Ποιά ἡ σύνδεσις τομπάκου καί εὐφυΐας;

Albert Einstein at Princeton, USA, 4 February 1944.

Ἡ νικοτίνη συγγενεύει μὲ τὸν φυσικὸ νευροδιαβιβαστὴ ἀκετυλχολίνη, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν μάθηση, τὴν συγκέντρωση καὶ τὴν μνήμη, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ νικοτίνη προσλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς ἴδιους ὑποδοχεῖς μὲ τὴν ἀκετυλχολίνη Ἡ ἐπιπλέον ‘βοήθεια’ λειτουργεῖ εὐεργετικὰ καταπραΰνοντας τὴν ὑπερδιέγερση τοῦ ἐγκεφάλου ἐνισχύοντας ταυτόχρονα τὶς νοητικὲς διεργασίες. Σὲ ἀπλὰ λόγια τὸ τομπάκο εἶναι συνώνυμο τῆς ἥρεμης, λογικῆς καὶ ψύχραιμης σκέψεως…

Περισσότερα γιὰ τὴν ἐπιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξὺ τομπάκου καὶ εὐφυίας: Τὸ κάπνισμα αὐξάνει τὸ IQ περίπου 6 μονάδες κατὰ μέσον ὅρον. Ποῦ εἶναι πολύ.

“Ἐὰν θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε τὴν ἔννοια τῆς εὐφυίας, εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ ἰκανότητα νὰ κάνῃ κάποιος λογικὲς ἐπιλογές – νὰ περιμένῃ τὶς μελλοντικὲς προκλήσεις. Κι ἐδῶ εἶναι ποὺ ἡ νικοτίνη μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ”

Ἔτσι ἡ προφανὴς ἐρώτηση εἶναι: Μειώνουν οἱ ἐπιτυχημένες ἀντικαπνιστικὲς ἐκστρατεῖες τὸ ἐπίπεδο εὐφυίας τοῦ πληθυσμοῦ;

Ἄλλοι ἐρευνητὲς τονίζουν τὴν θετικὴ ἐπίδραση τοῦ καπνίσματος στὶς μεγάλες ἀνακαλύψεις καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργικότητα, ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ τοὺς τελευταίους αἰῶνες. Ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς συγγραφέων καὶ καλλιτεχνῶν ἦταν μανιώδεις καπνιστές, καὶ μεγαλοφυίες ὅπως ὁ Ἀϊνστάιν καὶ ὁ Niels Bohr ἐπαινοῦσαν τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα τοῦ τομπάκου στὴν σκέψη τους.

Ὁ Ἄγγλος καθηγητὴς ψυχολογίας Bruce Charlton ἀναρωτιέται στὸ ἱστολόγιό του: “Θυσιάζουμε τὴν μεγαλοφυία καὶ τὶς σπουδαῖες ἐφευρέσεις ἐξ αἰτίας τῶν ἀντικαπνιστικῶν ἐκστρατειῶν ποὺ ὑπόσχονται μακροζωία;” Ἡ ἀπάντησή του: Πιθανόν…

Πιὸ κάτω ὁ ἀρθρογράφος ἀναφέρει κάτι ποὺ εἶχα διαπιστώσει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό (καὶ ἀναρτούσα συχνά):
Ὅτι μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ τομπάκου στὴν Εὐρώπη μετὰ τὸ 1492 ἔχουμε τὴν ἐξάπλωση τῆς Ἀναγέννησης. Ὅλοι ἔγιναν λίγο περισσότερο ἔξυπνοι καὶ ὀξυδερκεῖς. Καὶ σύντομα ἄρχισαν νὰ ἀνακαλύπτουν ἕνα σωρὸ πράγματα μέσα σὲ ἕνα ἐξαιρετικὸ κύμα διανοητικῆς ἀνόδου.

Ἀντιθέτως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔχουμε μεγάλη παρακμὴ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, τὴν τέχνη, τὴν ἐπιστήμη, τὴν φιλοσοφία. Καθὼς ἡ χρήση τοῦ τομπάκου μειώθηκε ἀρχίσαμε νὰ κατακλυζόμαστε ἀπὸ ὁλοένα καὶ ἠλιθιότερους ἀνθρώπους, μὲ συνεχὼς ἠλιθιότερες ἀντιλήψεις. Μάλιστα, καθὼς οἱ πρῶτες ἀπαγορεύσεις μπῆκαν στοὺς χώρους ἐργασίας, καὶ κυρίως τοῦ δημοσίου τομέως, τὸ ἐπίπεδο μειώθηκε δραστικά, οἱ πολιτικὲς ἔγιναν πολὺ πιὸ παράλογες καὶ ἠλίθιες καὶ τὰ “νομοθετικά” ρεγουλαρίσματα μὲ ἐξαιρετικὰ ἠλίθιο συλλογισμὸ καὶ ἀποτελέσματα αὐξήθηκαν δραματικά.

Πέρσεια Ἑκάτη

Nation of Morons

Brain Researchers: Smoking increases intelligence

Positive effects of nicotine on the brain’s performance is now confirmed by the Danish nicotine research at the Panum Institute in Copenhagen. We can now add another piece to the puzzle which clearly shows that smoking increases the intelligence. According to an interview with brain scientist, Professor Albert Gjedde in Ekstra Bladet.

 Albert Gjedde, along with two colleagues started with nicotine tests, according to Gjedde clearly shows that if a heavy smoker suddenly stops smoking, then it bears negative consequences on his brain activity.

“The energy metabolism of oxygen in the brain decreases. This means, that one’s thinking capacity is also decreased. But if you start smoking again, so does the energy sales at the usual level, “he says. Albert Gjedde explains in the interview that a number of now concluded studies that smoking increases intelligence:

“If you have to explain the concept of intelligence, it is in fact the ability to make sensible choices – to anticipate future challenges. And this is where nicotine can help”

I’ve long suspected that this was the case. I only need cigarettes when I’m thinking hard.

…I really only smoke when I’m thinking. And the harder I’m thinking, the more cigarettes I need. Because somehow tobacco provides a slight intellectual boost, a slight extra focus. Tobacco is a thoughtful drug, that helps people focus on whatever they’re thinking about.

According to Klaus, smoking increases IQ by six points. Which is one helluva lot. He goes on to ask the obvious question:

Do successful anti-smoking campaigns reduce the population’s level of intelligence?

Other researchers point out the positive impact of smoking on the major advances and artistic creativity that have taken place in Europe and the U.S. over the last few centuries. A large number of writers and artists have been known as a passionate smokers, and geniuses like Niels Bohr and Albert Einstein have praised tobacco positive effect on their thinking.

The English psychology professor Bruce Charlton asks on his blog ; “Are we sacrificing genius and great inventions with anti-smoking campaigns in favor of longevity?” His answer: Maybe …

It was after tobacco was introduced into Western culture after 1492 that the Enlightenment began to get under way. Everyone got a bit more intelligent, a bit more insightful. And soon they started discovering all sorts of new things, in an extraordinary wave of intellectual advance.

Can anyone think of any great scientific discovery that has been made in the past 30 or 40 years? Or any great work of art? And how about naming a great modern philosopher? (I’m not saying there weren’t any. It’s just that I can’t think of any offhand.)

Perhaps it’s that, as tobacco use has declined, we’re being governed by stupider and stupider people, who believe stupider and stupider things. Like secondhand smoke kills millions of people. And trace amounts of carbon dioxide are dangerously overheating the planet. And any number of other dumb things.

And these stupid people are now making stupider and stupider laws which haven’t been thought through properly, because, well,… they’re too stupid to think properly.

Everything seems kinda mediocre these days. The political class in the UK are all mediocrities – with the exception of Nigel Farage, who still defiantly smokes.

The TV is mediocre. The music is mediocre. And the art is mediocre.

Everything is mediocre. Everything is superficial and shallow.

Which is about what you’d expect when everyone’s IQ has fallen 6 points.

Do successful anti-smoking campaigns make large groups of people more stupid and are we in effect waving goodbye to ingenuity, art & the great inventions, as Professor Bruce Charlton fears?

If this is the result, it is perhaps not surprising that the economy is running poorly in the western world …

Not just science and art and the economy, but absolutely everything else as well.

Maybe that six point drop is just the start. And it’s a long slow slide downhill after that, as we  gradually become a nation of morons.

cfrankdavis

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποιά ἡ σύνδεσις τομπάκου καί εὐφυΐας;

Leave a Reply