Ἐν δήμῳ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σίας

Οἱ εἰ­δή­σεις γιὰ τὴν ἔκ­βα­ση τῆς ναυ­μα­χί­ας, στὸ Ἄ­κτιον,
ἦ­σαν βε­βαί­ως ἀ­προσ­δό­κη­τες.
Ἀλ­λὰ δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ συν­τά­ξου­με νέ­ον ἔγ­γρα­φον –
τ’­ὄ­νο­μα μό­νον ν’­ἀλ­λα­χθῇ… Ἀν­τίς ἐ­κεῖ
στὲς τε­λευ­ταῖ­ες γραμ­μές: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
ἀ­π’ τὸν ὀ­λέ­θριον Ὀ­κτά­βιον,
τὸν δί­κην πα­ρω­δί­ας Καί­σα­ρα
,

τώ­ρα θὰ βά­λου­με: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
ἀ­π’ τὸν ὀ­λέ­θριον Ἀν­τώ­νιον

ὅ­λο τὸ κεί­με­νον ται­ριά­ζει ὡ­ραῖ­α:
Στὸν νι­κη­τήν, τὸν ἐν­δο­ξώ­τα­τον,
τὸν ἐν παν­τὶ πο­λε­μι­κῷ ἔρ­γῳ ἀ­νυ­πέρ­βλη­τον,
τὸν θαυ­μα­στὸν ἐ­πὶ με­γα­λουρ­γί­ᾳ πο­λι­τι­κῇ,
ὑ­πὲρ τοῦ ὁ­ποί­ου ἐν­θέρ­μως εὔ­χον­ταν ὁ δῆ­μος –
τὴν ἐ­πι­κρά­τη­ση τοῦ Ἀν­τω­νί­ου

(ἐ­δῶ ὅ­πως εἴ­πα­μεν, ἡ ἀλ­λα­γή: τοῦ Καί­σα­ρος)
ὡς δῶ­ρον τοῦ Διὸς κάλ­λι­στον θε­ω­ρῶν –
στὸν κρα­ται­ὸ προ­στά­τη τῶν Ἑλ­λή­νων,
τὸν ἔ­θη ἑλ­λη­νι­κὰ εὐ­με­νῶς γε­ραί­ρον­τα,
τὸν προ­σφι­λῆ ἐν πά­σῃ χώ­ρᾳ ἑλ­λη­νι­κῇ,
τὸν λί­αν ἐν­δε­δειγ­μέ­νον γιὰ ἔ­παι­νο πε­ρι­φα­νῆ,
καὶ γιὰ ἐ­ξι­στό­ρη­ση τῶν πρά­ξε­ών του ἐ­κτε­νῆ
ἐν λό­γῳ ἑλ­λη­νι­κῷ κ’­ἐμ­μέ­τρῳ καὶ πε­ζῷ –
ἐν λό­γῳ ἑλ­λη­νι­κῷ, ποὺ εἶ­ν’ ὁ φο­ρεὺς τῆς φή­μης

καὶ τὰ λοι­πά, καὶ τὰ λοι­πά… Λαμ­πρὰ ται­ριά­ζουν ὅ­λα!

Κων­σταν­τῖνος Κα­βά­φης
Τί ἐστι οὐσία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply