Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Βούιζαν ἀπὸ τὸ πρωΐ τὰ ῥαδιόφωνα ὅτι στὴν Κεφαλλονιά, στὸ πλοῖο ποὺ πῆγε γιὰ νὰ στεγάσῃ τυχὸν ἀστέγους σεισμοπλήκτους, οἱ σεισμόπληκτοι τὸ ἔχουν ῥημάξει!!!!
Τὰ ἔκλεψαν ΟΛΑ… Ἀπὸ στρώματα ἔως σωσσίβια!!!!
Καὶ οἱ ἐκφωνηταὶ ἔκαναν εἰρωνικὰ σχόλια γιὰ τὸν Κεφαλλονίτες!!!
Τώρα ἔμαθαν ὅτι στὸ πλοῖο δὲν πῆγε ΚΑΠΟΙΟΣ Κεφαλλονίτης ἀλλὰ αὐτὸ γέμισε μὲ ἀθιγγάνους (πουθενὰ δὲν ἔχω δεῖ τόσους ὅσους στὴν Κεφαλλονιά) κι αὐτοὶ φυσικὰ τὸ ἔκαναν γυᾶλα!!!

Ἡ κυβερνητικὴ ἐντολὴ στὰ ΜΜΕ:
Δὲν λέμε τὸ ποιοὶ ἔκαναν τὸ ἄλφα ἤ τὸ βῆτα, σημαίνει καθημερινὴ δυσφήμισις τῶν Ἑλλήνων!!!!

Τώρα χλεύαζαν τοὺς Κεφαλλονίτες οἱ τρισάθλιοι!!!

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸ θέλει ἡ ἐξουσία!!!
Πολυφυλετικὴ κοινωνία μὲ κυρίαρχο φυλετικὸ στοιχεῖο τοὺς ῥομᾶ!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply