Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;4Κατ΄ ἀρχάς, μᾶς ψεκάζουν;
Διότι ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε.
Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται ἀκόμη καὶ τὴν ὕπαρξι τῶν ψεκασμῶν. Ἄρα ξεκινοῦμε ἀπὸ ἐκεῖ.
Μᾶς ψεκάζουν ἤ ὄχι;

Ἐὰν δοῦμε τὸ τὶ συμβαίνει στὸν πλανήτη, στὸ ἐπίπεδον τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, θὰ διαπιστώσουμε πὼς εἶναι μία θαυμασία ἐπιχείρησις, πολὺ ἀποδοτικὴ καὶ κυρίως πολὺ …κατασταλτική.
Ὅταν σὲ ἔχουν πείσῃ πὼς ἐσὺ φταῖς γιὰ τὴν ὑπερθέρμανσι τοῦ πλανήτου, ἀντιδρᾶς πλέον ἐνοχικά.
Ὅταν ὅμως ἀντιδρᾶς ἐνοχικά, τότε αὐτομάτως τὸ συναίσθημα γίνεται κύριος καὶ ἡ λογικὴ παρακάμπτεται.

Ὅμως ὑπάρχει ὑπερθέρμανσις;
Σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει.
Ἄλλα ὑπάρχουν. Ὑπάρχει ΤΕΧΝΗΤΟ λειώσιμο τῶν πάγων, ΤΕΧΝΗΤΗ τρύπα τοῦ ὄζοντος, ΤΕΧΝΗΤΗ ἑρημοποίησις τοῦ πλανήτου.
Ἁπλῆ ἀπόδειξις οἱ ὅλο καὶ πιὸ καταστροφικὲς πλημμύρες ποὺ σαρώνουν ὅλο καὶ μεγαλύτερες περιοχές. Ἀπόδειξις ἄλλη ἡ ἀναγέννησις τῶν πάγων καὶ ἡ αὔξησις τοῦ παγετῶνος στὴν Ἀνταρκτική. Ἀπόδειξις συμπληρωματική,  εἶναι τὰ ψυχρὰ καλοκαίρια καὶ οἱ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις χιονοπτώσεων καὶ παρατεταμένου ψύχους, ἰδίως στὴν Κεντρικὴ καὶ Βόρειο Εὑρώπη.
Συνεπῶς τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν πλανήτη, στὸν τομέα τοῦ κλίματος,  εἶναι ἀποτέλεσμα ἔργων ἀῤῥωστημένων ἐγκεφάλων, μεγάλης παραπληροφορήσεως καὶ πολλῶν ψευδῶν.

Ὁπωσδήποτε μὲ τὴν χρήσι τῶν ὑδρογονανθράκων, μὲ τὴν ὅλο καὶ μεγαλυτέρα κατανάλωσι κρέατος, μὲ τὶς ὅλο καὶ μεγαλύτερες σὲ ὄγκο ἐξορύξεις μετάλλων συμβάλλουμε, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, στὴν ἐπιδείνωσι τῆς καταστάσεως. Ὅμως ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπὸ ἀλλοῦ, ἡ διοχέτευσις ΑΥΤΟΥ τοῦ τρόπου, κι ὄχι τοῦ ἄλλου, ἔγινε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διαχειρίζονται τὶς σημερινὲς πηγὲς ἐνεργείας καὶ ἡ ἐκπαίδευσίς μας ἐπίσης πραγματοποιεῖται ἀπὸ δικά τους ἐκπαδευτικὰ μέσα. Ἄρα ὁ παράγων ἐλευθέρα βούλησις, ἰδίως ἐὰν σοῦ λείπουν στοιχεῖα, ὅπως στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι κάτι ποὺ χρήζει μεγάλης συζητήσεως κι ἐρεύνης.
(Δὲν γίνεται νὰ ζητῶ εὐθύνες ἀπὸ κάποιον ποὺ τὸν ἔχουν λοβοτομήσῃ. Ὅμως κι αὐτός τί ἔκανε ἀπό τήν στιγμή τῆς ἐνηλικιώσεῶς του καί μετά;)

Σήμερα θὰ περιοριστοῦμε μόνον στὰ τῶν ψεκασμῶν.
Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ λειτουργήσῃ τὸ HAARP, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ὑπεραγωγιμότης στὴν ἀτμόσφαιρα. Κατάστασις ποὺ ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ τοὺς ψεκασμούς, τῶν ἀνωτέρων ἀτμοσφαιρικῶν σωμάτων, μὲ μικροσωματίδια μετάλλων.
Δὲν γίνεται νὰ χορτάσουμε ἀπὸ νανοπροϊόντα, ἐὰν δὲν μᾶς ψεκάσουν. Καὶ εἶναι πλέον ἀπαραίτητα γιὰ τὸ πρόγραμμα «ἀποπληθυσμός».
Δὲν γίνεται νὰ μειώσουν τὴν ἀπόδοσι τῶν καλλιεργειῶν, ἐὰν δὲν σκιάσουν τὸν πλανήτη. Καὶ πράγματι, τὸ ἀντιμετωπίζουμε ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα σὰν φαινόμενον.

Τϊ κάνουμε;
Ὄχι πολλά… Δὲν μᾶς ἔμειναν πολλὰ γιὰ νὰ κάνουμε.
Μόνον νὰ ἀντιδροῦμε μήπως καὶ τοὺς μειώσουμε ἤ τοὺς κόψουμε.
Γιὰ τὴν ὥρα πάντως τοὺς εἶναι ἀπαραίτητοι, διότι πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συμβαίνουν στὸν πλανήτη, ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ σχέδιά τους, νὰ μᾶς «προετοιμάσουν» καταλλήλως πρὸ κειμένου νὰ περάσουμε στὴν …ἐπομένη ἡμέρα.

Φιλονόη

 

Chemtrails – Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους γίνονται οι αεροψεκασμοί

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;1
Ανάγνωση με διάκριση, διότι πολλές φορές τα όρια της συνωμοσιολογίας και της πραγματικότητας αν και φαίνονται ξεκάθαρα, τελικά δεν είναι.
Οι αεροψεκασμοί είναι μια τεράστια επιχείρηση. Και είναι και πολύ ακριβή. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να υποθέσει ότι γίνονται μόνο για έναν λόγο.Αντιθέτως υπάρχουν πολλοί λόγοι.


Οι κυριότεροι είναι περιληπτικά οι εξής:
 

1. Μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας Ι: 


Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;2Αυτή είναι η βασική αιτία που κυρίως προέρχεται από κυβερνητικά στελέχη. 

Πρέπει μυστικά, να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και για αυτό το λόγο πρέπει να κρατήσουμε μυστικό το γεγονός ότι ψεκάζουμε. 


Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη απήχηση και ”πείθει” τον καθέναν.2. Μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας ΙΙ: 

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;3Μια μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε όλο τον πλανήτη θα μειώσει ελαφρώς την παραγωγή των καλλιεργειών. 

Αυτό το γεγονός αποτελεί μέρος των διεργασιών για την κατασκευή μια κρίσης στα τρόφιμα με αποτέλεσμα συνθήκες πείνας. 


Ο λόγος αυτός συνδέεται και με την εξαφάνιση των μελισσών3. Υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας: 
Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;4

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι σεισμοί και οι τυφώνες, η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι πιο αγώγιμη για την ηλεκτρική ενέργεια ώστε οι διάφορες εγκαταστάσεις όπως το HAARP να μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους. 

Για τον λόγο αυτό, με τους αεροψεκασμούς ρίχουν βάριο και αλουμίνιο (ανάμεσα σε πολλά άλλα) προκειμένου να κάνουν τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πιο αγώγιμα. 
4. Δημιουργία προβλημάτων υγείας: 

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;5

Ως παρενέργεια των αεροψεκασμών, η υγεία και το ανοσοποιητικό σύστημα του καθενός γίνεται πιο ευάλωτο. 

Για τους υγιείς ανθρώπους αυτό το γεγονός δεν είναι και τόσο σημαντικό.


 Οι ηλικιωμένοι κατά μέσο όρο πεθαίνουν νωρίτερα ενώ οποιαδήποτε επιπλοκή στην υγεία, έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι θανάσιμη. 


Αυτό αποτελεί τόσο παρενέργεια των αεροψεκασμών όσο και σκόπιμη ενέργεια.5. Τροποποίηση του καιρού: Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;6Για να βοηθήσουν ή να βλάψουν τις καλλιέργειες, για να κρατήσουν τους ουρανούς καθαρούς σε ένα μεγάλο γεγονός (όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες), κλπ.6. Διασπορά νάνο-ινών (nano-fibers):Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;7Για να εγκαταστήσουν σε παγκόσμια κλίμακα ένα βιολογικό σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού πρέπει να ψεκάσουν νάνο-ίνες. Αυτές οι ίνες δεν μπορούν να μπουν σε τροφές ή να δοθούν με άλλο τρόπο διότι η διάδοσή τους θα χρειαζόταν πολύ χρόνο και δεν θα ήταν αποδοτική. Είναι πιο εύκολο να ψεκάσεις κάποιον όπως τα έντομα.

Από τους πιο πάνω λόγους, ο τελευταίος είναι και αυτός που αγγίζει τα όρια μιας καλοστημένης συνωμοσίας και φυσικά έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον αρκετών συνανθρώπων μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο φυσικά το γεγονός ότι οι αεροψεκασμοί γίνονται στις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη!

πηγή

(Visited 251 times, 1 visits today)
Leave a Reply