Ὁ παραλογισμὸς μιᾶς θρησκείας (;).

Δὲν θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀποπνέουν λογικὴν αἱ πράξεις καὶ τὰ φρονήματα, ἐκείνων ποὺ ἡ μοῖρα καὶ ἡ πνευματικὴ των ἄφεσις καὶ ῥαθυμία, τοὺς ἔταξεν ὡς θρησκευτικοὺς ἀκολούθους τῶν κοινωνικοθρησκευτικῶν φληναφημάτων ἑνὸς ἡμιφρενοβλαβοῦς, ἐπιληπτικοῦ, αἰρεσιάρχου καμηλεμπόρου τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος. 

Ἐναργὲς δεῖγμα τῆς παραφροσύνης των, ἀποτελεῖ ἡ λυσσώδης καὶ ἀνθρωποκτόνος ἀντίδρασίς των κατὰ παντὸς τολμοῦντος νὰ ἀπεικονίσῃ παντὶ τρόπῳ, τὸν αἱρεσιάρχην των. 
Ποῦ ἔγκειται ὅμως τὸ παράλογον; 
Ἡ θρησκεία των ἀπαγορεύει πᾶσαν ἀπεικόνισιν, ὄχι μόνον τῶν «ἱερῶν» των προσώπων, ἀλλὰ καὶ παντὸς ἄλλου προσώπου. Ὅπου ἐπεκράτησαν, σὺν τοῖς ἄλλοις κακουργήμασιν, ἐπέβαλον καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τῆς εἰκονικῆς – εἰκαστικῆς τέχνης ὡς ἀσεβοῦς. 
Τὰ ἔργα τῆς «τέχνης» των, συνήθως «καλλιγραφικὰ» ὀρνιθοσκαλίσματα καὶ ἀπεικονίσεις λουλουδακίων. 
Βεβαίως οἱ αἰώνιοι «ἐστέτ» τῶν βλαμμένων Δυτικῶν, θαυμάζουν κάτι τέτοια, τὰ ὁποῖα «σετάρουν» καλῶς πρὸς τὰς λοιπὰς ὀριενταλιστικὰς ἀνοησίας. 
Οἱ «Δυτικοί» ὡς χριστιανοί, ἢ …κάτι τέτοιο, ἐν πάσῃ περιπτώσει ὡς τέκνα τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς εἰκονιστικῆς καλλιτεχνικῆς – λατρευτικῆς παραδόσεως, ἔχουν φθάσει εἰς τὸ «ἐξελικτικὸν» σημεῖον, ὅταν ἀπεικονίζονται τὰ ἱερᾶ των πρόσωπα, ἀκόμη καὶ εἰς ἀπρεπεῖς παραστάσεις, κατὰ κανόνα νὰ ἀδιαφοροῦν, ἂν ὄχι νὰ τὸ …διασκεδάζουν! 
Πῶς εἶναι δυνατὸν φίλοι μου ἐκεῖνοι οἱ «ἄλλοι», οἱ «Πιστοί», νὰ ζοχαδιάζωνται τόσον πολὺ μέχρις σημείου νὰ πυροβολοῦν τὸν κόσμον, ὅταν κάποιος ἀπεικονίσῃ κάποιον ὑποτιθέμενον -τόσον ἐν τῇ ἀπεικονίσει, ὅσον καὶ ἐν τῇ …πραγματικότητι- «προφήτην», ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἔχει …ἀπεικονισθεῖ πρωτοτύπως ποτὲ καὶ πουθενά; 
Εἶναι κάτι, σὰν νὰ ὑποβάλῃς μήνυσιν κατὰ τινος ὁ ὁποῖος ἐξαπολύει ἀπειλὰς κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ πλανήτου Ἀλδεβαράν.
Ἕνας χριστιανός, ἕνας βουδδιστής, ἕνας ἰνδουϊστής, δικαίως νὰ ἐκμανῇ κατὰ παντὸς ἀπεικονίζοντος ἀσεβῶς τὸ λατρευόμενον πρόσωπον, ἐφ᾿ ὅσον οἱ ἀνωτέρω θρησκευόμενοι εἰς τὰ πλαίσια τῆς λατρείας των περικλείουν καὶ τὰς ἀπεικονίσεις μορφῶν αἱ ὁποῖαι «εἰκάζουν» τὸ λατρευόμενον πρόσωπον.
Αὐτοὶ οἱ πατσαβουροφόροι κανίβαλοι, διατὶ ἐξοργίζονται;
Ἰδοῦ ὁ παραλογισμός!
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply