Εὐχαριστοῦμε Ῥομπέρτο!!!

Ἔρχεται ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὁ καθένας νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του.
Τὸ «ἐγὼ τὴν δουλειά μου κάνω» δὲν θὰ σώση κανέναν.

«…Τὸν λένε Ῥομπέρτο…
Σήμερα δικάστηκε γιὰ παραβίαση καθήκοντος.
Τὸ παράπτωμά του:
ἀρνήθηκε νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὸ σπίτι της ἡλικιωμένη 85 ἐτῶν, ποὺ τῆς ἔκαναν ἐξώση στὴν Α. Κορούνια τῆς Ἰσπανίας.
Δήλωσε: Ἐγὼ σῴζω ἀνθρώπους, ὄχι τράπεζες.»

Εὐχαριστοῦμε Ῥομπέρτο, ποὺ οἱ πράξεις σου συνάδουν μὲ τὰ ἰδανικά σου!
Μὲ τὸν μεγαλύτερο σεβασμό!
Ἕνα μάθημα γιὰ ὅλους!
Stop στις ἐξώσεις!!!

Λιάνα Καστρινάκη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply