Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι…

…Οἱ νεοσύλλεκτοι γενίτσαροι ἦσαν ἀξιοθαύμαστοι εἰς τοὺς ἡγέτας τῶν «ὀρτάδων» των διὰ τὴν μαχητικότητά των, ἀλλ᾿ ἀντιπαθέστατοι εἰς τοὺς βετεράνους συναδέλφους των, λόγῳ τοῦ κτηνώδους φανατισμοῦ των, ὁ ὁποῖος ἐξέθετε συχνάκις τὸν σχηματισμὸν εἰς περιττοὺς κινδύνους.
Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ἔχοντες ὑποστεῖ πραγματικὴν ψυχικὴν μεταστροφήν, ἠσθάνοντο ὅτι ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ Πατισάχ τοὺς ἐπετήρει ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν των εἰς τὸ ἀποχωρητήριον…
Χάμμερ Πούργκσταλ ἐκ τῆς «Ἱστορίας τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους».

Πόσον μοῦ θυμίζει κάποια συγκεκριμμένα μέλη τῆς παρούσης κυβερνήσεως…

Φρεάντλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply