Πηνελόπη. Ἡ πιὸ ταλαιπωρημένη νύφη ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ -Η ΠΙΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ ΝΥΦΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ- .

(Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ)

Τῆς Εὐστρατίας Σουραβλᾶ
εἰκαστικοῦ -ἐκπαιδευτικοῦ

«Ἂν θέλῃς ἔνα δρόμο νὰ διαβῇς, ποὺ θὰ σὲ ἀνεβάση ψηλά, πολὺ ψηλὰ καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἀξίζῃς, ἐὰν θέλῃς νὰ σφετερισθῇς, προσπάθησε νὰ κατακτήσῃς μιὰ «Πηνελόπη», ἕνα σκαλὶ ἐξουσίας νὰ πατήσῃς καὶ νὰ ἀνεβῇς ἀλλὰ πρόσεξε μὴν πέσῃς στὴν πραγματικὴ ΠΗΝΕΛΟΠΗ »…
 Ὅλοι οἱ ἐπίδοξοι «μνηστῆρες» τῆς «Πηνελόπης» διαχρονικὰ ἕνα κοινὰ στόχο ἔχουν:

Νὰ σφετερισθοῦν καὶ νὰ οἰκειοποιηθοῦν, πράγματά ποὺ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ γιατὶ ΔΕΝ ΤΑ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ…
 Καὶ ἔνα κοινὸ χαρακτηριστικό. Αὐτὸ τῆς μετριότητος.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε τί μᾶς λέει διαχρονικῶς ὁ Ὅμηρος.
 Ἡ Πηνελόπη εἶναι ἡ γυναῖκα ὑπόδειγμα, ἡ ἀρχόντισσα καὶ κυρὰ τοῦ οἴκου της.
 Ἀλλὰ καὶ τὸ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΣ ΜΕΣΟΝ γιὰ τὸν σφετερισμὸ τῆς ἐξουσίας.
 Κάτι σάν τὶς κάλπικες – κάλπες, ποὺ συνήθως ὁδηγοῦν σὲ φιλοδόξους «μνηστῆρες» μὲ προεπιλεγμένους πολιτικοὺς καὶ κόμματα, ποὺ συχνὰ συμβαίνει νὰ εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο κι ἂς δείχνουν πὼς πρεσβεύουν διαφορετικὰ πράγματα…
 Ἡ Πηνελόπη τὸ γνωρίζει αὐτό…
Εἶναι ἀναγκασμένη νὰ δεχθῇ γιατὶ ἔχει δώσει τὸν λόγο της.
Καὶ ἡ τήρησις τοῦ λόγου εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ἤθους.
Γι αὐτὸ καὶ δεν τὴν ἐνδιαφέρει ποιὸς θὰ εἶναι ὁ νικητὴς στὴν δοκιμασία τοῦ τόξου.
Καὶ τὸ λέει!
Για ἐμένα εἶσθε ὅλοι ἴδιοι!!!
H Πηνελόπη εἶναι ὑφάντρα!!!

Μιὰ πιθανὴ ἐτυμολόγησις τοῦ ὀνόματός της εἶναι ἀπὸ τὸ ΠΉΝΙΣ = ΝΗΜΑ καὶ τὸ ῥῆμα ΛΕΠΩ = ΞΕΤΥΛΙΓΩ.
Δηλαδὴ αὐτὴ ποὺ ξετυλίγει τὸ νῆμα, ἡ ὑφάντρα.
Μεταφορικὰ τὸ νῆμα τῆς Πηνελόπης εἶναι πολὺ τυλιγμένο καὶ μπερδεμένο.
Καλεῖται νὰ τὸ ξετυλίξῃ νὰ ὑφάνῃ τὸν «χρόνο», πρὸ κειμένου νὰ χρονο-τριβήσῃ γιὰ νὰ μὴν πῇ τὸ ὁριστικὸ ναί, ποὺ δὲν θέλει.
Εἶναι τὸ δέξι χέρι τοῦ Ὀδυσσέως, ὁ διαχρονικὸς σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἀγωνιώδη του προσπάθεια νὰ εὕρῃ τὸν ἑαυτό του, καὶ νὰ σώσῃ τὸν κόσμο του.

Ἔναν κόσμο που ἔχει ὑποστῆ εἰσβολὴ ἀπὸ ἐπιδόξους σφετεριστές–μνηστῆρες…
…Ποῦ δείχνουν τεράστια ἀσέβεια στοὺς οἰκοδεσπότες τους, τὴν Πηνελόπη καὶ τὸν φυσικὸ κληρονόμο Τηλέμαχο.
 Ἂν ἡ Πηνελόπη εἶναι ὁ δρόμος πρὸς τὸν σφετερισμὸ τῆς ἐξουσίας, ὁ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΠΟΥ «ΠΡΕΠΕΙ» ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ.
 Εἶναι ὁ συνειδητοποιημένος πολίτης ποὺ ἀντιδρᾶ…
Εἶναι ὁ πολίτης ποὺ ἔχει αἰσθήση τῆς πατρογονικῆς κληρονομίας του!!!
Εἶναι ὁπολίτης ποὺ βλέπει νὰ καταλαμβάνεται καὶ νὰ λεηλατεῖται ἡ χώρα του μὲ τὴν πρόφαση μιᾶς καλλυτέρας διακυβερνήσεως.

 Ἡ Πηνελόπη χρονοτριβεῖ… Ἡ Πηνελόπη δεν χάνει τὴν ἐλπίδα της.
 Γνωρίζει πὼς τὴν δοκιμασία δὲν θὰ τὴν περάσῃ κάποιος.
 Γι αὐτὸ καὶ τὴν ἐπιλέγει.

Ξέρει νὰ ἐκμεταλλεύεται τὴν δύναμη τῆς θέσεώς της. Μιᾶς θέσεως ἀμφιβόλου καὶ ἀδυνάμου, ἐὰν ἀποφασίσῃ νὰ ἐπιλέξῃ ὁποιονδήποτε μνηστῆρα.
Ὁ ἴσκιος τοῦ Ὀδυσσέως εἶναι δυνατὸς ἐπάνω της καὶ τὴν προστατεύει.
 Ἴσκιος ποὺ θὰ χαθῆ ἐὰν ἀποδεχθῇ τὸν χαμό του,  δηλαδὴ ἐὰν χάσῃ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν θέση της πάρει ἡ ἀπόγνωσις, πρᾶγμα γιὰ τὸ ὁποῖο κάνουν ἀγῶνα οἱ μνηστῆρες να τὴν πείσουν.

Οἱ «μνηστῆρες» τοῦ τότε ἀλλὰ καὶ οἱ «μνηστῆρες» τοῦ σήμερα.
  Ἡ Πηνελόπη δὲν πρόκειται νὰ παραδώσῃ τὴν γῆ τῶν προγόνων της, τὸ βιός της, τὰ δικαιώματα τῶν ἀπογόνων της σὲ ὁποιονδήποτε σφετεριστή. Γιὰ αὐτὸ καὶ εἶναι ξεχωριστή!!!
 Γι΄ αὐτὸ εἶναι πρότυπο!!
Γι αὐτὸ εἶναι μία καὶ μοναδική!
Ἦθος δεν εἶναι μόνο ἡ πίστις στὸν γάμο (στὴν ὁποίαν ἕνωσιν), ἀλλὰ καὶ στὶς εὐθύνες ποὺ συνεπάγεται.
Καὶ ἡ βαρυτέρα καὶ ἱεροτέρα ὅλων εἶναι ἡ προστασία τῶν ἀπογόνων!

Πολλὲς ταλαίπωρες νύφες ὑπῆρξαν ποὺ κατεκτήθησαν καὶ ἐχρησιμοποιήθησαν.
Ἔγιναν σκαλοπάτια ποὺ ἐγκρεμίσθησαν….
Καὶ μαζύ τους καὶ τὸ μέλλον τῶν ἀπογόνων τους…
 Ἴσως μερικὲς γιατὶ οἱ συνθῆκες τοὺς τὸ ἐπέβαλαν,

Εἶναι καιρὸς να διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν Πηνελόπη, ποὺ κερδίζει χρόνο μὲ μεγάλη εὐφυΐα, χρησιμοποιῶντας τὴν τέχνη της, ὥστε νὰ δώσῃ τὴν δυνατότητα στὸν Ὀδυσσέα νὰ ἐπιστρέψῃ καὶ νὰ δράσῃ.
Ποὺ βάζει ἐμπόδια ἔως τὴν «κατάλληλο» στιγμή.
Γιατὶ εἶναι ὑπεύθυνη για αὐτὰ ποὺ κληρονόμησε καὶ εὐθύνεται νὰ δώσῃ στοὺς ἀπογόνους της μὴ ἐπιτρέποντας σὲ ὁποιονδήποτε σφετεριστὴ νὰ τὰ κατακτήσῃ γιὰ λογαριασμό του καὶ νὰ σακατέψῃ τὴν γενεά της.
Ἡ νίκη τοῦ Ὀδυσσέως δέ, ἐνάντια στοὺς σφετεριστές, ἡ ἐπιτυχία στὸ νὰ τοὺς τιμωρήσῃ καὶ να ἀνακτήσῃ τὸν κλεμμένο –σφετερισμένο κόσμο του, ὀφείλεται στὴν στάση  τῆς Πηνελόπης!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply