Ὁ ἄθλιος Μπονᾶνος.

Ὁ Α/ΕΔ τὴν ἐπίμαχη περίοδο τῶν γεγονότων στὴν Κύπρο στρατηγὸς Γρ. Μπονᾶνος, ἐνᾦ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν αἴθουσα ποὺ συνεδρίαζε ἡ ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς γιὰ τὸν φάκελλο τῆς Κύπρου, τὸ 1986.

Εἶπε τὰ γνωστά του…
Δὲν μίλησε ΚΑΘΟΛΟΥ γιὰ τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς Ἀμερικανούς…
Δὲν εἶτε τίποτα γιὰ τὸ ὅ,τι ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν ἀποτύχουν οἱ ΑΧΡΗΣΤΟΙ Τοῦρκοι στὸ ἐγχείρημά τους…

Ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ βιβλίο του, «Ἡ ἀλήθεια», προσεπάθησε νὰ θολώσῃ τὰ νερά…
Ἀλλὰ ἡ φράσις «οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν τὴν Κύπρο. Ἐμεῖς εἴμαστε Ἑλλάς», ἔμεινε στὴν ἱστορία…

Ναί, ναί… Ζεῖ ἀκόμη…
Τελευταῖος τοῦ ΚΑΡΕ τῶν προδοτῶν ἐπιτελῶν ἀναξίων νὰ φέρουν τὴν στολὴ τοῦ Ἕλληνος ἀξιωματικοῦ!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *