Ὁ μικρόκοσμος τῆς ὑψωμένης γροθιᾶς.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ συνεχὴς ἐπίκληση τῶν κρατῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες σοσιαλιστὲς ὡς παράδειγμα. 

Τὰ κράτη αὐτὰ (Σουηδία, Δανία, Γερμανία, κλπ) γιὰ νὰ διατηροῦν ἐργασιακὰ δικαιώματα, περίθαλψη καὶ κοινωνικὰ ἐπιδόματα (γιὰ ὅλους) φροντίζουν νὰ ἐπενδύουν στὴν ἐγχώρια βιομηχανία καὶ στὶς ἐξαγωγές, στὴν παραγωγὴ καὶ στὴν ἀνταγωνιστικότητα, λειτουργοῦν μὲ ὄρους ἐλεύθερης ἀγορᾶς καὶ πριμοδοτοῦν τὴν ἰδιωτικὴ ἐπιχειρηματικότητα ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ καλύπτουν τὶς κοινωνικὲς «παροχές» μὲ ἴδια κεφάλαια καὶ ὄχι μὲ δανεικά. Οἱ ἀγορὲς δὲν δανείζουν κράτη γιὰ να ἔχουν ἀσφάλεια οἱ πολίτες, δὲν τὶς νοιάζει τὶς ἀγορές. Δανείζουν μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος καὶ τό πῶς θὰ ἐπενδυθοῦν αὐτὰ τὰ χρήματα ἀπὸ τὰ κράτη δὲν τὶς ἐνδιαφέρει.

Μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων λοιπὸν κανένα κράτος δεν κάνει κοινωνικὴ πολιτικὴ στην Εὐρώπη. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀποκλεισμένη ἀπό τις ἀγορὲς για τέταρτο χρόνο καὶ δανείζεται ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ ὀργανισμὸ διασώσεως (EFSF). Τὸ μνημόνιο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δανειακῆς συμβάσεως, γιατὶ πολὺ ἁπλᾶ οἱ ἀγορὲς δεν κάθονται να ἀσχοληθοὺν μὲ καμμένα χαρτιὰ ὅπως ἡ Ἑλλάδα καὶ δὲν διαπραγματεύονται. Σὲ ἀφήνουν στὴν τύχη σου ἀφοῦ εἶσαι ἄχρηστος, ἀνίκανος, ἀναξιόπιστος, ἀντιπαραγωγικὸς καὶ ζημιογόνος. Τὰ κράτη τοῦ EFSF μᾶς δανείζουν λοιπὸν γιὰ νὰ μὴν χρεωκοπήσουμε ἄτακτα, λόγῳ τῆς ἀποτυχίας τοῦ κράτους νὰ καταλάβει πως λειτουργοῦν οἱ ἀγορὲς καὶ ἡ πραγματικότητα.

Σκεφτεῖτε τώρα ὅτι στῇ βουλὴ εἶναι ὁ Πάντζας, ὁ Κασιδιάρης, ὁ Διαμαντόπουλος ὁ Βύρων Πολύδωρας ὁ Μιχάλης Ῥέπας (που δεν εἶχε διαβάσει τὸ μνημόνιο) κλπ…

Καλημέρα σας.

Εὐθύμης Μαραμῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *