Μέ ἐκεῖνες τίς BMW πόσα ἐχάσαμε;

Μᾶς ἔγινε λοιπόν, προσφάτως, γνωστὸ πὼς οἱ δύο …«διαμαντένιες» BMW τῶν μπένυ-σαμαρᾶ, ἠγοράσθησαν μὲ κονδύλια ἐκ τῶν …ἀποῤῥήτων δαπανῶν!!!
Σκαλίζοντας ὅμως τὸ ζητηματάκι λίγο ἐντοπίζονται εὔκολα μερικὰ πολὺ ἐνδιαφέροντα στοιχεία, ὅπως γιὰ παράδειγμαπὼς ἀκόμη καὶ οἱ προμήθειες ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, τῆς ἀστυνομίας, εἶναι στὶς ἀπόῤῥητες δαπάνες. (Δῆλαδὴ ὅλα ΜΑΥΡΑ!!! Οὔτε τιμολόγια, οὔτε ἀποδείξεις, οὔτε ὁποαδήποτε ἄλλα ἔγγραφα ἀποδεικτικά…!!! Ἐσὺ ὄμως εὐθύνεσαι γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ τοῦ …τυροπιττᾶ!!!)

Ἡ ἀπάντησις ὑπουργοῦ, πρὸς τὸν πρόεδρο ἐπιτροπῆς θεσμῶν καὶ διαφανείας:

 

Ἐκνευριζόμεθα;  Ἔχει κι ἄλλο… Ἂς «σκαλίσουμε» λίγο ἀκόμη…


Τί ἄλλο μαθαίνουμε; 

  1. Οἱ τεχνικοὶ στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, στὴν Ἀμυγδαλέζα, ὅπου ἔγινε ἡ συντήρησις τῶν ἐν λόγῳ ὀχημάτων (νεοελληνιστὶ  τὰ service), κόστους 45.000 € ἕκαστον, τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν εἶναι νὰ τὰ …πλύνουν!!! Οἱ τεχνικοὶ τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, στὴν Ἀμυγδαλέζα,  παραμονὲς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 2015, χωρὶς τὰ εἰδικὰ ἐργαλεῖα καὶ τὰ on line προγράμματα μὲ τὸ ἐργοστάσιο, πῶς ἔκαναν τίς συντηρήσεις; Μέ …εὐχές;
    BMW high-security sedans are serviced by certified special garages only!!!
  2. Οἱ ὁδηγοὶ πρέπει νὰ περάσουν ἀπὸ εἰδικὴ σχολὴ ἐκπαιδεύσεως BMW special driver training programs for security vehicle! (Πόσο νά τό πληρώσαμε ἄρα γέ κι αὐτό;;)
  3. Ἡ ἀξία τους τώρα, ποὺ πωλοῦνται, ΔΕΝ ξεπερνᾶ τὶς 200.000 (πληροφορίες ἐδῶ).

Ὑπάρχουν εὐθύνες γιά τήν ἀπώλεια 1.100.000 €; Θά λογοδοτήσουν κάποιοι; Θά ὑπάρξουν ἔρευνες, καταγγελίες, τιμωρίες;
Τί εἴπατε;
Ὄχι;

Καὶ τὸ ἱστορικό, μαζὺ μὲ τὰ νέα δεδομένα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ βο(υ)λευτικὰ αὐτοκίνητα…
κωνσταντοπούλου ἀνεκοίνωσε πὼς ἡ σύμβασις leasing ποὺ ἔχει ἡ Βουλὴ γιὰ τὰ αὐτοκίνητα λήγει στὶς 31/12/2015 ἀλλὰ θὰ τὴν ἀκυρώση τρεῖς μῆνες πρίν, τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ὥστε νὰ προετοιμασθῇ καταλλήλως ἡ βουλὴ ἀναζητῶντας πιὸ συμφέρουσες προσφορὲς ἢ ἄλλους «δημιουργικούς» ὅπως εἶπε, τρόπους γιὰ τὴν μετακίνησις τῶν βουλευτῶν.!!!!!
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς εἶπε ἡ κωνσταντοπούλου  ὅμως εἶναι πὼς ἡ ἐν λόγῳ σύμβασις εἶναι ἤδη …προπληρωμένη καὶ τελικῶς, (πάντα ἐμεῖς κι ὄχι αὐτοὶ) πληρώνουμε …παρατάσεις!!!!
Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη, ὑπεγράφη κι ἐξεδόθη ἀπὸ ἄλλο τὸν πρόεδρο τῆς βο(υ)λῆς (των) βαγγέλη μεϊμαράκη κι ἐδημοσιεύθη ἤδη στὸν κόμβο τῆς «κοινοβουλευτικῆς διαφανείας», ἐνᾦ ἀναφέρται πὼς
«οἱ συμβάσεις χρηματοδοτικῆς μισθώσεως αὐτοκινήτων Ι.Χ. γιὰ βουλευτὲς καὶ εὐρωβουλευτές ποὺ λήγουν στὶς 30 Σεπτεμβρίου παρατείνονται μέχρι τὸ τέλος Δεκεμβρίου τοῦ 2015».

 Χά….  χὰ χὰ χά… Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε βο(υ)λὴ πολύ-κομματική, πολύ-φωνικὴ καὶ πολύ-ἰδεολογική, ἔτσι γιὰ νὰ λέμε…
Ἐμεῖς… Αὐτοὶ γνωρίζονται θαυμάσια μεταξύ των…
Ὁ λογαριασμὸς σὲ ἐμᾶς καὶ ἡ γνωστὴ συμμορία τῶν τριακοσίων (μᾶς) γλεντοκοπᾶ μὲ …κορῶνες!!!

«Τὸ βουλευτικὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἐργαλεῖο δουλειᾶς»…
«Δὲν ἔχουμε ὅλοι τὴν πολυτέλεια νὰ πάρουμε ἰδιωτικὸ ΙΧ.»
«Μὴν ἀκούσῃς τὸν Πρωθυπουργό»

ἦσαν μερικὲς ἀπὸ τὶς τοποθετήσεις βουλευτῶν τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἐπὶ τοῦ θέματος.

Στὸ μεταξὺ πρὸ τριῶν ἐτῶν (28 Φεβρουαρίου 2012) συνέβησαν τὰ ἐξῆς (διότι πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὶς …«φιλότιμές» των προσπάθεις νὰ μᾶς κάνουν …«οἰκονομία»!!!):

Σύμφωνα μὲ τὰ νέα μέτρα περικοπῶν, οἱ δαπάνες τοῦ κράτους γιὰ τὰ αὐτοκίνητα τῶν βουλευτῶν περιορίσθηκαν κατὰ 35% καὶ πλέον οἱ φορολογούμενοι θὰ ἐπιβαρυνθοῦν μὲ 3,5 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ 5 ἑκατομμύρια ποὺ ἐπλήρωναν στὸ παρελθόν.
Οἱ βουλευτές ποὺ ἐκλέγονται στὶς ἐκλογικὲς περιφέρειες τῆς Ἀττικῆς δικαιοῦνται αὐτοκίνητο (μὲ σύστημα leasing) ἕως 1.400 cc, μὲ μηνιαῖο μίσθωμα 750 εὐρῶ, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι (τῆς περιφερείας) ἕως καὶ 1.800 cc., μὲ μηνιαῖο μίσθωμα ἕως καὶ 1.200 εὐρῶ.

Προεβλέπετο ὅμως (σὲ μιὰ ἀσαφῆ διάταξιν τῆς ἀποφάσεως παρ. 15) ὅτι ἡ β(ο)υλὴ δύναται ἐλευθέρως νὰ μισθώσῃ τὸ αὐτοκίνητο, ποὺ γιὰ κάποιον λόγο ἔχει λυθεῖ ἡ σύμβασίς του, γιὰ δικό της  λογαριασμό!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ὅλο καὶ καλλίτερον γίνεται………!!!!!!!!!!!!!)

Οἱ βουλευτὲς τότε ποὺ εἶχαν ἀποποιηθῆ τοῦ δικαιώματος νὰ τοὺς διατεθῇ βουλευτικὸ ὄχημα ἦσαν οἱ:
χαρὰ κεφαλίδου, ἄννα νταράρα, κυριάκος μητσοτάκης καὶ γιῶργος καρατζαφέρης.

Ἂς κάνουμε ὅμως κάποιους -προχείρους- ὑπολογισμούς.
750 μηνιαίως Χ 36 μῆνες = 27.000 € γιὰ κάθε αὐτοκίνητο 1.400cc!!!
Ἀκόμη καὶ τὸ VW PASSAT μὲ full ἐξοπλισμό, ΔΕΝ κάνει τὰ λεφτὰ αὐτὰ γιὰ ἀγορά!!!
Ἐπίσης…
Μὲ 1200 μηνιαίως Χ 36 μῆνες = 43.200 !!!!!!!!!! Πόσα αὐτοκίνητα κοστίζουν σέ ἀγορά τόσα χρήματα;
Μᾶς δουλεύουν; Ὤ, ναί, μᾶς δουλεύουν…

Ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ συνυπολογισθοῦν φυσικὰ καὶ τὰ ἔξοδα γιὰ βενζίνες ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἀνέρχονται στὰ 600 € μηνιαίως, πάντα ἄνευ παραστατικῶν. 

Ἄς δοῦμε τώρα τὶ παίζει μὲ τὰ αὐτοκίνητα.

Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος τῆς β(ο)υλῆς. στηριζόμενος προφανῶς σ΄αὐτὴ τὴν (ἀσαφὴ εἴπαμε) διάταξιν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὑπηρεσιακὸ αὐτοκίνητο, ποὺ εἶχε λόγῳ τῆς θεσμικῆς του ἰδιότητος!!!!!!!!, ἕνα Audi All Road (ZMH 9463) τοῦ 2003 εἶχε κρατήση καὶ ἄλλα τρία αὐτοκίνητα μὲ leasing ἀπὸ αὐτὰ ποὺ  ἠρνήθηδαν κάποιοι βουλευτὲς νὰ πάρουν, γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὸν προϋπολογισμό!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τὰ ἐξῆς:

  • PASSAT (ΙΟΑ 5266 μὲ συμβόλαιο 8/8/2012),
  • GOLF (ΙΜΤ 1146 μὲ συμβόλαιο 2/4/2012) καὶ
  • ΜERCEDES E250 (ΙΜΧ4552 μὲ συμβόλαιο 10/9/2012) leasing εἶχε καὶ ὁ Α΄ Ἀντιπρόεδρος Ἰ. Τραγάκης (μάρκας VOLVO S60 (ΙΟΑ 5256 μὲ συμβόλαιο 3/8/2012)!!!!!!!!!!
  • Ἐπίσης, αὐτοκίνητο μὲ leasing ἔχει καὶ ὁ Γ. Γραμματέας τῆς Βουλῆς!!!!!!!!!!!!!!!

Κοπρίτες…;;; Ἔμμ… Μὲ τὸ …«καλημέρα» κάθε νέου σώματος β(ο)υλευτῶν, τὸ πρῶτο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ πῶς, τὸ ταχύτερον δυνατόν, θὰ ἐπιλυθῇ τὸ ζήτημα λήψεως δωρεὰν ὀχήματος.

Ὅμως τί γνωρίζαμε ἤδη ἀπό τόν Φεβρουάριο;

Ἐπὶ πλέον 600.000.000 € πρὸς εἴσπραξιν, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι καὶ … 4 δισεκατομμύρια.

 Μεγάλης έκτάσεως φοροδιαφυγὴ μέσῳ ὑποτιμολογήσεων ἀπὸ ἀντιπροσωπεῖες γερμανικῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν στὴν Ἑλλάδα.
Φάκελλος τοῦ ΣΔΟΕ τὸ 2014, καταλογίζει πρόστιμα 600 ἑκατομμυρίων εὑρῶ σὲ ἀντιπροσωπεῖες τῶν BMW, MERCEDES καὶ OPEL γιὰ διακίνησι πολυτελῶν αὐτοκινήτων μὲ παραποιημένα στοιχεῖα.

Σύμφωνα μέ, παλαιότερα δημοσιεύματα τοῦ γερμανικοὺ Spiegel καὶ κάποιων Ἑλληνικῶν ΜΜΕ, ποὺ ἀρχικὼς ἀνέδειξαν τὸ θέμα, τὸ ΣΔΟΕ ἔχει ἤδη καταλογίσει φοροδιαφυγ;ή, ἡ ὁποία μαζὺ μὲ τὰ σχετικὰ πρόστιμα ὑπολογίζεται σὲ 600 ἑκατομμύρια εὑρῶ καὶ ἀφορᾶ σὲ ἀντιπροσωπεῖες τῆς BMW,  Mercedes καὶ OPEL στὴν Ἑλλάδα τὴν περίοδο 2011-2014.

Οἱ ἀντιπροσωπεῖες εἰσήγαγαν μὲ ὑποτιμολόγηση πολυτελῆ μοντέλα αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν Γερμανία στὴν Ἑλλάδα μὲ τιμὲς 10.000 εὐρῶ γιὰ αὐτοκίνητο ποὺ κόστιζε 90.000-100.000, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποφεύγουν τὸ ἀντίστοιχο ΦΠΑ καὶ τὸν φόρο πολυτελείας.

Τὰ συγκεκριμένα αὐτοκίνητα ἔχουν ἄλλα στοιχεῖα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναγράφονται στὸν ἐργοστασιακὸ κινητῆρα καὶ δὲν συμφωνοῦν μὲ ἐκείνα ποὺ ἀναγράφουν τὰ ἔγγραφα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους.
Ὑπάρχουν ἐνδείξεις καὶ καταγγελίες πὼς πιθανὸν ἡ ὑπόθεση ἔχει εὑρύτερες διαστάσεις ὡς πρὸς τὴν φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὑφισταμένη νομοθεσία οἱ ἀρχὲς εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ διευρύνουν τὴν ἔρευνα σὲ βάθος δεκαετίας καὶ ἀφορᾶ καὶ σὲ ἄλλες ἐπιχειρήσεις. Ἂν ἐπιβεβαιωθῇ  κάτι τέτοιο ἡ φοροδιαφυγὴ ἐκτιμᾶται ὅτι φθάνει τὸ ἰλιγγιῶδες ὕψος τῶν 4 δισεκατομμυρίων εὑρῶ.

Σχετικὴ δηλώση ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει κάνει καὶ τὸ πρῴην ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ ΣΔΟΕ, Θόδωρος Φλωρᾶτος ὁ ὁποῖος ἔχει παραπέμψει τὸ θέμα στὴν ἁρμόδια ἐφορία μεγάλων ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν εἴσπραξη τῶν προστίμων.

Καὶ ἐν τῷ μεταξύ, ἀπὸ τὶς 16 Ὀκτωβρίου 2013, μαθαίνουμε πὼς ἡ οἰκογένεια Κβᾶντ/Κλάτεν, ἰδιοκτήτρια τοῦ 46,7% τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας BMW, ἔδωσε 690.000 εὐρῶ στοὺς Χριστιανοδημοκρᾶτες τῆς Μέρκελ μὲ τὴν μορφῇ χορηγίας, σχεδὸν δύο ἑβδομάδες μετὰ τὶς ἐκλογές.!!!!!!!!!! (Γιατί ἄραγε δέν ἔδωσε 700.000;; Ἤ σκέτο 650.000;;;)

Τί ἀκριβῶς λοιπόν ἀναζητᾶ ὁ κατρούγκαλος; Γιατί δέν ἐρωτᾶ ἐγγράφως βενιζέλο καί παπουτσῆ; Μήπως διότι δέν ὑπάρχουν τιμολόγια; Μήπως διότι δέν ὑπάρχουν παραστατικά; Μήπως διότι δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις; Μήπως διότι ὅλα αὐτά χρεώνονται στά «μυστικά κονδύλια;;; Μήπως διότι ἐντοπίζεται ἄμεσα ἡ μή πληρωμή ΦΠΑ ἀξίας, περίπου, 140.000 € γιὰ τό κάθε ὄχημα; Μήπως τελικῶς διότι κάποιος «ἔβγαλε» μέ δύο «ἀγοραπωλησίες» δύο διαμερίσματα;
Καί γιατί στά μυστικά κονδύλια ὅλο ἐτοῦτο τό σκηνικό; Γιά νά μή …βλέπουμε κι ἐμεῖς;

Τέλος, στὸ τμῆμα κινήσεως  ὀχημάτων τῆς βουλῆς ἔχουν κρατηθεῖ ἄκομη δύο αὐτοκίνητα μὲ leasing ἐνῶ ὑπάρχει ἔνας στόλος μὲ ἐπιπλέον 18 ὑπηρεσιακὰ αὐτοκίνητα, τὰ ὁποῖα συντηρεῖ ἡ βουλὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες της!!! (Οἱ ὁποῖες ποιές ὅμως εἶναι;)

Τό ξέρατε ὅμως ὅτι ὅλοι οἱ πρώην πρόεδροι τῆς βουλῆς δικαιοῦνται νά ἔχουν αὐτοκίνητο;;;

Ὁ Β. Πολύδωρας (MERCEDES C200 μὲ ἀριθμὸ ΙΟΑ 2035 ἀπὸ 26/6/2012) δικαιοῦται αὐτοκίνητο ὡς πρῴην ἐπίσης πρόεδρος.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αὐτὸς τὸ πῆρες πρὶν νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ καταμέτρησις τῶν ψήφων στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012!!!!!!!!!!
Τὸ Leasing  λοιπὸν τελειώνει τὸ 2015, ὅμως ξέρατε ὅτι εἶναι προπληρωμένες ΟΛΕΣ οἱ δόσεις τῆς χρονιᾶς;;;;;

Ὁ τσίπρας λοιπόν πάλι ἐξαγγελίες …μουσαντένιες κάνει;

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Στὶς παρακάτω φωτογραφίες θὰ δεῖτε ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτοκίνητα ΔΕΝ ἔχουν σῆμα ΚΤΕΟ!!!
Τοῦ Σαμαρᾶ:


Τοῦ Βενιζέλου:Σοῦ λέει: «μὴ μᾶς πάρουν γραμμή…».

Φιλονόη

Σημείωσις-Πρότασις πρὸς τσίπρα:

Ἐπεὶ δὴ ἴσως νὰ φθάσῃ καὶ στὰ τέσερα (4) δισεκατομμύρια ἡ φοροδιαφυγὴ ἀπὸ τὰ «περίεργα» ὀχήματα, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀνατεθῇ στοὺς «θεσμοὺς» ἡ δυνατότης εἰσπράξεως, μήπως καὶ πράγματι εἰσπραχθοῦν.

Τὰ στοιχεία ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Εὐτυχίδου Γρηγορίου

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply