Τὸ πολίτευμά μας εἶναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!

Τὸ πολίτευμά μας εἶναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!Καὶ πολὺ καλὰ ἔκανε… Διότι ὅταν ἀποζητᾶς δημοκρατία καταλήγεις μὲ τὸ νὰ ἔχῃς κάτι σὰν αὐτὸ τὸ μπάχαλο ποὺ ἔχουμε σήμερα.
Ποιός ἔχει τήν εὐθύνη;
Ὁ ΚΑΝΕΝΑΣ!!!
Μὰ σὲ κυβερνήσεις, μὰ σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, μὰ σὲ σχολεῖα ΟΛΟΙ παραμένουν ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ καὶ τελικῶς …ἄσπιλοι κι ἀμόλυντοι!!!
Κι ἔτσι τοὺς βλέπουμε καὶ τοὺς ξαναβλέπουμε, ὠς κλασσικοὺς καραγκιόζηδες, νὰ περιφέρουν τὰ σαρκία τους, δίχως νὰ μποροῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ μέγεθος τῆς ἐγκληματικῆς τους ἠλιθιότητος.

Στὰ τοῦ οἴκου μου ἐφαρμόζεται μία σημαντικὴ ἀρχή:
Ἀπουσιάζει ἐν τελῶς ἡ δημοκρατία!
Σαφῶς καὶ συζητᾶμε ὅλοι μαζύ, συσκεπτόμεθα ὅλοι μαζύ, ἀλλὰ ἡ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ θὰ φέρῃ τὴν εὐθύνη καὶ μόνον!
Οὐδέποτε θὰ φέρουν τὴν εὐθύνη ὅλοι. Μόνον ἕνας!
Αὐτὸς γιὰ παράδειγμα ποὺ ἐργάζεται σὲ μίαν οἰκογένεια, θὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸ ποῦ θὰ ἐπενδυθοῦν ἤ θὰ διατεθοῦν τὰ χρήματα. Δὲν θὰ λάβη μίαν τέτοιαν ἀπόφασιν κάποιο παιδί,  ποὺ οὐδόλως ἀντιλαμβάνεται ἀκόμη καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ χρήματος.
Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει ἀπὸ μαγείρεμα θὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸ εἶδος τῶν φαγητῶν ποὺ θὰ μαγειρευθοῦν! Δὲν θὰ ἀποφασίσῃ γιὰ ἐτοῦτο κάποιος ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν διαφορὰ μεταξὺ πειρούνας καὶ κουτάλας!
Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει ἀπὸ οἰκιακὲς ἐργασίες θὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸ πιὸ δωμάτιο θὰ καθαρισθῇ πρῶτο, πιὸ δεύτερο καὶ πιὸ τελευταῖο. Δὲν θὰ  ἀποφασισθῇ αὐτὸ ἀπὸ κάποιον ποὺ πιστεύει πὼς τὸ φαράσι εἶναι φτυάρι.
Συνεπῶς, σὲ μίαν οἰκογένεια, σὲ μίαν ἐταιρείαν, ἄς τὸ ποῦμε ἔτσι γιὰ νὰ τὸ γενικεύσουμε, δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις ἀπὸ μὴ σχετικὰ πρόσωπα!
Οὐσιαστικῶς, αὐτὸ ποὺ λαμβάνει τὶς ὅποιες ἀποφάσεις εἶναι κι αὐτὸς ποὺ ΦΕΡΕΙ ἐξ ὁλοκλήρου τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ ἀποτέλεσμά τους.
Κάτι ποὺ ΔΕΝ συναντοῦμε στὴν πολιτεία, στὶς ὑπηρεσίες ἀλλὰ καὶ στὰ …μυαλά μας!!!

Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ περιγράφω ἐγὼ δὲν εἶναι δημοκρατία! Εἶναι ἀξιοκρατία!
Κι ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύῃ σὲ κάθε πλευρὰ κι ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς μας.
Μὰ ΔΕΝ συμβαίνει…
Κι ἐφ΄ ὄσον ΔΕΝ συμβαίνει θὰ τὸ πιοῦμε ΟΛΟ τὸ πικρὸ ἐτοῦτο ποτήριον.
Θὰ τὸ πιοῦμε ἔως …ΠΑΤΟΥ!!!
Ἑνὸς πάτου ποὺ ἀκόμη ΟΥΤΕ κἄν ὑποψιαζόμαστε τὸ πόσο …μακρύτερα μᾶς πέφτει!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐγὼ οὐδέποτε ἀνερωτήθην γιὰ το εἶδος τοῦ πολιτεύματος ποὺ ἔχουμε. Αὐτὸ ποὺ μὲ προβληματίζει ὅμως εἶναι τὸ ἐὰν ΑΞΙΖΟΥΜΕ νὰ τὸ ἔχουμε ἤ ὄχι.

Ἡ φωτογραφία δημιούργημα τοῦ φίλου Τάσου Γκολέμη, τὸν ὁποῖον κι εὐχαριστῶ πολύ!!!

 

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply