Δελφικὰ παραγγέλματα.

Τὰ ἠθικὰ Δελφικὰ παραγγέλματα ἤ Πυθίας γράμματα, ἦσαν ἐντοιχισμένα εἰς τὸν πρόναον τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀπόλλλωνος εἰς

Τοὺς Δελφοὺς. ( Ἐν δὲ τῷ προνάῳ τὰ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα ἐστὶν ὠφελήματα ἀνθρώποις εἰς βίον) Παυσανίας Φωκικὰ.

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ — ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ – ΕΓΓΥΑ, ΠΑΡΑ Δ᾿ ΑΤΑ

 

Ἒπου Θεῷ.

Νόμῳ πείθου.

Θεούς σέβου.

Γονεῖς σέβου.

Ἠττῶ ὑπὲρ δικαίου.

Γνῶθι μαθὼν.

Ἀκούσας νόει.

Σαυτὸν ἲσχε.

Φρόνει θνητὰ.

Ἑστίαν τίμα.

Ἂρχε σεαυτοῦ.

Φίλοις βοήθει.

Θυμοῦ κράτει.

Φρόνησιν ἂσκει.

Πρόνοιαν τίμα.

Ὂρκῷ μὴ χρῶ.

Φιλίαν ἀγάπα.

Παιδείας ἀντέχου.

Δόξαν δίωκε.

Σοφίαν ζήτει.

Καλὸν εὖ λέγε.

Ψέγε μηδένα.

Ἐπαίνει Ἀρετὴν.

Πρᾶττε δίκαια.

Φίλοις εὐνόει.

Ἐχθροὺς ἀμύνου.

Εὐγένειαν ἂσκει.

Κακίας ἀπέχου.

Κοινὸς γίνου.

Ἲδια φύλαττε.

Ἀλλοτρίων ἀπέχου.

Εὒφημος ἲσθι.

Ἂκουε πάντα.

Φίλῳ χαρίζου.

Χρόνου φείδου.

Ὃρα τό μέλλον.

Ὓβριν μίσει.

Ἱκέτας αἰδοῦ.

Υἱοὺς παίδευε.

Ἒχων χαρίζου.

Δόλου φοβοῦ.

Εὐλόγει πάντας.

Φιλόσοφος γίνου.

Ὃσια κρίνε.

Γνοὺς πρᾶττε.

Φόνου ἀπέχου.

Εὒχου δυνατὰ.

Σοφοῖς χρῶ.

Ἦθος δοκίμαζε.

Λαβὼν ἀπόδος.

Ὑφορῶ μηδένα.

Τέχνῃ χρῶ.

Ὃ μέλλεις δὸς.

Εὐεργεσίας τίμα.

Φθόνει μηδενὶ.

Φυλακὴν πρόσεχε.

Ὁμοίοις χρῶ.

Διαβολὴν μίσει.

Δικαίως κτῶ.

Ἀγαθοὺς τίμα.

Κριτὴν γνῶθι.

Γάμους κράτει.

Τύχην νόμιζε.

Ἐγγύην φεῦγε.

Πᾶσι διαλέγου.

Ἐλπίδα αἲνει.

Δαπανῶν ἂρχου.

Κτώμενος ἣδου.

Αἰσχύνην σέβου.

Χάριν ἐκτέλει.

Εὐτυχίαν εὒχου.

Τύχην στέργε.

Ἀκούων ὃρα.

Ἐργάζου κτητὰ.

Ἒριν μίσει.

Ὂνειδος ἒχθαιρε.

Γλῶσσαν ἲσχε.

Ὓβριν ἀμύνου.

Κρίνε δίκαια.

Χρῶ χρήμασι.

Ἀδωροδόκητος δοκίμαζε.

Αἰτιῶ παρόντα.

Λέγε εἰδὼς.

Βίας μὴ ἒχου.

Ἀλύπως βίου.

Ὁμίλει πράως.

Φιλοφρόνει πᾶσιν.

Υἱοὺς μὴ καταθάρρει.

Γλώττης ἂρχε.

Σεαυτὸν εὖ ποίει.

Εὐπροσήγορος γίνου.

Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ

Πόνει μετὰ δικαίου.

Πρᾶττε ἀμετανοήτως.

Ἀμαρτάνων μετανόει.

Ὀφθαλμοῦ κράτει.

Βολεύου χρήσιμα.

Ἐπιτέλει συντόμως.

Φιλίαν φύλαττε.

Εὐγνώμων γίνου.

Ὁμόνοιαν δίωκε.

Ἂρρητα μὴ λέγε.

Τὸ κρατοῦν φοβοῦ.

Καιρὸν προσδέχου.

Ἒχθρας διάλυε.

Γήρας προσδέχου.

Ἐπὶ ρώμῃ μὴ καυχῶ.

Εὐφημίαν ἂσκει.

Ἀπέχθειαν φεῦγε.

Πλούτει δικαίως.

Δόξαν μὴ λεῖπε.

Κακίαν μίσει.

Κινδύνευε φρονίμως.

Χρησμοὺς θαύμαζε.

Οὓς τρέφεις ἀγάπα.

Ἀπόντι μὴ μάχου.

Πρεσβύτερον αἰδοῦ.

Νεώτερον δίδασκε.

Πλούτῳ ἀπίστει.

Σεαυτὸν αἰδοῦ.

Μὴ ἂρχε ὑβρίζων.

Προγόνους στεφάνου

Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα.

Ἀτυχοῦντι συνάχθου.

Χαρίζου εὐλαβῶς.

Ἐξ εὐγενῶν γέννα.

Ἐπαγγέλου μηδενὶ.

Τύχη μὴ πίστευε.

Τελεύτα ἂλυπος.

Μέτρον ἂριστον.

Ἀδικείαν μισεῖν.

Εὐσέβειαν φυλάσσειν.

Ἡδονῆς κρατεῖν.

Βία μηδὲν πράττειν.

Τέκνα παιδεύειν.

Μὴ θρασύνου.

Νόμοις πείθου.

Μελέτει τὸ πᾶν.

Γαμεῖν μέλλον καιρὸν γνῶθι.

Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ.

Πίνων ἃρμοζε.

Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν.

Τὸ συμφέρον θηρῶ.

Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος.

Τῷ βίῳ μάχου.

Εὖ πάσχε ὡς θνητὸς.

Παῖς ὢν κόσμιος ἲσθι, ἡβῶν ἐγκρατὴς, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εὒλογος

Τᾶσος Γκολέμης

Leave a Reply