Τί ἀπό τά δύο;

Τὸ πρῶτο παιδὶ ἔχει πολλὰ νὰ κάνῃ. Πάρα πολλά.
Ἔχει νὰ πατᾷ εἰκονικὰ πλήκτρα, νὰ ἐπιλέγῃ παιχνίδια, χρώματα, εἰκονικὴ δράσιν…
Ἔχει νὰ ἐπιλέξῃ ἀπὸ τὸ ἐὰν θὰ ταξειδεύσῃ στὸ διαδίκτυον ἤ ἐὰν θὰ μιλᾷ μὲ τοὺς φίλους του…
Ἔχει νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κάνῃ εἰκονικὰ ταξείδια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἤ στὸ διάστημα….
Ἀλλὰ δὲν ἔχει κάτι ἰδιαιτέρως πολύτιμο καὶ δὲν θὰ τὸ διδαχθῇ ποτέ:  Ούδέποτε θὰ μάθη τοὺς κανόνες τοῦ σεβασμοῦ πρὸς κάθε ὄν, φυσικὸ νόμο ἤ συμπαντικὴ κατάστασιν. Θὰ τὰ μετατρέπη ΟΛΑ μέσα του σὲ εἰκονικὲς εἰκόνες καὶ θὰ ἐξαρτῶνται, τὰ πάντα, ἀπὸ τὶς διαθέσεις του, νὰ πληκτρολογήσῃ ἤ ὄχι…

Τὸ δεύτερο παιδὶ ἔχει μόνον νὰ ζήσῃ λίγες στιγμὲς τρυφερότητος, σεβασμοῦ, ἀφοσιώσεως…
Ἐλάχιστες στιγμές… Καὶ μετὰ τέλος… Τὸ πουλὶ θὰ ἀφεθῆ ἐλεύθερον…
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς στιγμὲς ὅμως θὰ ἔχῃ διδαχθεῖ σεβασμό, ἀγάπη, ἑνότητα μὲ κάθε δημιουργία.
Θὰ ἔχῃ εἰσπράξει τόσο μεγάλη τρυφερότητα, ποὺ ἴσως ἐμεῖς σὲ ὅλην μας τὴν ζωὴ νὰ μὴ τὴν εἰσπράξουμε…
Θὰ ἔχῃ μάθει τὸ μυστικὸ ποὺ ἐμεῖς οὐδέποτε θὰ μάθουμε καὶ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ δικαίωμα τοῦ διαβιεῖν ἐλευθέρως…

Ἐμεῖς ὁπωσδήποτε ἐπιλέγουμε τὸ τί παιδιὰ θὰ μεγαλώσουμε…
Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε νωρίς…
Ἡ ζωή τους δὲν περιμένει…

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply