Ἄς μὴ φορτώσουμε στὴν νέα γενεὰ τὰ δικά μας λάθη…

Καλὰ θὰ κάνῃ ἡ σαπισμένη γενεά μας νὰ ἀφήσῃ τοὺς νέους ἀνθρώπους ἔξω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ἄθλιο θέατρο.

Σὲ μερικὰ χρόνια ὅλα αὐτὰ θὰ εἶναι ἕνας κακὸς ἐφιάλτης καὶ ἡ χώρα, ὅπως καὶ νὰ γίνῃ θὰ ξανακτισθῇ.

Ἄς μὴ κουβαλᾷ ἡ ἑπομένη γενεά, ποὺ θὰ τὴν κτίσῃ, ἕνα ἠθικὸ βάρος, ποὺ δὲν τὴν ἀφορᾷ καὶ τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια δὲν προεκάλεσε.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply