Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνομαι, ποὺ ἐπαναλαμβάνομαι, ἔχω ἀποφασίσῃ νὰ μὴν ἐπιτρέψω στὴν κατάθλιψι νὰ μὲ καταβάλῃ.
Εἶμαι πολὺ πιὸ σημαντικὴ ἐγώ, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος Ἕλλην, ἀπὸ τὸν κάθε κουδουνισμένο ποὺ πασχίζει νὰ μοῦ χαλάσῃ τὴν διάθεσι καὶ τὴν ζωή. Ἡ ζωή μου μοῦ ἀνήκει καὶ εἶναι ἡ μοναδική μου πραγματικὴ περιουσία…
Ἄρα θὰ τὴν διαχειρίζομαι ὅπως ἐγὼ κρίνω καλλίτερα…
Συνεπῶς ἐγὼ ἀποφασίζω γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶμαι καλὰ ἤ ἄσχημα…
Καὶ στὰ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἡμέρα μου, γιὰ τὸ πῶς θὰ τὴν κλείσω, ἐπίσης ἐγὼ θὰ ἀποφασίσω…

Σήμερα λοιπὸν θὰ δῶ τὴν «ἁγία Τσικίτα»…
Καὶ αὔριο κάτι ἄλλο…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ παπποῦδες μας γνώριζαν καλλίτερα…
Τὸ θέατρο, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, εἶχε καὶ θεραπευτικὴ δράσι. Ἄρα, ἐφ΄ ὅσον ἀδυνατῶ νὰ πάω αὐτὴν τὴν στιγμὴ σὲ κάποιο θέατρο, θὰ δῶ μίαν παράστασι…

Καλή μας διασκέδασι λοιπόν…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply