Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος…

Janus Bifrons,
ἐκ τοῦ bis (διπλός), ἐξ οὗ καὶ τὸ «μπιζάρισμα» καὶ τοῦ frons, γεν. frontis (τὸ μέτωπον).
Νεοελληνιστί, Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος…
Ἡμέρες ποὖναι.
Εἰσηγοῦμαι τὴν λατρευτικὴν ἐπαναφορὰν του εἰς τὸ ἑλληνικὸν θρησκευτικὸν γίγνεσθαι.
Κι’ ἂς μ’ ἀφορίσουν οἱ ἅγιοι πατέρες.

Φρεάντλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply