Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος…

Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος...Janus Bifrons,
ἐκ τοῦ bis (διπλός), ἐξ οὗ καὶ τὸ «μπιζάρισμα» καὶ τοῦ frons, γεν. frontis (τὸ μέτωπον).
Νεοελληνιστί, Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος… Συνέχεια

Βράδυ Καθαροδευτέρας…

Βράδυ Καθαροδευτέρας...Μὲ τὸν ἀείμνηστον πατέρα μου, μετὰ τὴν ἐνηλικίωσίν μου, εἴχομεν μιὰν ἄκρως ἐλευθεριάζουσαν ἐπικοινωνίαν περὶ τὰ ἐρωτικά θέματα.
Ὁ ἴδιος, ἄκρως ἐμβριθὴς εἰς τὰ τῆς θεραπείας τῶν γυναικῶν, συχνάκις ἀπήντα εἰς τὰς τρομερὰς ἀπορίας μου καὶ παρεῖχεν ἀφειδῶς τὸν συμβουλευτικὸν του πλοῦτον, ὅστις ἐφάνη μοι χρήσιμος, ἂν ὄχι εἰς τὸ νὰ ἀποφύγω, τοὐλάχιστον εἰς τὸ νὰ μετανοῶ μεθ᾿ ἑκάστην ἐρωτικὴν μου ἀνοησίαν…
Εἰς τὰ πλαίσια ταῦτα, συχνάκις ἀπελαμβάναμε καὶ τὰς ἐρωτικὰς κινηματογραφικὰς ταινίας τοῦ συρμοῦ …τότε. Συνέχεια

Ἔτη πολλὰ τοῖς φιλτάτοις καὶ φιλτάταις, Ἀντωνίοις καὶ Ἀντωνίαις.

Antonius zur Predigt
Die Kirche findt ledig.
Er geht zu den Flüssen
und predigt den Fischen;

Ἔτη πολλὰ τοῖς φιλτάτοις καὶ φιλτάταις, Ἀντωνίοις καὶ Ἀντωνίαις.
Κάθε τέτοιαν ἡμέραν, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ἐκείνου τοῦ ἐναρέτου ἀναχωρητοῦ ἀλλὰ καὶ κοινοβιάρχου (τοῦ ὁποίου τὰ ὁράματα πάντοτε τὰ ἐζήλευα…), ἡ σκέψις μου στρέφεται εἰς ἕναν ἄλλον ἅγιον Ἀντώνιον. Ὄχι δικὸν μας. Ἕνα «φράγκον» Ἀντώνιον καὶ μάλιστα θερινῶς ἑορτάζοντα.. Συνέχεια

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!

17 Ἰανουαρίου 1899.
Χρόνια σου πολλά Ἄλ, ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις σου.
Ἡ Ἑλλὰς θὰ σὲ λατρεύῃ πάντοτε, λατρευτὲ Σικελέ! Συνέχεια

Σ.Υ.Σ. (Σεμνότης, Ὑπομονετικότης, Σθένος).

Ὁ ἡρωισμὸς δὲν ἔχει κωμικὸν χαρακτῆρα,
ΜΟΝΟΝ ὅτε ἐπιδεικνύεται ἐνώπιον ὁρατοῦ καὶ
βεβαίου ἐχθροῦ.
Φρεάντλης.
Πλεῖστοι ὅσοι κατὰ τὰ τελευταῖα ἐμπερίστατα καὶ αὐχμηρὰ ἔτη τοῦ συντηρουμένου δημοσίου πτωχοβινεδισμοῦ, τοῦ ἐπιβεβλημένου χάριν τοῦ ἐπικρατοῦντος ἰδιωτικοῦ συβαριτισμοῦ, ἔχουν ἀνακαλύψει καὶ διατυμπανίσει ἕνα μεσοπολεμικὸν συμβᾶν.

Συνέχεια

Ὁ παραλογισμὸς μιᾶς θρησκείας (;).

Δὲν θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀποπνέουν λογικὴν αἱ πράξεις καὶ τὰ φρονήματα, ἐκείνων ποὺ ἡ μοῖρα καὶ ἡ πνευματικὴ των ἄφεσις καὶ ῥαθυμία, τοὺς ἔταξεν ὡς θρησκευτικοὺς ἀκολούθους τῶν κοινωνικοθρησκευτικῶν φληναφημάτων ἑνὸς ἡμιφρενοβλαβοῦς, ἐπιληπτικοῦ, αἰρεσιάρχου καμηλεμπόρου τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος. 

Συνέχεια