Ἐν δήμῳ τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σίας

Ἐν δήμῳ τῆς Μικρᾶς ἈσίαςΟἱ εἰ­δή­σεις γιὰ τὴν ἔκ­βα­ση τῆς ναυ­μα­χί­ας, στὸ Ἄ­κτιον,
ἦ­σαν βε­βαί­ως ἀ­προσ­δό­κη­τες.
Ἀλ­λὰ δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ συν­τά­ξου­με νέ­ον ἔγ­γρα­φον –
τ’­ὄ­νο­μα μό­νον ν’­ἀλ­λα­χθῇ… Ἀν­τίς ἐ­κεῖ
στὲς τε­λευ­ταῖ­ες γραμ­μές: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
ἀ­π’ τὸν ὀ­λέ­θριον Ὀ­κτά­βιον,
τὸν δί­κην πα­ρω­δί­ας Καί­σα­ρα
,

τώ­ρα θὰ βά­λου­με: λυ­τρώ­σας τοὺς Ρω­μαί­ους
ἀ­π’ τὸν ὀ­λέ­θριον Ἀν­τώ­νιον

ὅ­λο τὸ κεί­με­νον ται­ριά­ζει ὡ­ραῖ­α:
Στὸν νι­κη­τήν, τὸν ἐν­δο­ξώ­τα­τον,
τὸν ἐν παν­τὶ πο­λε­μι­κῷ ἔρ­γῳ ἀ­νυ­πέρ­βλη­τον,
τὸν θαυ­μα­στὸν ἐ­πὶ με­γα­λουρ­γί­ᾳ πο­λι­τι­κῇ,
ὑ­πὲρ τοῦ ὁ­ποί­ου ἐν­θέρ­μως εὔ­χον­ταν ὁ δῆ­μος –
τὴν ἐ­πι­κρά­τη­ση τοῦ Ἀν­τω­νί­ου

(ἐ­δῶ ὅ­πως εἴ­πα­μεν, ἡ ἀλ­λα­γή: τοῦ Καί­σα­ρος)
ὡς δῶ­ρον τοῦ Διὸς κάλ­λι­στον θε­ω­ρῶν –
στὸν κρα­ται­ὸ προ­στά­τη τῶν Ἑλ­λή­νων,
τὸν ἔ­θη ἑλ­λη­νι­κὰ εὐ­με­νῶς γε­ραί­ρον­τα,
τὸν προ­σφι­λῆ ἐν πά­σῃ χώ­ρᾳ ἑλ­λη­νι­κῇ,
τὸν λί­αν ἐν­δε­δειγ­μέ­νον γιὰ ἔ­παι­νο πε­ρι­φα­νῆ,
καὶ γιὰ ἐ­ξι­στό­ρη­ση τῶν πρά­ξε­ών του ἐ­κτε­νῆ
ἐν λό­γῳ ἑλ­λη­νι­κῷ κ’­ἐμ­μέ­τρῳ καὶ πε­ζῷ –
ἐν λό­γῳ ἑλ­λη­νι­κῷ, ποὺ εἶ­ν’ ὁ φο­ρεὺς τῆς φή­μης

καὶ τὰ λοι­πά, καὶ τὰ λοι­πά… Λαμ­πρὰ ται­ριά­ζουν ὅ­λα!

Κων­σταν­τῖνος Κα­βά­φης
Τί ἐστι οὐσία

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply