Ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Κυβερνήτης

Ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Κυβερνήτης
Τὸ βράδυ μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Κόρινθο, ὁ Καποδίστριας καὶ ἡ συνοδεία του κατέλυσαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο.

Ὅτε δ’ ἐπλησιάσαμεν εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον.
-Ποῦ θά καταλύσωμεν ἀπόψε; ἠρώτησε τὸν πάριππον στρατάρχην τῆς Πελοποννήσου.
-Εἰς τοῦ Δεσπότου.
-Πρέπει λοιπὸν νὰ φροντίσω, ἐπανέλαβε μετὰ βραχεῖαν σιωπήν, νὰ πληρωθῶσιν ὅλα τὰ ἔξοδα.

-Ποία ἔξοδα; ἠρώτησεν ὁ γέρων.
-Τῆς τροφῆς μας, τῆς τροφῆς τῶν ἀλόγων καὶ καθεξῆς.
-Καὶ ποῖος, ὑπερεξοχώτατε, πληρώνει τοιαῦτα ἔξοδα; Ὁ Δεσπότης μάλιστα εἶναι ἄνθρωπος ἀγαπῶν τὴν καλὴν βούκαν καὶ θὰ ἔχῃ πολλὰ καὶ καλὰ φαγητὰ νὰ μᾶς δόσῃ.
Καὶ ἀληθῶς ὁ μακαρίτης ἀρχιεπίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος, προγάστωρ καὶ πολύσαρκος ὑπὲρ τὸ μέτρον, ἧτο τρυφηλὸς ὡς ἄλλος καρδινάλιος…(…)
-Δὲν τὰ πληρώνετε σεῖς, ἀνεφώνησεν ὀργίλως ὁ Κυβερνήτης, καὶ διὰ τοῦτο παραπονεῖται ἐξ αἰτίας σας ὁ λαός.
– Καί τί ἔχει νά κάμῃ, ὑπερεξοχώτατε, ὁ λαός μέ τό φαγητόν τοῦ Δεσπότου;
-Τί ἔχει νά κάμῃ! ἀνέκραξεν ἐντόνως ὁ Κυβερνήτης, προσβλέψας βλοσυρὼς τὸν ἐρωτήσαντα. Μόλις αὔριον θ’

ἀναχωρήσωμεν καὶ θὰ ῥίψουν ἔρανον εἰς τοὺς χωρικοὺς διὰ τὰ ἔξοδα τοῦ Κυβερνήτου, καὶ τὸ χειρότερον θὰ τὰ συνάξουν διπλᾶ. Οὕτω πῶς εἶσθε συνηθισμένοι σεῖς.
– Ἠξεύρεις πῶς τό πάγει ἡ ὑπερεξοχότης σου; εἶπε γελῶν ὁ Κολοκοτρώνης. Μίαν φορὰν ἒπεσ’ ἔνας ποντικὸς εἰς ἔνα πιθάρι λάδι κι ἐπνίγηκεν. Ὁ οἰκοκύρης τὸν ηὗρε μετὰ δύο ἡμέρας καί, ἐνῶ τὸν ἀνέσυρεν, ἐφώναζε ἡ οἰκοκυρά: «Πρόσεξε μὴ στάξ’ ἡ οὐρά του καὶ βρωμίσῃ τὸ λάδι».
-Δὲν ἐννοῶ ποίαν σχέσιν ἔχει ὁ μῦθος σου μὲ τὰ ἔξοδα τοῦ Δεσπότου, εἶπε ἀδημονὼν ὁ Κυβερνήτης.
-Μεγάλην, ὑπερεξοχώτατε. Διότι, εἴτε πληρώσωμεν εἴτε μή, ὁ Δεσπότης θὰ συνάξῃ τὰ γρόσια. Τὰ ἐδικά μας τὰ ἔξοδα εἶναι τὸ λάδι τῆς οὐρᾶς τοῦ ποντικοῦ.
Καὶ ἐσιώπησεν μὲν ὁ Κυβερνήτης, τὴν δ’ ἐπιοῦσαν ἀπέτισε μέχρι λεπτοῦ τὰ δαπανηθέντα.
Ὅτε δ’ ἐζητήθη ὁ λογαριασμὸς τῆς δαπάνης, ὁ οἰκοδεσπότης προσβληθείς, ἐγέλασεν ὑπεροπτικῶς. Μαθὼν ὅμως ὅτι τοιαὔτη ἦν ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυβερνήτου, τοσοῦτον ὠργίσθη ὢστ’ ἐσημείωσε καὶ τοῦ ἅλατος τὴν ἀξίαν.
Νικόλαος Δραγούμης
«Ἱστορικαὶ Ἀναμνήσεις»

Πανορμίτης Σπανός

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *