Πῶς λέγεται ὅποιος λαθραία εἰσέρχεται σέ μία χώρα;

Πῶς λέγεται ὅποιος λαθραία εἰσέρχεται σέ μία χώρα;
Γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε κι αὐτὰ ποὺ μάθαμε…

Λαθρέμπορος: Ὁ ἔμπορος ποὺ εἰσάγει στὴν χώρα προϊόντα παράνομα.
Λαθρεπιβάτης: Ὁ ἐπιβάτης ποὺ δὲν ἔχει πληρώσει εἰσιτήριο.
Λαθροκυνηγός: Ὁ κυνηγὸς χωρὶς ἄδεια ἢ ἐκτὸς ἐποχῆς.

Ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ μετανάστης, ὁ ὁποῖος εἰσέρχεται στὴν χώρα παράνομα, ΔΕΝ πρέπει νά λέγεται Λαθρομετανάστης;;;;;;
Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἔχει μεριμνήσει ὥστε νὰ ἀποδίδουμε τὶς ἔννοιες σωστά.
Ὁ μετανάστης λοιπὸν μὲ τὴν εἰσοδό του στὴν Ἑλλάδα ἀναγνωρίζεται ὡς Λαθρομετανάστης (Λάθρο- συνθετικὸ λέξεων ποὺ ἐκφράζει κάτι ποὺ γίνεται κρυφά) καὶ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς συνθήκης Σέγκεν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα αὐτομάτως χαρακτηρίζεται ὡς παράνομος λαθρομετανάστης, μιᾶς καὶ ἐνεργεῖ ἐναντία στὸ Σύνταγμα καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν Εὐρωπαϊκὴ συνθήκη.

Σὲ ὅλους αὐτοὺς λοιπὸν ποὺ μᾶς λὲν ὅτι δὲν ὑπάρχουν λαθραῖοι ἄνθρωποι τοὺς ἀπαντοῦμε πὼς ἔχουν δύο ἐπιλογες, εἴτε νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν ἐπιβάτη, τὸν κυνηγὸ καὶ τὸν ἔμπορο ὡς ἀνθρώπους, εἴτε νὰ μὴν ἀναγνωρίσουν κανέναν ὡς λαθραίους, δηλαδὴ παρανόμους καὶ ἄρα ἐμμέσως αὐτοπροσδιορίζουν τὸν ἑαυτὸ τους ὡς Ἀναρχικούς, μὴ ἀποδεχόμενοι Νόμους καὶ Σύνταγμα.
Ἐπίσης καὶ ἡ ἀπόδοση «Παράτυποι μετανᾶστες» εἶναι λανθασμένη, μιᾶς καὶ δὲν ἔχουν παραβιάσει κάποια ἐντύπη διαδικασία μὴ ἀποδιδομένη σὲ Νόμο, οὔτε βεβαίως κατέχουν κάποιο ἔντυπο, ποὺ νὰ εἶναι παραχαραγμένο.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι «Παράνομοι Λαθρομετανάστες».
Ὁ ὅρος αὐτὸς εἶναι ὁ καταλληλότερος γιὰ τὴν πράξη μὲ τὴν ὁποία ταυτοποιοῦνται ὅτι διαπράττουν.
Ὁ ὅρος δεν χαρακτηρίζει τὸ ποιὸν τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε τὸν χαρακτῆρα ἢ τὰ γενικὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ ἀποδίδει τὴν σημασία τῆς πράξεως κάποιου ἀνθρώπου.
Κάτι τὸ ὁποῖο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς λαθρεμπόρους, λαθρεπιβᾶτες κλπ.

Αὐτὰ πρὸς γνῶσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης διότι ὅπως εἶχε πῆ καὶ ὁ Πλάτων: Ἡ διαφθορὰ τῆς Γλώσσης προκαλεῖ διασάλευση τοῦ Λογικοῦ.

Κῦρος Μανούσκας

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Πῶς λέγεται ὅποιος λαθραία εἰσέρχεται σέ μία χώρα;

Leave a Reply