Ἐφ΄ ὅσον τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν, ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς τὸ …ἀπαγορεύσουν!!!

Φαντάζομαι θὰ θυμᾶστε ἐκεῖνο τὸ σούργελο τῆς ΝΕΣΤΛΕ (τῶν γνωστῶν …«περιουσίων»), ποὺ δήλωσε ὅτι τὸ νερὸ δὲν εἶναι δημόσιον ἀγαθόν.
Διότι αὐτὰ τὰ σούργελα θεωροῦν τὰ νέφη, τὶς θάλασσες, τὰ ποτάμια, τὶς πηγές τους, τὶς λίμνες καὶ τὰ πηγάδια μας …ἰδιοκτησία τους. Εἶναι ὥρα τώρα, ἐμεῖς, ἡ πλέμπα, νά ἔχουμε δικαίωμα στήν ὕδρευσιν; Γιατί;  Γιά νά πάψῃ αἰσχροκέρδειά τους;

Διότι, κι αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε βαθύτατα, ἡ Ἀφρική, ἡ Νότιος Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ἀσία δὲν πεινοῦν ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν χώρους νὰ καλλιεργήσουν ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν σπόρους ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχουν ὕδατα.
Πεινοῦν διότι αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ πολυεθνικές, τῶν γνωστῶν …«περιουσίων», κατέλαβαν τὰ κτήματα, τὰ ποτάμια τους, τὶς πηγές τους, τὶς λίμνες τους, τὰ λιμάνια τους, τὰ πηγάδια τους, τὶς στέρνες τους, τὰ δάση τους, τὸν ζωτικό τους χῶρο γενικότερα, πρὸ κειμένου νὰ καλλιεργοῦν …τριαντάφυλλα ἤ πέρκες ἤ κακάο, ἔχοντας γιὰ δούλους, μὲ μόλις μισὸ πιάτο σάπιας τροφῆς ἡμερησίως, ὡς ἀνταμοιβή, ἀκόμη καὶ παιδιά…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νὰ ἐξορυγνύουν διαμάντια, λοιπὰ ὀρυκτὰ καὶ ὑδρογονάνθρακες δηλητηριάζοντας καὶ τὴν γῆ καὶ τὸν ἀέρα, μὰ κυρίως τοὺς ἀνθρώπους. Δουλεύουν δῆλα δὴ συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες γενοκτονώντας ὁλόκληρες φυλές, κλείνοντας συμφωνίες μὲ πουλημένες κυβερνήσεις (σὰν τὶς δικές μας) καὶ παραμένοντας ἀτιμώρητοι …
Αὐτὸ τὸ σκηνικὸ φυσικὰ δὲν εἶναι σκέτο κέρδος…
Αὐτὸ εἶναι συνειδητὴ γενοκτονία τῶν λαῶν αὐτῶν, γιὰ τὴν ὥρα, ποὺ σιγὰ σιγὰ ὅμως ἐπεκτείνεται ΚΑΙ στὶς δικές μας, τὶς …«πεπολιτισμένες» χῶρες.

Ἄλλως τέ…
Ὁ ἀπώτερος σκοπός τους εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός…
Τὸ δηλώνουν μὲ κάθε εὐκαιρία…

Σήμερα ὅμως θὰ περιορισθῶ στὰ τῶν ὑδάτων.
Αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν, ποὺ ἄν καὶ οἱ Θεσσαλονικεῖς ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς, μὲ δημοψήφισμα ποὺ διοργάνωσαν ΜΟΝΟΙ τους, ἐν τούτοις, ὁ μπουτάριος τοὺς ἔχει κανονικὰ ἐγκεγραμμένους καὶ δηλώνει πὼς τὸ νερὸ θὰ ξεπουληθῆ, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι τοῦ ἀνήκει ἤ ὄχι. Διότι ὁ μπουτάριος εἶναι …κολλητάρι τοῦ Soros καὶ μεριμνᾶ κυρίως γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ …προστάτου του, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν ὡς …βιτρίνα!!!

Οι Ισραηλινοί βιάζονται να βάλουν στο χέρι την κερδοφόρο Ύδρευση της Θεσσαλονίκης που οι προδότες και πράκτορές τους στην Βουλή ιδιωτικοποίησαν χωρίς φυσικά να μας ρωτήσουν.

Προσέξτε όμως κάτι πολύ σημαντικό!!! Η εταιρεία υδρεύσεως του Ισραήλ παραμένει …ΔΗΜΟΣΙΑ

Διότι, τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι οἱ φυσικοὶ πόροι, τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, ἀφθονία, ἀλλὰ τὸ ΠΟΙΟΣ θὰ τοὺς ἐλέγχη, πρὸ κειμένου ἐμεῖς, ποὺ ΔΕΝ ἀνήκουμε στὰ σόγια τους καὶ στὰ συμπεθεριά τους, νὰ σερνόμαστε στὰ συσσίτια, ἐκλιπαρώντας τὴν …εὐσπλαχνία τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε.

Ὄχι, τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν!!!

Τώρα λοιπὸν προχώρησαν ἀκόμη ἕνα βῆμα.
ΟΛΕΣ οἱ χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ νὰ ἐκπαιδεύσουν τὰ παιδιά τους, μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς εἶναι …σπάταλα καὶ τελικῶς ἀνίκανα νὰ διαχειρισθοῦν τὸ νερὸ ἐλεύθερα. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς δηλώνουν πὼς κατασπαταλοῦμε τοὺς φυσικοὺς πόρους, ὅταν μόλις γιὰ ἕνα καζανάκι χρειαζόμαστε 9 λίτρα καὶ γιὰ ἕνα πλύσιμο πιάτων …150!!! Κατούρημα, δῆλα δή, καὶ ἐννεάλιτρο… Πλύσιμο πιάτων καὶ μία δεξαμενὴ στὴν …θάλασσα!!!
Ἀμέ…

Ἡ περίπτωσις τοῦ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς πιὸ εὐαισθητοποιημένοι ἀπὸ αὐτοὺς ΔΕΝ ὑπάρχει.
Ἀντιθέτως, μπαίνουμε ΟΛΟΙ στὸ ἴδιο καζάνι καὶ ἀντιμετωπιζόμεθα ὡς …ἄχθος ἀρούρης. Ἀ

λλὰ οὐδὲ μία ἀναφορὰ γίνεται στὰ ὅσα πρὸ ἀνέφερα κι ἀφοροῦν στὴν Ἀφρική, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Νότιο Ἀμερική.

Τρία (βασικά) «μαθήματα» γιὰ τὸ ἐὰν τὸ νερὸ εἶναι ἀκριβό, γιατὶ εἶναι ἀκριβὸ κατ’  αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον …κοπιάζουν νὰ μᾶς «πείσουν» μέσῳ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου, πὼς ἐὰν δὲν ὑπήρχαμε ἐμεῖς ὁ πλανήτης θὰ ἦταν παράδεισος!!!Ἀφῆστε τὸ πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἐμᾶς. Ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συντάσσουν τὰ ἐρωτηματολόγια…
Κι ἐδῶ μπαίνει καὶ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ ….χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἐμᾶς τὸ νερό!!!
Τὰ κυριότερα «μαθήματα», ποὺ βρῆκα στὸ διαδίκτυο, εἶναι αὐτά.
Δὲν περιλαμβάνουν τὸ ἐρωτηματολόγιον, ποὺ μοῦ ἔδειξε ἡ ἀνεψιά μου.
(Εἶναι ὅμως διαθέσιμο γιὰ ὅσους τὸ χρειάζονται.)

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό1

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό2

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό3

Ἡ συμπλήρωσις εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὰ παιδάκια.
Ἐπίσης πρέπει νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ γονεῖς, στὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ συμπληρώνεται στὸ σπίτι. (Ἡ ἀνεψιά μου μὲ …περιποιήθηκε καταλλήλως!!!)
Καὶ φυσικὰ ἔχουμε τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου δικαιώματος προσβάσεως στὸ νερό, κι αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα.
Μήπως ἀκούσατε κάποιον δάσκαλο νά διαμαρτύρεται; Ἤ εἶναι πολύ ἀπησχολημένοι μέ τίς συνελεύσεις τους;

Δούλους παράγουν ἀπὸ τὰ …«σχολεῖα» τους!!!
Καλὰ προγραμματισμένους ΔΟΥΛΟΥΣ!!!!
Κι ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς τὰ παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα…
Τρομάρα μας…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Μὲ πρόσχημα τὴν …λειψυδρία μᾶς ἔχουν πνίξει στὴν προπαγάνδα. Ὅμως ἡ λειψυδριά, μαζὺ μὲ τὸ λειώσιμο τῶν πάγων, δὲν τοὺς …«ἔκατσε». Τὸ «γύρισαν λοιπὸν «γενικῶς κι ἀορίστως» στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Ναί, ἔχουν δίκαιον. Πράγματι ἔχουμε κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν …ἀνάποδη. Ἔχει πνιγεῖ ὁ πλανήτης κι αὐτοὶ ἀκόμη θεωροῦν τὸ νερὸ …σπάνιο κι …ἀκριβό. Πότε ἐπί τέλους θά παραδεχθοῦν πώς ὅλο αὐτό γίνεται γιά …«αἰτιολογημένο» πλιάτσικο; Μήπως ὅταν καί οἱ ἴδιοι, μαζὺ μὲ τὰ σόγια τους καὶ τὰ συμπεθεριά τους, βρεθοῦν στόν πάτο τῆς …θαλάσσης;
Πιό κάφροι τί;;;;

Υ.Γ.2. Στὸ μεταξὺ τὶ γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις προγράμματα (γιὰ τὸ δημοτικό) ἔχουν δημιουργήσει… Τὶ γιὰ πολυπολιτισμικότητες… Τὶ γιὰ δράσεις κατὰ τοῦ φασισμοῦ… Τὶ γιὰ τὴν …τελεία «Ἡνωμένη Εὐρώπη»… Τὶ γιὰ τοὺς ἐμβολιασμούς… Τὶ γιὰ τοὺς ἐκφοβισμούς… Αὐτὸ δὲν εἶναι σχολεῖο… Εἶναι κοινωνικὸν …διαλυτήριον!!!

Υ.Γ.3. Ἀφῆστε δὲ ποὺ …«τρέχει» καὶ τὸ πρόγραμμα «ἐκπαιδεύσεως» (πλύσεως ἐγκεφάλων δῆλα δή) γιὰ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία. Ἄλλη ἀπάτη αὐτή. Σὲ μία χώρα ποὺ τὰ παιδιὰ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα, συζητοῦν γιὰ παιδικὴ παχυσαρκία. Ἴσα γιὰ νὰ «τσιμποῦν» ἐπιδοτήσεις καὶ κονδύλια («Ἔργον» τοῦ ἄλλου …«σπουδαίου». Τοῦ Ἀβραμοπούλου. Ἀπὸ ἐδῶ.).

Παιδικὴ παχυσαρκία

Ἕνα, κάπως «περίεργον» ἐρωτηματολόγιον, ποὺ διανέμεται στὰ σχολεῖα μας καὶ εἶναι …ὑποχρεωτικό!

Ὅλα τὰ σχέδια …«διδαχῆς» (πλύσις ἐγκεφάλου εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴ τὸ κάνουμε θέμα…!!!) θὰ τὰ βρεῖτε ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *