾶς δανείσῃ μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα (;;;;;;). Διότι μὲ τὸ ζόρι θέλει νὰ μᾶς δανείσῃ. Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε.
Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ τὸ χρῆμα, ὅταν δανείζεται, πρέπει νὰ εἶναι, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, καὶ πραγματικό, κι ἐπεὶ δὴ ὁ Σῶῤῥας εἶναι ἐπενδυτής, ἄς ἀφήσουμε τὶς ἀρλουμπολογίες περὶ «ἐθνοσωτήρων» κι ἄλλων εὐφαντάστων ἀνοησιῶν.
Σώνει… Ὁ μίστερ Σῶῤῥας εἶναι ἐπενδυτής, ἔχει τὰ συμβόλαια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὰ χέρια του, μὲ τοὺς Μαορί, κατασκευάζει συστήματα τροφοδοτήσεως διαστημοπλοίων γιὰ χάριν τῶν Ἀμερικανῶν καὶ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὴν NESARA καὶ τοὺς ἐξωγηΐνους.
Καί ἀκόμη πιστεύετε πώς αὐτό τό ὄν θέλει νά μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπό δυνάστες;
Ἐὰν ναί… νὰ μὴν ξεχάσετε νὰ κρατήσετε θέσεις στὰ τελευταίας γενεᾶς διαστημόπλοιά του, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν συντόμως κάθε «νεοσωτήρα» τοῦ πλανήτου στὸν πλανήτη Ἄρη.
Καλὴν ἀντάμωσιν στὴν πραγματικότητα… Ποὺ δυστυχῶς περιλαμβάνει καὶ προσγείωσιν, κάπως …ἀνώμαλη!!!

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαῖα λοιπόν.

Φιλονόη

Σημειώσεις-ἀποδείξεις τῶν ἀρλουμπολογιῶν

Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

Τό «made in U.S.A» ἐναλλακτικόν σχέδιον τῶν παγκοσμιοποιητῶν;

Τὰ συμβόλαια μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

Εἶναι πολύ ἀπατεώνας ὁ Σῶῤῥας;

Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἑλλάδος δὲν εἶναι καὶ τόσο …Ἕλληνες!

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Νὰ μὴν σᾶς πῷ τὸ τὶ ἔχουν μπερδέψει ἐκεῖ μέσα…
Νὰ μὴν σᾶς τὸ πῷ καλλίτερα…

 

 

 

(Visited 116 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ἕνας «ἐθνικός εὐεργέτης» θέλει νά ἐλέγχῃ τούς ἄρχοντες τῆς χώρας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply