Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες ἡ κατάργησις τῶν φυσικῶν νομισμάτων.

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες ἡ κατάργησις τῶν φυσικῶν νομισμάτων.Ἡ παράγραφος 8 τοῦ πρώτου ἄρθρου τῆς ΠΝΠ για τὶς τραπεζικὲς συναλλαγὲς ἀναφέρει ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ πρόωρη, μερικὴ ἢ ὁλοκληρωτικὴ ἐξόφλησις δανείων μὲ χρῆμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τραπεζικὸ λογαριασμό.

Γιατί;
Μὰ ἐπειδὴ οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ δὲν ἀποτελοῦν «χρῆμα», ὅπως αὐτὸ τὸ ἐννοεῖ ἔνας ἁπλὸς θνητός, ἀλλὰ ἁπλῶς ὑποσχετικὲς τῆς ἐμπορικῆς πρὸς τὸν καταθέτη, οἱ ὁποῖες μποροῦν ἀνᾷ πᾶσᾳ στιγμῇ νὰ ἀθετηθοῦν ἢ νὰ «κουρευθοῦν».

«Ἑλληνικό» πρόβλημα;
Ὄχι μόνον.
Ἀπέναντι στὶς 5,2 τρισεκατομμυρίων ἄμεσα ῥευστοποιήσιμες ὑποχρεώσεις σὲ καταθέσεις, τοῦ συνόλου τῶν τραπεζῶν τοῦ εὐρωσυστήματος, ὑπάρχουν μόνο μερικὲς ἐκαντοτάδες δισεκατομμύρα ὡς κάλυψις.

Αἰτία;
Ἡ ὑπερβολικὴ πίστις σ’ ἔνα σύστημα κλασματικῶν ἀποθεμάτων, σὲ συνδυασμὸ μὲ πιστωτικὲς ἐπεκτάσεις μὲ μηδενικὰ ἐπιτόκια, ποὺ συνοδεύονται καὶ μὲ κακῆς ποιότητος ἐγγυήσεις.

Δίδαγμα;
Ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῶν φυσικῶν χαρτονομισμάτων ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ ἠλεκτρονικὲς κάρτες, οἱ ὁποῖες θὰ «κινοῦν» αὐτοὺς ποὺ ἀπαγορεύει αὐτὸ τὸ νομοθέτημα νὰ κινοῦνται…
Δηλαδὴ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς,  ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες τῆς συγχρόνου Ἱστορίας.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *