Χαζαρία. Ἡ πρώτη ἑβραϊκὴ αὐτοκρατορία.

Τὶ δὲν μοῦ (μᾶς) ἔμαθαν – ΧΑΖΑΡΙΑ ἡ πρώτη ἑβραϊκὴ αὐτοκρατορία

Ἔχουν δαπανηθεῖ ἀρκετὰ ἔτη τῆς ζωῆς μου εἰς τὴν προσπάθειαν ἀπαντήσεως ὁρισμένων ἁπλῶν, ἐν πρώτοις, ἐρωτημάτων, ὡς:

 1. Ποία τὰ αἴτια τοῦ Αʹ παγκοσμίου πολέμου; (τὰς ἀφορμὰς τοῦ πολέμου, άφελῶς, ἀποδεχόμεθα κατὰ τὰς κατευθύνσεις τῆς συμβατικῆς ἱστορίας).
 2. Ποία τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Αʹ παγκοσμίου πολέμου;
 3. Ποῖος ἤ ποῖοι ὠφελήθησαν ἐκ τοῦ πολέμου τούτου;
 4. Ποῖαι συνθῆκαι ὑπεγράφησαν ἐπὶ σκηνῆς καὶ ποῖαι ἐν τῷ παρασκηνίῳ;
 5. Ποῖαι συνθῆκαι ἐφηρμώσθησαν καὶ ποῖαι ὄχι καὶ διατί;
 6. Ποῖοι ὠφελήθησαν έκ τῆς ἐφαρμογῆς ἤ μὴ ἐφαρμογῆς τῶν ὡς ἄνω συνθηκῶν;
 7.  Ποῖοι λόγοι ἐπέβαλαν τὴν ἵδρυσιν τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν;
 8. Ποῖαι δυνάμεις (κράτη) ὑπεστήριξαν τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν καὶ ποῖαι ὄχι;
 9. Ποῖαι αἱ ληφθεῖσαι, ὑπὸ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, ἀποφάσεις;
 10. Ποῖαι ἀποφάσεις ἐφηρμώσθησαν καὶ ποῖαι ὄχι;
 11. Ποῖοι ὠφελήθησαν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς ἤ μὴ ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων τούτων;
 12. Διατὶ ἐπετράπει ὁ ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Γερμανίας, μολονότι τοῦτο ῥητῶς ἀπηγορεύετο ὑπὸ τῶν συνθηκῶν τερματισμοῦ τοῦ πολέμου καὶ διατὶ ἡ Γαλλία, ὑπεύθυνη τηρήσεως τῆς ἀποφάσεως, δὲν ἐφήρμωσε τὰς εἰς αὐτὴν ἀνατεθείσας ὑποχρεώσεις ὑπὸ τῆς Κοινωνίας τῶν ἐθνῶν;
 13. Τὶ ἐμεσολάβησεν ὥστε νὰ ἐπιτραπῇ, παρὰ τὴν Γερμανικὴν νομοθεσίαν, εἰς ἕναν μὴ Γερμανὸν νὰ ἡγηθῇ πολιτικοῦ Γερμανικοῦ πολιτικοῦ κόμματος; Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἰδοῦ, τὸ ἀκριβές κείμενον εἰς τὴν ἀγγλικὴν: «Febuary, 1932, Hitler became an official German citizen». Ἐν ἄλλοις λόγεσιν, πρώτα ἐξελέγει Καγκελάριος τῆς Γερμανίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε καὶ τὴν Γερμανικὴν ὑπηκοότηταν.
 14. Ὑφίσταται, ἄραγε, ἱστορικὸν προηγούμενον;
 15. Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ ἀνωτέρω νὰ συμβῇ εἰς μίαν χώραν ἡ ὁποία, πέραν τῶν λοιπῶν πλεονεκτημάτων της, χαρακτηρίζεται καὶ διὰ τὴν ἀπόλυτον καὶ ἐνσυνείδητον ἀφοσίωσιν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν νόμων;
 16. Ἐπαναλάβατε τά ἐρωτήματα 1 ἔως καὶ 12 διὰ τὸν Βʹ παγκόσμιον πολέμον, καὶ ἀκόμη,
 17. Διατὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ Βʹ παγκοσμίου πολέμου εἰς τὴν Ἀφρικὴν;
 18. Ποῖοι ἐπωφελήθησαν καὶ ποῖοι ἐζημειώθεισαν ἐκ τοῦ μετώπου εἰς Ἀφρικὴν;
 19. Διατὶ ἡ ἐπιθεσις εἰς Σοβιετικὴν Ἕνωσιν, φίλη κατὰ τὸ ὑπεγραφέν μεταξὺ Χίτλερ καὶ Στάλιν συμφώνου φιλίας, καὶ δὴ ἐν καιρῷ χειμῶνος;
 20. Ποῖοι ἐπωφελήθησαν καὶ ποῖοι ἐζημειώθεισαν ἐκ τοῦ μετώπου τούτου;
 21. Ποία ἡ ἱστορικὴ, συναισθηματικὴ καὶ λογικὴ βάσις τοῦ καταγεγραμμένου μίσους τοῦ Χίτλερ πρὸς τοὺς ἑβραίους;
 22. Διατὶ ὁ σεβασμὸς τῆς οὐδετερότητος τῆς Ἐλβετίας;
 23. Διατὶ ὁ σεβασμὸς τῆς οὐδετερότητος τῆς Τουρκίας;
 24. Διατὶ ἡ ἐπίθεσις τῶν Ἰαπώνων εἰς τό Πέρλ-Χάρμπορ;
 25. Ποία τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὡς ἄνω ἐπιθέσεως;
 26. Ποῖοι ὠφελήθησαν καὶ ποῖοι ἐβλάφθησαν ἐκ τῆς εἰς τὸ Πέρλ-Χάρμπορ ἐπιθέσεως;
 27. Πόθεν ἡ οἰκονομικὴ δύναμις τῶν μπολσεβίκων;
 28. Διατὶ ἡ Γερμανία διευκόλυνε, ὑπέθαλψε καὶ ὑπεστήριξε τὴν ἐπανάστασιν τῶν μπολσεβίκων;
 29. Ποῖοι ὠφελήθησαν καὶ ποῖοι ἐβλάφθησαν ἐκ τῆς ἐπαναστάσεως ἐκείνης;
 30. Τί συνετελέσθη καὶ ἡ, θεωρητικῶς, πανίσχυρος Γερμανία ἀπώλεσεν τὸν πόλεμον;
 31. Ποῖοι ὠφελήθησαν καὶ ποῖοι ἐζημιώθησαν ἐκ τοῦ Βʹ παγκοσμίου πολέμου;
 32. Διατὶ οἱ, κατὰ τὰ ἄλλα ἐφυέστατοι καὶ ἱκανότατοι Ἀμερικανοὶ, δὲν ἔφθασαν πρῶτοι εἰς τὸ ἀρχηγεῖον τοῦ Χίτλερ;
 33. Διατὶ ὁ Στάλιν ἠρνήθη πεισμωδῶς τὴν ἐπίσκεψιν μὴ μπολσεβίκων εἰς τὸ άρχηγεῖον τοῦ Χίτλερ;
 34. Διατὶ τοιαύτη μυστικότης καὶ ψευδολογία περὶ τοῦ πτώματος τοῦ Χίτλερ;
 35. Δεδομένης τῆς μὴ ἀναλήψεως τοῦ πτώματος τοῦ Χίτλερ καὶ τῆς ἐρωμένης του Εὔας εἰς τοὺς οὐρανοὺς, πρὸς τὶ ἡ ἄρνησις τοῦ Στάλιν νὰ ἐπιτρέψῃ ἔρευναν διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν ἀποτεφρωμένων, ὡς μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχθῶμεν καὶ πιστεύσωμεν, πτωμάτων τοῦ ζεύγους;
 36. Ἡ τόσον βασανισθεῖσα ἀνθρωπότης, ὡς οἱ νικηταὶ μᾶς λέγουν, δικαιοῦται νὰ γνωρίζῃ τὴν τύχην τοῦ πρωταιτίου τῶν σφαγῶν καὶ καταστροφῶν· καὶ ὅμως ὁ Ἰωσήφ Στάλιν δὲν μᾶς ἐπέτρεψε τοιαύτην πολυτέλειαν. Διατί;
 37. Δεδομένης τῆς ἐντολῆς τοῦ Τσάρου νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὅπλα ἐναντίον τῶν διαδηλωτῶν, κατὰ τὴν ἐξέγερσιν τῶν μπολσεβίκων, ποῖος ἠγνόησεν τὴν ἐντολὴν τοῦ Τσάρου, πόθεν βασιζόμενος καὶ ἀντλὼν τὴν δύναμιν διέταξεν τὸ «ἄρξασθε πῦρ»;
 38. Δεδομένης τῆς ἐπικρατήσεως τῶν μπολσεβίκων ποία ἡ σκοπιμότης ἐκτελέσεως τῆς Τσαρικῆς οἰκογενείας;
 39. Ποῖος διέταξεν τὴν ἐκτέλεσιν τῶν Ῥομανώφ;
 40. Ποῖος ἐξετέλεσε τὴν διαταγὴν ἐκτελέσεως τῶν Ῥομανώφ;
 41. Ποία ἡ σκοπιμότης ἐξαφανίσεως τῶν πτωμάτων τῆς φονευθείσης οἰκογενείας;
 42. Πόθεν ἤντλησεν τὴν δύναμιν ὁ νεοσύστατος Ο.Η.Ε. ὥστε νὰ ἀποφασίσῃ τὸν διαμελισμὸν τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἵδρυσιν δύο κρατῶν έξ ὧν μόνον ἐκεῖνον τοῦ Ἰσραὴλ ἱδρύθη καὶ ἀνεγνωρίσθη ἐνῶ ἐκεῖον τῶν Παλαιστινίων ἐξηφανίσθη;
 43. Διατὶ στερεῖται δυνάμεως ὁ αὐτὸς ὡς ἄνω ὀργανισμὸς νὰ ἐπιβάλῃ ἐκτέλεσιν ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦν σέ λοιπὰ ἔθνη-κράτη, ὅρα Κύπρος;

Αἱ ἀνωτέρω ἐρωτήσεις ἐποτελοῦν μικρὸν ὑποσύνολον ἐκείνων ποὺ ἄρχισαν νὰ μὲ ἀπασχολοῦν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν. Πίστεψα ὅτι εἶχα φθάσει σὲ σημεῖο ὄχι μόνον νά δώσῳ τεκμηριωμένας ἀπαντήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ συνθέσω τὴν κατατεμαχισμένην εἰκόναν… ὅταν ἐσκόνταψα εἰς μίαν τεραστίαν αὐτοκρατορίαν τοῦ μεσαίωνος ὀνομαζομένη «ΧΑΖΑΡΙΑ».
Θύμωσα μὲ τὸν ἑαυτὸν μου ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα τῆς ἐποχῆς μου. Οὐδέποτε ἐδιδάχθην τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν αὐτοκρατορία ἐκείνην ἡ ὁποία ἐκυριάρχησε κατὰ τὸν 6ο ἔως καὶ 11ο αἰώνα, ὁπότε ἡ μὲν αὐτοκρατορία ἔσβησεν οὐχὶ ὄχι ὅμως καὶ οἱ λαοὶ της. Σημειωτέον δὲ ὅτι ἔνίσχυσαν τὸν στρατηγὸ Ἡράκλειτο μὲ 40.000 ἄνδρες εἰς τὴν ἐκστρατείαν του κατὰ τῶν Περσῶν.
Ἡ συμμαχία μεταξὺ Βυζαντινῆς καὶ αὐτοκρατορίας τῶν Χαζάρων ἐνισχύθη διὰ τῆς νυμφέμφεως τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Ε΄μετὰ τῆς πριγκηπίσης Τζιτζὰκ ἤ Τζιτζὲκ, μετονομασθείσης εἰς Εἰρήνην, ὁ κόρος τῆς ὁποίας ἐστέφθη αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου.

Ἰδοῦ δύο χάρται δυκνύοντες τὴν ἔκτασιν τῆς Χαζαρικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὀποία, περιέργως καὶ οὐχὶ ἀπολύτως τεκμηριωμένως, τὸ πῶς, ἤσπασθη τὸν ἰουδαϊσμόν. Περαιτέρω μελέτη, καὶ δὴ οὐχὶ ἐκτενὴς, μοῦ ἐπέλυσε πλῆθος ἀποριῶν μὴ ἀναγραφεισῶν ἀνωτέρω…

Συμπέρασμα
…θλίβομαι, λυποῦμαι, θρηνῶ καὶ προφητεύω τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ γένους τὴν ὁποίαν προκαλοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, συνεχισταὶ τῆς παραδόσεως Οὐρανοῦ καὶ Κρόνου, οἵτινες ἐστίοντο τὰ τέκνα των.
Μοναδικὴ ἐλπὶς ὁ Φοίνιξ καὶ ἡ ἐκ τῆς τέφρας μας ἀναγένησις.

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Υ.Γ. Ἕχετε ποτὲ διερωτηθεῖ διατὶ οἱ Ἕλληνες εἴμεθα ὁ μοναδικὸς λαὸς ὁ τὰ θεῖα ὑβρίζον; Ἔχετε ποτέ σας ἀναρωτηθεῖ πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἀρχιερεύς τῶν Αἰγυπτίων καὶ διάδοχος τοῦ Φαραὼ Μωυσῆς, νά γνωρίζῃ τήν ἑβραϊκήν καταγωγήν του, μολονότι ἀνετράφη ἐξ ἡλικίας 20 ἡμερῶν ὡς διάδοχος τοῦ Φαραῶ, καί νά προτιμᾷ νά ἡγηθῇ τῶν ἑβραίων καί ὄχι νά διαδεχθῇ τόν Φαραῶ εἰς τόν θρόνον του;
Περὶ τούτων ὀψόμεθα.

Ἰδοῦ τὰ πλήρη ὀνόματα μερικῶν ἐκ τῶν συνεργατῶν τοῦ Χίτλερ
Ὑπουργὸς προπαγάνδας: Joseph Goebbels: δὲν ἔγινε ἀποδεκτὸς νὰ ὑπηρετήσῃ κατὰ τὸν Α παγκόσμιον πόλεμον
Ἀρχηγὸς ἀεροπορίας: Hermann Wilhelm Göring παπποὺς: Carl Jacob Christoph Burckhardt
Ἀρχηγὸς SS: Heinrich Luitpold Himmler πατὴρ: Joseph Gebhard

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply