Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Τὰ γράψαμε, τὰ ξαναγράψαμε…
Εὐτυχῶς, κάποιοι συμφωνοῦν μαζύ μου… (Τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἀπὸ τὶς ἀναγνώσεις.)
Ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεπεράσουμε ΟΛΟΙ μας τὴν κατάθλιψι πρέπει σιγὰ σιγὰ νὰ ἀναδομούμεθα…
Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς εἰκόνες, σκέψεις, καταστάσεις, τοὐλάχιστον τὶς ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸν ὗπνο.
Ἄς κάνουμε κάτι ἄλλο… Ἄς πᾶμε μίαν βόλτα… νὰ περπατήσουμε…
Ἄς βγοῦμε ἁπλῶς στὴν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ μας, γιὰ νὰ παρατηροῦμε τοὺς περαστικούς…
Ἄς παίξουμε ἕνα παιχνίδι μὲ τὰ παιδιά μας…
Ὁπωσδήποτε ὅμως νὰ μὴν στρωθοῦμε ἐμπρὸς στὴν τηλεόρασι γιὰ νὰ δοῦμε εἰδήσεις…
Αὐτὲς θὰ τὶς μάθουμε τὸ πρωΐ, μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε ἀναλόγως…

Γιὰ σήμερα λοιπόν, ἐκτὸς τῶν παραπάνω, προτείνω μίαν βόλτα στὴν Λεστινίτσα. Ἐκεῖ ποὺ δρᾶ ἡ «κυρά μας ἡ μαμμή»…
Ἐκεῖ ποὺ ὁ Λυκοῦργος καταφθάνει γιὰ νὰ τὴν …ξεδοντιάσῃ!!!
Ἐκπληκτικοὶ ὅλοι τους… Καὶ φυσικά, τὸ σημαντικότερον, ἡ θεία Ἑλληνικὴ κωμωδία πάντα μέσα ἀπὸ τὸ ἀστεῖο… Οὐδέποτε σαχλό…
Πάντα πεπαιδευτικό…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *