Δημοκρατία. Τὸ προσφιλὲς πολίτευμα τοῦ ὄχλου.

Δημοκρατία. Τὸ προσφιλὲς πολίτευμα τοῦ ὄχλου.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2013 μχ.
(Τὸ προσφιλές πολίτευμα τοῦ ὄχλου!)
Προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι οἰκονομικὸ καὶ δὴ πρόβλημα ποὺ ἐδημιουργήθει μέ τὴν μακροχρόνιαν καὶ προσφιλήν ἐνασχόλησιν τοῦ λαοῦ μὲ τὸ «σπόρ» τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τοῦ ἔγκλητου καὶ πουτελοὺς βίου του.!

ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΟΝ ΨΕΜΑ. Τὸ πρόβλημα δὲν συνίσταται εἰς τὴν φοροδιαφυγὴν τοῦ λαοῦ ἀλλὰ εἰς τὴν φοροκλοπήν τῶν εὐνοουμένων τῶν κυβερνώντων καὶ τὴν κλοπὴν καὶ σπατάλην εἰς τὸ δημόσιον, τὰς ὁποίας ἄλλωστε δὲν ἀνέστειλαν.! Βεβαίως δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ «Λαθρο» (7.000.000+) ἐξάγουν περισσότερα τῶν 20.000.000.000€ ἐτησίως, ἀφοῦ σκοπίμως ἔχουν τὰ σύννορα ἐλεύθερα καὶ ἔχουν συστήσει καὶ ἐπιτροπάς ὑποδοχῆς.! Ὁ στόχος αὐτῶν τῶν ἀνδραπόδων εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων, ἡ κατάτμησις, διάλυσις καὶ παραχώρησις τῆς χῶρας εἰς διαφόρους ξένους ἀνθελληνικοὺς παράγοντες καὶ ἐνδεχομένως ἡ διάλυσις τοὺ ἔθνους ἡμῶν. Διαλύουν τῆν παιδείαν τὸν κοινωνικὸ ἀλλὰ καὶ τὸν οἰκογενειακὸ ἰστὸ, καὶ χτυποῦν ἄνευ οἴκτου τὴν ἰδιωτικὴν ἐπιχείρησιν μὲ πρόσχημα τὴν εἴσπραξιν φόρων· οὐσιαστικῶς ἐπιδιώκουν τὴν ἀπόλυτον διάλυσιν τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως.! (γνωρίζουν βεβαίως ὅτι θά εἶσπράξουν λιγότερους φόρους ἀφοῦ κλείνουν ἐπιχειρήσεις σορηδῶν καὶ ἡ ἀνεργεία ἔχει πάρει διαστάσεις ἐθνικῆς τραγωδίας.) Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς κατέστη θύμα καὶ ἔρμαιον τῶν κυβερνώντων οἴτινες ἐδημιούργησαν ἕνα «κομματικὸν στρατὸν» ἀπολύτως ἐξητρημένον ὑπ᾿αὐτῶν. Εἶναι λογικὸν λοιπὸν ὁ καθεὶς νὰ προστρέχῃ εἰς τὸ «μέσον» δι᾿οἰανδήποτε βοήθειαν.!
Υγ. Διά τὸ ἄθλιο καὶ ἐλεεινὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων εὐθύνονται ἐξ ὁλοκλήρου οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες ποὺ βάσει μακροχρονίου σχεδίου κατέστησαν τὸν λαὸν παντελῶς ἠλίθιον, ἀλλὰ ἐξ ἴσου εὐθύνεται καὶ ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουν τὸ πρόβλημα καὶ κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ, κανέναν δὲν ἐνοχλεῖ ἡ μετατροπὴ τοῦ σχολείου εἰς στάνην, (ἐπιτρέπουν εἰς τὰ 15αχρονα νὰ κάνουν καταλήψεις.!) καὶ κανεὶς δὲν διαθέτει ἔστω καὶ ἐλάχιστο χρόνο προκειμένου νὰ βελτιωθῇ ὁ ἴδιος.!

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply